مسعود اصفهانی

 مسعود اصفهانی دانشگاه گیلان

مسعود اصفهانی

دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرایمینگ بذر بر شاخص های خوابیدگی بوته دو رقم برنج (.Oryza sativa L) در روش کشت مستقیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
3 اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 2
4 اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
5 اثر میزان بذر بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روش های کاشت مستقیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 31، شماره: 1
6 اثرتاریخ کاشت برعملکردوکیفیت علوفه شش رقم ذرت علوفه ای درشهرستان رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 4
7 اثرمصرف توام کودهای اوره، سولفات روی وزادمایه ازتوباکتروآزوسپیریلیوم برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
8 اثرمصرف مکمل های کودآلی برعملکرد دانه، کارآیی مصرف نیتروژن وخصوصیات تبدیل دورقم برنج Oryza sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
9 اثرمقادیر ونحوه تقسیطکود نیتروژن برشاخصهای رشد و عملکرد برنج رقم خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
10 ارزیابی اثر خصوصیات ریختشناسی و فیزیولوژیک ساقه بر خوابیدگی بوته در 12 ژنوتیپ برنج (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
11 ارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
12 ارزیابی تحمل به خشکی نژادگان های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از شاخص های تحمل و تجزیه نمودار دووجهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
13 ارزیابی مدل های رگرسیون غیرخطی برای توصیف سرعت ظهور گیاهچه سه رقم کلزا نسبت به دما (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 4
14 بررسی برخی خصوصیات مرتبط با قابلیت جوانه زنی و بنیه گیاهچه بادام زمینی رقم NC2 در بذرهای حاصل از بوته های محلول پاشی شده با متانول و متیلوباکتریوم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 4
15 بررسی تاثیر زمان کاشت بر روند پر شدن و عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم نان با استفاده از روش تجزیه آماری چندمتغیره در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
16 تاثیر زمان برداشت بر شاخص های جوانه زنی بذرو رشد اولیه گیاهچه در شش رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
17 تاثیر زمان نشاکاری و دمای پوشش گیاهی بر صفات ریختی و عملکرد دانه در رقم های مختلف برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 2
18 تاثیر مقادیر و تقسیط کود نیتروژن بر کارآیی مصرف نیتروژن برنج رقم خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
19 تعیین بهترین زمان برداشت ارقام کلزای بهاره به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری شمال کشور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 2
20 مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش پز کردن پاربویلینگ شلتوک بر محتوای عناصر معدنی و راندمان تبدیل دانه سه رقم برنج (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر تغییر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه گندم نان رقم کریم در شرایط دیم منطقه گنبد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
3 اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات زراعی ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر تنش غرقابی بر رشد ریشه و اندام هوایی استویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر تنش کمبود آب بر باروری خوشه چی و شاخص برداشت خوشه ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنجOryza sativa L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر تنش کمبود آب بر کمیت و کیفیت دانه ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
7 اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و میزان روغن چند رقم کلزا در استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر زمان کاشت بر فیلوکرون و مراحل فنولوژیک ارقام برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر زمان نشاکاری بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ارقام برنج (Oryza Sativa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر زمان نشاکاری بر صفات مرتبط با فلورسانس کلروفیل a در ارقام برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 اثر زمان نشاکاری بر مورفولوژی خوشه و صفات مرتبط با آن در ارقام برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 اثر ساختار کانوپی بر شاخص سطح برگ، توزیع سطح برگ و عملکرد برنج در کشت مخلوط نواری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل بر شاخص برداشت روغن،مراحل مرفولوژیکی رشد و برخی از صفات مهم زراعی کلزا( Brassica napus L.)رقم هایولا 401 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثر محرک های رشد ارگانیک و آب مغناطیسی بر عملکرد پروتئین سویا (Glycine max L) در زمان های برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
15 اثر محرک های رشد ارگانیک، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر شاخص بهره وری و عملکرد روغن سویا (Glycine max) در زمان های برداشت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
16 اثر مصرف پاراکوات قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثر مصرف تری سیکلازول بر کاهش خسارت غرقابی در گیاهچه های کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر مصرف توام روی و کادمیوم بر رشد و غلظت کادمیوم و روی در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
19 اثر مصرف خشکاننده های شیمیایی قبل از برداشت بر زمان برداشت، کیفیت دانه وصفات گیاهچه ای کلزا رقم هایولا 308 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 اثر مصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
21 اثر مصرف کودهای گوگردی بر رشد و عملکرد بادام زمینی در استان گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
22 اثر مصرف مواد خشکاننده قبل از برداشت بر کاهش رطوبت دانه و عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثر میزان بذر و روشهای کشت مستقیم بر عملکرد و اجزای عملکرد و مقدار آب مصرفی در دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
24 اثرات زمان برداشت و فرسودگی (پیری تسریع شده) بر شاخص های جوانه زنی بذر ارقام رقم کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
25 اثرات فواصل ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزای نشایی (Brassica napus L.) به صورت کشت دوم در اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثرپیش پزکردن پاربویلینگ شلتوک برراندمان تبدیل و محتوای آمیلوز دانه سه رقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردوکیفیت ماده ی موثره ماریتیغال دراستان گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 اثرتیمارهای متیل جاسمونات و اسیدسالیسیلیک برشاخصهای جوانه زنی بذورعادی و فرسوده کلزاBrassica napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 اثرزمان برداشت برعملکرددانه و برخی صفات زراعی چهاررقم کلزا درمنطقه رشت وآمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 اثرسطوح مختلف کلریدروی برشاخصهای جوانه زنی کلزاBrassica napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 اثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن درکلزا به عنوان کشت دوم دراراضی شالیزاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 اثرغلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن مکمل برعملکردواجزای عملکردکلزا Brassica napus L به عنوان کشت دوم درشالیزار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 اثرمحلول پاشی متیلوباکتریوم و متانول برعملکردبادام زمینی درگیلان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 اثرمصرف روی و کادمیم برروی صفات گیاهی برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 اثرمصرف سایکوسل برعملکرد و صفات گیاهی پنج ژنوتیپ بادام زمینی درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 اثرمصرف کود سیلیسیوم بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپهای اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
37 اثرمصرف مقادیر کود نیتروژن برمحتوای پروتئین و آمیلوز دانه برنج رقم خزر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 اثرموقعیت دانه روی خوشه برخصوصیات کمی و کیفی دانه ارقام بومی و اصلاح شده برنج oryza sativa L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 اثرمیزان بذربرعملکرد واجزای عملکردبرنج رقم خزردرانواع روشهای کشت مستقیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 اثرمیزان بذربرعملکردواجزای عملکردبرنج رقم هاشمی درانواع روشهای کشت مستقیم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 ارزیابی اثر تنش کمبود آب بر ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج با استفاده از شاخص های تحمل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 ارزیابی اثر سطوح کود فسفر بر انتقال مجدد ماده خشک، فتوسنتز جاری و اجزای عملکرد دو رقم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
43 ارزیابی برخی از ارقام برنج براساس صفات مرتبط با تحمل به جوانه زنی پیش از برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
44 ارزیابی صفات فیزیولوژی و مرفولوژی برخی از ژنوتیپ های آژیلوپس (Aegilops) در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
45 ارزیابی صفات گیاهی مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپهای بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
46 ارزیابی صفات مرتبط با خوابیدگی بوته در ارقام بومی و اصلاح شده برنج ( Oryza sativa L. ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
47 ارزیابی صفات مورفولوژیک مرتبط با خوابیدگی بوته در ژنوتیپ های بومی و اصلاح شده برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
48 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی در انواع روشهای کشت مستقیم و نشایی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
49 ارزیابی فراورده های اسیدهای آمینه، نانوکلات آهن و آب مغناطیسی بر ترکیب اسید چرب نمونه های روغن سویا (Glycine max) در زمان های متفاوت برداشت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
50 استفاده از سه علف کش برای کنترل آزولار در رودخانه شیرود ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 القا موتان های زودرسی و حذف ریشک در واریته برنج دمسیاه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کیفیت ذرت علوفه ای در منطقه رشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی اثر پیش اندازی بر عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مستقیم برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 بررسی اثر زمان برداشت بر عملکرد دانه و میزان روغن شش رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
55 بررسی اثرات باکتری های محرک رشد بر شاخص سطح برگ و میزان انباشت ماده خشک و عملکرد تریتیکاله تحت تنش شوری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
56 بررسی اثرات باکتری های محرک رشد بر مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه تریتیکاله رقم جوانیلو (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
57 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ده رقم ذرت شیرین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
58 بررسی اثرات زمان برداشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان روغن ارقام کلزا به عنوان محصول دوم در اراضی شالیزاری رشت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
59 بررسی اثرزهکشی زیرزمینی بر انتقال نیترات و فسفات در خاک و زه آب در کشت گیاه پاچ باقلا درمقیاس مدل فیزیکی اراضی شالیزاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
60 بررسی برخی صفات فیزیولوژی و مورفولوژی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانت در ژنوتیپهای آژیلوپس Aegilops در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
61 بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ با عناصر کم مصرف بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
62 بررسی تاثیر مصرف توام کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی و کود پتاس بر عملکرد کمی و کیفی توتون گرمخانه خشک واریته کوکر 347 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 بررسی تأثیر مصرف توأم کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
65 بررسی تغییرات میزان دو آنزیم آنتی اکسیدان در دو رقم برنج ایرانی طی ساعات مختلف پس از اعمال تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
66 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم نان با استفاده از نشانگرهای رتروترانسپوزون و ISSR (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
67 بررسی تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ارقام مختلف برنج (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 بررسی چندشکلی نشانگرهای ریزماهوارهی پیوسته با مکانهای ژنی کنترل کنندهی ی برخی از صفات تغذیه ای دانه ی برنج (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
69 بررسی سهم لایه های مختلف کنوپی بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام کلزا در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 بررسی نقش تجزیه عاملی درکاهش تعدادمتغیرهای همبسته دربادام زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 بررسی و تعیین اثر صفات موثر بر عملکرد دانه در ارقام بادامزمینی (Arachis hypogaea L.) به کمک تجزیه ضرایب مسیر (علیت) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
72 بررسی و تعیین اثر صفات موثر بر عملکرد روغن در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) به کمک تجزیه ضرایب مسیر (علیت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
73 برهمکنش روی و کادمیوم بر رشد و تجمع کادمیوم در گیاه برنج رقم هاشمی (Oryza sativa . L. cv . Hashemi) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
74 تاتیر کودهای نیتروژن و پتاسیم روی برخی خصوصیات زراعی و مرفولوژیکی توتون گرمخانه ای رقم K326 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
75 تاثیر تقسیط پتاسیم بر روی عملکرد کمی و کیفیت وتون وبرجینیا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 تاثیر تنش شوری بر صفات جوانه زنی ارقام مختلف برنج(Oryza sativa L.) ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
77 تاثیر زئولیت طبیعی برکارآیی کودهای شیمیایی نیتروژن دارمورد استفاده درتولید ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 تاثیر کودهای نیتروزن و پتاسیم روی وزن تر و خشک اجزای توتون گرمخان های رقم Coker 347 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
79 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد گیاه در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
80 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و سرعت رشد نسبی در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و سرعت تجمع ماده خشک در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
82 تاثیر مدیریت آبیاری و کود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت کشاورزی
83 تاثیر مدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد و شاخص سطح برگ در برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
84 تاثیر مدیریت نیتروژن بر عملکرد دانه، تغییرات غلظت نیتروژن و رنگ برگ برنج (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
85 تاثیر مصرف گچ و سوپر فسفات ساده بر رشد و عملکرد بادام زمینی در گیلان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تاثیر مصرف مکمل های کود آلی برخصوصیات تبدیل و محتوای آمیلوز دو رقم برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
87 تاثیرسطوح مختلف کودشیمیایی نیتروژن و ورمی کمپوست برعملکرد و کیفیت ذرت شیرین رقم چیس Zea mays cv. Chase (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
88 تاثیرمحلول پاشی کودهای مکمل حاوی عناصرغذایی روی عملکردو اجزای عملکرددورقم برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 تاثیرمدیریت آبیاری وکود نیتروژن برعملکرد برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
90 تجزیه ارتباط برای برخی صفات تغذیه ای در دانه ی برنج با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
91 تخمین و بهبود خصوصیات کیفی روغن بادام زمینی با استفاده از مدل شبکه عصبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
92 تعیین بهترین زمان کشت کلزاBrassica Napus L درمنطقه تربت جام و تایباد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
93 تعیین نشانگرهای مثبت Informative) برای برخی صفات مورفولوژیک دربادام زمینی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
94 تغییرات کارآیی مصرف تشعشع در دو رقم کلزای گلبرگدار و بدون گلبرگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
95 روابط بین عملکرد و صفت وابسته به آن در کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
96 عکس العمل گیاه ذرت علوفه ای به شرایط مختلف رطوبتی خاک در منطقه رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
97 کاربرد مواد خشکاننده قبل از برداشت بر کاهش رطوبت دانه و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
98 کامپیوتر های مولکولی DNA (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
99 مطالعه تاثیرتاریخ کشت برکیفیت ومولفه های جوانه زنی بذرکلزاBrassica Napus L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
100 مقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
101 واکنش خصوصیات ریشه ژنوتیپ های برنج (Oryza sativa L) در پاسخ به تنش کمآبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی برنج کشور
102 های کود آلی برجذب عناصرو محتوی پروتئین دورقم برنج تاثیرمصرف مکمل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران