محمدحسین امین فر

 محمدحسین امین فر دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

محمدحسین امین فر

Mohamad Hossein Aminfar

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی درآنالیزحساسیت تاثیرپارامترهای موثربربارمعلق رسوب: مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت شده در لایه زیراساس روسازی های راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
3 بررسی اثرات تغییر مکان ناشی از گودبرداری بر سازه مجاور در مناطق شهری مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
4 بررسی پارامتریک نشست گروه شمع ها بتنی واقع در خاک های دارای قابلیت روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 82
5 تاثیر بهسزای خاک در رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساخت گاه مستعد روان گرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
6 تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بتنی به روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
7 رفتار لرزهای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
8 مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر امواج در حال شکست روی پاسخ دینامیکی دیواره های ساحلی خاک مسلح (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 اثر پارامترهای هندسی ترانشه های باز در ایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی تأثیر آهک در بهبود مشخصات فنی لایه های روسازی و آسفالت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
4 ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در رشد ترک های انعکاسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
5 ارزیابی فشارهای آب منفذی درپی و بدنه سدستارخان درزلزله سال 91اهر ورزقان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 ارزیابی مدل های آزمایشگاهی رفتار شکست مخلوط های آسفالت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
7 ارزیابی نحوه عملکرد مناسب ترین شبکه ویونت در تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی وارد بر پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک و کاربرد آن در بخش سابگرید راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
9 ازیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد ارسباران در دوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
10 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
11 الزامات طراحی ساز های پوشش بتنی سگمنتال در تونلهای حفاری مکانیزه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
12 اندرکنش دینامیکی آب و سازه در اثر امواج آکوستیک با شبیه سازی سیال به دو روش اویلری و لاگرانژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی اثر امواج تصادفی بر مو جشکنها و دیواره های ساحلی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
14 بررسی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی ترانشه های مورد استفاده درایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
15 بررسی اثر تغییر طول شمع در ظرفیت باربری سیستم گروه شمع-رادیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
16 بررسی اثرات ناشی از احداث شمعهای درجا کوبیده شده با زوایه متغیر برپایداری شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
17 بررسی افزایش ظرفیت باربری خاکهای مسلح به وسیله میخکوبی و مدلعددی مرتبط با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
18 بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روشPIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
19 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی در دامنه ی زمان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی پایدارسازی و تثبیت خاک با پودر لاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
21 بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر کوبش در سکو های ثابت شابلونی (Jacket) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی تاثیر پایدارسازی و تثبیت خاک با پودر لاستیک بر مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تاثیر مشخصات ذاتی خاک در ظرفیت باربری جداره شمع های طویل دریایی مورداستفاده در سکوهای نفت و گاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی تاثیرآهک هیدراته و زنده درتثبیت زیراساس بامصالح رودخانه ای(مطالعه موردی شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
25 بررسی تاثیرخصوصیات هندسی شمع درظرفیت باربری شمع های مایل ساحلی و فراساحلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تغییر شکل های سد خاکی سن فرناندو علیا با استفاده از مدل های رفتاری پایه الاستو پلاستیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی روشهای کنترل و اندازه گیری پایداری شیب معدن روباز انگوران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
28 بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مقایسه آن با نتایج تحلیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی عددی عملکرد تسلیح خاک بر پتانسیل روانگرایی بستر پی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
30 بررسی عددی عملکرد ژئوگرید در به سازی پی سطحی مستقر بر بستر خاکی روانگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
31 بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی نقطه شروع شیب بر روی لنگر خمشی پای دیوارهای ساحلی، تحت تاثیر امواج تصادفی دریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
33 بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش FSO (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 پایداری دیواره های میخ کوبی شده زیربارهای ناشی از زلزله با درنظر گرفتن تاثیر هندسه میخ و متغیرهای خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
36 تاثیرپریود امواج تصادفی بر واکنش دیوارهای ساحلی با اشکال هندسی مختلف به روش عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
37 تحلیل استاتیکی سدهای بتنی وزنی تحت تاثیر تنش های حرارتی ناشی از عمل هیدراتاسیون سیمان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
38 تحلیل دینامیکی دریچه قطاعی سرریزها مطالعه موردی سد امیرکبیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
39 تحلیل رفتاری پایه های بتن آرمه بهسازی و مقاوم سازی شده پل با کامپوزیت های FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
40 تحلیل و بررسی رفتار لرزه ای سازه ها به کمک میراگرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 تحلیل و بررسی عددی تراوش سدهای خاکی آسیب دیده و ارائه راهکارهای کاهش نشت (مطالعه موردی: سد قیصرق) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی در اعضای استوانه ای با استفاده از ویونت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 تعیین روش مناسب جهت محاسبه ظرفیت استاتیکی محوری شمع توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 تعیین مدل آزمایشگاهی مناسب رفتار شکست مخلوط های آسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
45 شبیه سازی امواج نامنظم با سیستم تولید موج لولایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
46 شبیه سازی سیگنال تاریخچه زمانی تنش در سد دو قوسی بتنی تحت اثر سیگنال محرک تصادفی زلزله با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
47 شناسایی عیوب مخفی در سد بتنی شهریار با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS و روش آنالیز موجک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
48 مطالعات حرکات درونی سد ارسباران با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
49 مطالعه پارامتری تعیین ظرفیت باربری نوک شمعهای توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
50 مطالعه تأثیر پارامترهای ذاتی خاک در بازدهی شمع های طویل ساحلی و فرا ساحلیاستفاده شده در سکوهای دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
51 مطالعه تأثیر ساختار هنذسی شمع بر روی عملکرد شم عهای استفاده شذه در سکوهایدریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
52 مطالعه حرکات درونی سدستارخان درزلزله سال 91 اهر ورزقان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
53 مطالعه عددی تعیین سطح بار دوره ای بحرانی برای شمع های توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
54 مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی