دکتر بیژن حاتمی

دکتر بیژن حاتمی استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر بیژن حاتمی

Dr. Bijan Hatami

استاد،دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر صفات بیولولوژیک بر تخم گذاری سوسک برگ خوار نارون و بررسی روابط آنها در میزبان های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
2 تاثیر صفات بیولولوژیک بر تخم گذاری سوسک برگ خوار نارون و بررسی روابط آنها در میزبان های مختلف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
3 مطالعه جداول زندگی و باروری سوسک برگ خوار نارون،Xanthogaleruca Luteola Müller(Col.:Chrysomelidae) روی چهار میزبان مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
4 مطالعه جداول زندگی و باروری سوسک برگ خوار نارون،Xanthogaleruca Luteola Müller(Col.:Chrysomelidae) روی چهار میزبان مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
5 اثر دو رژیم آبیاری بر نوسانات فصلی جمعیت و خسارت Arboridia kermanshah Dlabola روی ارقام مختلف مو در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
6 اخطار دهنده های شیمیائی در د نیای حشرات Chemical Signals in the world of insects (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
7 ارزیابی کنترل تلفیقی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum West.با استفاده از بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) و حشره کش کونفیدر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
8 ارزیابی کنترل تلفیقی سفید بالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum West.با استفاده از بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) و حشره کش کونفیدر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
9 استفاده جداگانه و توام لاروهای سن سوم کفش دوزک Hippodamia variegata (Goeze) و بال توری Chrysoperla carnea (Steph.) در مبارزه بیولوژیک شته جالیز Aphis gossypii (Glover ) در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 4
10 استفاده جداگانه و توام لاروهای سن سوم کفش دوزک Hippodamia variegata (Goeze) و بال توری Chrysoperla carnea (Steph.) در مبارزه بیولوژیک شته جالیز Aphis gossypii (Glover ) در گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 13
11 Comparison of Intensity of Infestation of Gossyparia spuria (Modeer) on Elm Trees in Various Microclimates of Isfahan (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 2
12 Laboratory and field evaluation of insecticides for the control of Aeolesthes sarta Solsky (Col.: Cerambycidae) (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 2
13 The Study Of Population Dynamics Of Dominant Leafhoppers In Cereal Fields In Shahrekord Province (دریافت مقاله) مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 1
14 بررسی آزمایشگاهی چرخه زیستی و میزان تغذیه سوسکCybocephalus fodori minor (Col. :Cybocephalidae )شکارگر سپردار واوی پستهLepidosaphes pistaciae ( Hom. :Diaspididae ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
15 بررسی آزمایشگاهی چرخه زیستی و میزان تغذیه سوسکCybocephalus fodori minor (Col. :Cybocephalidae )شکارگر سپردار واوی پستهLepidosaphes pistaciae ( Hom. :Diaspididae ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
16 بررسی اثر آبیاری و کود نیتروژن بر رشد چغندرقند و تغییرات جمعیت زنجرک چغندرقند Empoasca decipiens (Hom.: Cicadellidae) و تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
17 بررسی اثر تنش خشکی بر جمعیت و خسارت مگس گلرنگ ( Acanthiophilus helianthi )، شته گلرنگ ( Uroleucon carthami ) و زنجرک Empoasca decipiens (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
18 بررسی اثر تنش خشکی بر جمعیت و خسارت مگس گلرنگ ( Acanthiophilus helianthi )، شته گلرنگ ( Uroleucon carthami ) و زنجرک Empoasca decipiens (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
19 بررسی اثر حشره کشی عصاره برخی از گیاهان روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F در آزمایشگاه و کرم برگخوار چغندرقند .Laphigma exigua H در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 42
20 بررسی اثر حشره کشی عصاره برخی از گیاهان روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F در آزمایشگاه و کرم برگخوار چغندرقند .Laphigma exigua H در گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 42
21 بررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده های پایریپروکسی فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب پره موم خوار بزرگ(. Galleria mellonella L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
22 بررسی اختلالات رشدی و بازدارندگی رشد تنظیم کننده های پایریپروکسی فن و دیفلوبنزورون در شرایط حرارتی مختلف روی شب پره موم خوار بزرگ(. Galleria mellonella L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
23 بررسی زیست شناسی و تغییرات جمعیت شپشک (Green (halli Mercetaspis روی درختان بادام و هلو در شهرستان سامان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
24 بررسی ویژگی های زیستی و نوسانات فصلی شته نارون Tinocallis nevskyi (Hem.: Aphididae) در شهرستان شهرکرد (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
25 بیولوژی( Exochomus qudripustulatus ( L.) ( Coccinellidae روی ( Planococcus vovae ( Nasanov ) ( Hom.: Pseudococcidae در شیراز (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
26 پارامترهای تولید مثلی سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky (Col., Cerambycidae) روی درخت اوجا در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 41
27 پارامترهای تولید مثلی سوسک شاخک بلند سارتا Aeolesthes sarta Solsky (Col., Cerambycidae) روی درخت اوجا در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 41
28 تاثیر حشره کش ایمیداکلوپراید روی درصد جوانه زنی کنیدیوم و رشد میسلیوم قارچ های Beauveria bassianaو Lecanicillium muscariumدر شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 78، شماره: 90
29 تاثیر رژیم غذایی و مدت ذخیره سازی بر طول عمر و کارایی زنبور پارازیتویید Encarsia formosa Gahan (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 5، شماره: 3
30 تاثیر رژیم غذایی و مدت ذخیره سازی بر طول عمر و کارایی زنبور پارازیتویید Encarsia formosa Gahan (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 17
31 تاثیر رژیم های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
32 تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani(Hom.: Pseudococcidae) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
33 تاثیر قارچ های اندوفیت گیاهان فسکیوی بلند و مرتعی در کنترل بیولوژیک شپشک مومی ریشه Phenococcus solani(Hom.: Pseudococcidae) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
34 تاثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
35 تاثیر گرده افشانی برکمیت و کیفیت بذر سه رقم پائیزه کلزا(Brassica napus L.) در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
36 تاثیر مدت زمان عدم دسترسی به تخم میزبان بر تولید تخم و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
37 تاثیر مدت زمان عدم دسترسی به تخم میزبان بر تولید تخم و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
38 ترجیح تخم گذاری زنجرک Arboridia kermanshah (Hemiptera: Cicadellidae) روی رقم های مختلف مو در اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
39 تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera Aphididae روی رقم های مختلف گل رز و نسترن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 45
40 تغییرات انبوهی جمعیت شته گلسرخ (Macrosiphum rosae (L.) (Hemiptera Aphididae روی رقم های مختلف گل رز و نسترن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 45
41 تغییرات فصلی زنجرک مو، Arboridia kermanshah، و درصد پارازیتیسم تخم آن روی نه رقم مو در اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 2
42 زیست شناسی مگس شکارگر [Leucopis glyphinivora Tanas. (Dip.: Chamaemyiidae)] و کارایی آن در مبارزه بیولوژیک با شته سیاه باقلا ( Aphis fabae Scop. ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
43 زیست شناسی مگس شکارگر [Leucopis glyphinivora Tanas. (Dip.: Chamaemyiidae)] و کارایی آن در مبارزه بیولوژیک با شته سیاه باقلا ( Aphis fabae Scop. ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
44 شناسایی حشرات گرده افشان کلزا در سه رقم مختلف پاییزه و تاثیر آنها روی عملکرد دانه در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
45 شناسایی حشرات گرده افشان کلزا در سه رقم مختلف پاییزه و تاثیر آنها روی عملکرد دانه در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
46 فعالیت جستجوگری زنبور عسل (Apis mellifera L.)روی ارقام مختلف پیاز و ارتباط آن با مقدار و ترکیب شهد آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
47 فعالیت جستجوگری زنبور عسل (Apis mellifera L.)روی ارقام مختلف پیاز و ارتباط آن با مقدار و ترکیب شهد آنها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
48 گزارش جدید مگس شکارچی ( Leucopis ( Leucopis ) glyphinivora Tanasijtshuk (Diptera : Chamaemyiidae در ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
49 گزارش چهار گونه از راسته ی Psocoptera برای فون ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
50 گزارش زنبور (Aphidius rosae (Hym.: Braconidae پارازیتویید شته ی گل سرخ (Macrosiphum rosae (Hom.: Aphididae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
51 گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
52 گزارش شپشک آرد آلود Hem.: Coccoidea : Pseudococcidae) Phenacoccus solani )از ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
53 مطالعه شکارگری بین گونه ای بال توری Chrysoperla carnea (Steph.) و کفش دوزک Hippodamia variegata (Goeze) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
54 مطالعه شکارگری بین گونه ای بال توری Chrysoperla carnea (Steph.) و کفش دوزک Hippodamia variegata (Goeze) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
55 مطالعه مقدماتی شکل شناسی ، زیست شناسی و کارآیی زنبور پارازیتویید (Encarsia pergandiella Howard ( Hym.: Aphelinidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 19، شماره: 1
56 مطالعه مورفوژیک و بیولوژیک مگس سفید گلخانه [Trialeurodes vaporaiorum (Westwood Homoptera: Aleyrodidae)] در اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 12
57 مطالعه مورفوژیک و بیولوژیک مگس سفید گلخانه [Trialeurodes vaporaiorum (Westwood Homoptera: Aleyrodidae)] در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 2
58 مطالعه ی دشمنان طبیعی آلرودها (Homoptera : Aleyrodidae) در استان اصفهان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
59 مقایسه تاثیر سه حشره کش و رهاسازی بال توری سبز [Chrysoperla carnea (Steph.)] علیه سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum West.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
60 مقایسه تاثیر سه حشره کش و رهاسازی بال توری سبز [Chrysoperla carnea (Steph.)] علیه سفید بالک گلخانه (Trialeurodes vaporariorum West.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 24
61 مقایسه دو روش رهاسازی تخم بال توری سبز[Chrysoperla carnea (Steph.)] علیه شته سبز جالیز(Aphis gossypii Glov.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
62 مقایسه دو روش رهاسازی تخم بال توری سبز[Chrysoperla carnea (Steph.)] علیه شته سبز جالیز(Aphis gossypii Glov.) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
63 مقایسه ویژگی های زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montroulzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Cokerell (Hom.: Coccidae) و شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri Risso (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
64 مقایسه ویژگی های زیستی کفشدوزک شکارگر Cryptolaemus montroulzieri Muls. (Col.: Coccinellidae) روی بالشتک مرکبات Pulvinaria aurantii Cokerell (Hom.: Coccidae) و شپشک آرد آلود مرکبات Planococcus citri Risso (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A survy on Deletion and Insertions presented in MRJP3(Major royal jelly protein 3) gene in Isfahan persian hony bee (Apis mellifera meda)(Hymenoptera: Apidae, Apis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
2 Comparison of three different methods extraction of DNA from Apis mellifera meda (Hymenoptera: Apidae, Apis) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
3 Industrialized vs Traditional Agriculture:Organic Farming Pest Management (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
4 INDUSTRIALIZED VS TRADITIONAL AGRICULTURE:ORGANIC FARMING PEST MANAGEMENT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
5 Integrated control of aphid by predator bug Orius albidipeenis and confidor pesticide and effects of pesticide on predator in green house (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
6 THE STUDY OF POPULATION DYNAMICS OF DOMINANT LEAFHOPPERS IN CEREAL FIELDS IN SHAHREKORD PROVINCE (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
7 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت آفات سیب زمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
8 بررسی اثر تنش های رطوبتی بر جمعیت و خسارت تریپس(Thrips tabaci Thys: Thripidae ) روی پیاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
9 بررسی بیمارگری قارچ (Beauveria bassiana (bals) علیه شته روسی گندم Diuraphis noxia (Mordvilko) روی ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
10 بررسی رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پیاز (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
11 تاثیر ازن محلول در آب روی سفید بالک خیار گلخانه ای در اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
12 تاثیر کایولین (دور کننده) و مویان (صابون محلول پاشی) همراه با سم کنفیدور و تله فرمونی در کنترل پروانه کرم خراط Zeuzera pyrina(Lepidoptera:Zeozeridae) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 تاثیر ماده فرار دهنده کائولن با سم ولیام تارگو (Voliam targo) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی(Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
14 تاثیر ماده فرار دهنده کائولین با سم ایندوکساکارب (Indoxacarb) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
15 تاثیر مویان به عنوان یک سورفاکتانت با سم ولیام تارگو(Voliamtargo) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta(Lepidoptera:Gelechiidae) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
16 تاثیر مویان به عنوان یکسورفاکتانت همراه با سم اویسکت (Wvisect) در کنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lepidoptera:Gelechiidae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
17 تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت avant و ولیام تارگوvoliam targo درکنترل پروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absolut Lepidoptera: Gelechiidae (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
18 تاثیرمویان به عنوان یک سورفاکتانت باسموم ولیام تارگو Voliamtargo واویسکت Evisect درکنترل پروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta Lepidoptera:Gelechiidae (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 تأثیر تلفیقی یک دورکننده (کائولین) یک جلب کننده (تله فرمون جنسی) همراه با مویان بر تراکم جمعیت کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.:Pyrallidae) با استفاده از استراتزی پوش پول (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
20 عنوان تأثیر سطوح مختلف کود ازت همراه با سم گرانول دیازینون بر تغییرات جمعیت شته مومنی کلزا Brevicoryne brassicaeL روی سه رقم کلزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
21 کنترل بیولوژیکآبدزدک چمن با استفاده از نماتدهای انگل حشرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها