دکتر محمدحسین امین فر

دکتر محمدحسین امین فر دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

دکتر محمدحسین امین فر

Dr. Mohamad Hossein Aminfar

دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده ازشبکه عصبی مصنوعی درآنالیزحساسیت تاثیرپارامترهای موثربربارمعلق رسوب: مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی استفاده از بتن بازیافت شده در لایه زیراساس روسازی های راه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 77
3 بررسی اثرات تغییر مکان ناشی از گودبرداری بر سازه مجاور در مناطق شهری مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 87
4 بررسی پارامتریک نشست گروه شمع ها بتنی واقع در خاک های دارای قابلیت روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 82
5 بررسی تاثیر میکروسیلیس بر تغییرات مقاومت، حدود اتربرگ و نفوذپذیری در خاک رس تثبیت شده با سیمان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
6 بررسی عوامل عدم قطعیت در عملکرد دینامیکی اسکله به‎روش المان محدود اتفاقی با استفاده از مدل ماتریس تصادفی ویشارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 10، شماره: 19
7 تاثیر بهسزای خاک در رفتار لرزه یی دیوارهای ساحلی سپری در ساخت گاه مستعد روان گرایی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
8 تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در سازه های بتنی به روش المان محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
9 رفتار لرزهای دیوارهای ساحلی سپری مدفون در لایه مستعد روانگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
10 مدل سازی فیزیکی مقاومت بیرون کشیدگی میل مهار در خاک ماسه ای به کمک جعبه برش بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 94
11 مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر ماسه در شرایط اشباع و غیراشباع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 99
12 مقایسه تاثیر نیروی زلزله و نیروی امواج بر آبشکن ها (مطالعه موردی:آبشکن های دهنه سر سفیدرود) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر امواج در حال شکست روی پاسخ دینامیکی دیواره های ساحلی خاک مسلح (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 اثر پارامترهای هندسی ترانشه های باز در ایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
3 ارزیابی تأثیر آهک در بهبود مشخصات فنی لایه های روسازی و آسفالت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
4 ارزیابی تأثیر عوامل مختلف در رشد ترک های انعکاسی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
5 ارزیابی سکو ها ثابت فلز دریایی برمبنا تحلیل غیر خطی در مقابل بار ها محیطی ناشی از موج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 ارزیابی فشارهای آب منفذی درپی و بدنه سدستارخان درزلزله سال 91اهر ورزقان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
7 ارزیابی کارایی شبکه عصبی موجکی در تخمین نیروهای هیدرو دینامیکی طولی و عرضی در اعضای استوانه ای فلزی قائم با زبری جزئی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
8 ارزیابی مدل های آزمایشگاهی رفتار شکست مخلوط های آسفالت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
9 ارزیابی نحوه عملکرد مناسب ترین شبکه ویونت در تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی وارد بر پایه های استوانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
10 ارزیابی نشست ماسه لای دار مخلوط شده با خرده لاستیک و کاربرد آن در بخش سابگرید راه آهن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
11 ازیابی فشارهای آب منفذی در پی و بدنه سد ارسباران در دوران بهره برداری با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
12 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در آنالیز حساسیت تاثیر پارامترها بر بار معلق رسوب ( مطالعه موردی لیقوان چای (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
13 الزامات طراحی ساز های پوشش بتنی سگمنتال در تونلهای حفاری مکانیزه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس تونل ایران
14 اندرکنش دینامیکی آب و سازه در اثر امواج آکوستیک با شبیه سازی سیال به دو روش اویلری و لاگرانژی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای مختلف در پایداری شیروانیهای مسلح شده با میل مهار (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
16 بررسی اثر امواج تصادفی بر مو جشکنها و دیواره های ساحلی با استفاده از روش اجزای محدود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
17 بررسی اثر پارامترهای هندسی و مکانیکی ترانشه های مورد استفاده درایزولاسیون فعال ارتعاشات پی ماشین آلات صنعتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 بررسی اثر تغییر طول شمع در ظرفیت باربری سیستم گروه شمع-رادیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
19 بررسی اثر تغییر فاصله شمع در ظرفیت باربری سیستم شمع-پی رادیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
20 بررسی اثرات ناشی از احداث شمعهای درجا کوبیده شده با زوایه متغیر برپایداری شیروانیهای خاکی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
21 بررسی افزایش ظرفیت باربری خاکهای مسلح به وسیله میخکوبی و مدلعددی مرتبط با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
22 بررسی اندرکنش بین خاک و گروه شمع تحت بارگذاری جانبی به روشPIV (Particle Image Velocimetry) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
23 بررسی پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی در دامنه ی زمان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی پایدارسازی و تثبیت خاک با پودر لاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر کوبش در سکو های ثابت شابلونی (Jacket) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تاثیر پایدارسازی و تثبیت خاک با پودر لاستیک بر مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی تاثیر مشخصات ذاتی خاک در ظرفیت باربری جداره شمع های طویل دریایی مورداستفاده در سکوهای نفت و گاز (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تاثیرآهک هیدراته و زنده درتثبیت زیراساس بامصالح رودخانه ای(مطالعه موردی شهرستان میاندوآب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
29 بررسی تاثیرخصوصیات هندسی شمع درظرفیت باربری شمع های مایل ساحلی و فراساحلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بررسی تغییر شکل های سد خاکی سن فرناندو علیا با استفاده از مدل های رفتاری پایه الاستو پلاستیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 بررسی روشهای کنترل و اندازه گیری پایداری شیب معدن روباز انگوران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
32 بررسی روند تغییرات فشار آب منفذی در بدنه و پی سد خاکی با استفاده از نتایج ابزار دقیق و مقایسه آن با نتایج تحلیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی عددی عملکرد تسلیح خاک بر پتانسیل روانگرایی بستر پی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
34 بررسی عددی عملکرد ژئوگرید در به سازی پی سطحی مستقر بر بستر خاکی روانگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
35 بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 بررسی عملکرد روش های تجزیه حوزه فرکانس و انتقال پذیری چگالی طیف توان در حضور نویز سفید (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
37 بررسی مدل های اجزا محدود تعیین رفتار گسترش ترک های انعکاسی در رویه های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی مناطق مستعد زمین لغزش در دشت تبریز با استفاد از مدل AHP و GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
39 بررسی نقطه شروع شیب بر روی لنگر خمشی پای دیوارهای ساحلی، تحت تاثیر امواج تصادفی دریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
40 بررسی و قیاس اثر پودر لاستیک بر خاک با اثر ضایعات درشت تر لاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
41 بهسازی خاک رس با الیاف شیشه و بالابردن مقاومت برشی آن مطالعه موردی: خاک رس تبریز –منطقه عینالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
42 بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش ESO (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 بهینه سازی شکل سدهای بتنی وزنی به روش FSO (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 پایداری دیواره های میخ کوبی شده زیربارهای ناشی از زلزله با درنظر گرفتن تاثیر هندسه میخ و متغیرهای خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
45 تاثیرپریود امواج تصادفی بر واکنش دیوارهای ساحلی با اشکال هندسی مختلف به روش عددی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
46 تحلیل استاتیکی سدهای بتنی وزنی تحت تاثیر تنش های حرارتی ناشی از عمل هیدراتاسیون سیمان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تحلیل دو بعدی المان محدود تاثیر پلاستیسیته بر روی اندرکنش لرزهای سازه خاک-ریز شمع (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران
48 تحلیل دینامیکی دریچه قطاعی سرریزها مطالعه موردی سد امیرکبیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
49 تحلیل رفتاری پایه های بتن آرمه بهسازی و مقاوم سازی شده پل با کامپوزیت های FRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
50 تحلیل و بررسی رفتار لرزه ای سازه ها به کمک میراگرها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 تحلیل و بررسی عددی تراوش سدهای خاکی آسیب دیده و ارائه راهکارهای کاهش نشت (مطالعه موردی: سد قیصرق) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 تخمین نیروهای هیدرودینامیکی طولی در اعضای استوانه ای با استفاده از ویونت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
53 تعیین روش مناسب جهت محاسبه ظرفیت استاتیکی محوری شمع توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 تعیین مدل آزمایشگاهی مناسب رفتار شکست مخلوط های آسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
55 رفتار جانبی شمع های دریایی زیر بارگذاری استاتیکی و دینامیکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
56 شبیه سازی امواج نامنظم با سیستم تولید موج لولایی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
57 شبیه سازی سیگنال تاریخچه زمانی تنش در سد دو قوسی بتنی تحت اثر سیگنال محرک تصادفی زلزله با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
58 شناسایی عیوب مخفی در سد بتنی شهریار با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS و روش آنالیز موجک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
59 کنترل سلامت سازه‌ای سد بتنی شهید عباسپور با استفاده از مدل پارامتری ARMAX (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 مطالعات حرکات درونی سد ارسباران با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق (دریافت مقاله) کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
61 مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات تراکمی، تحکیمی و نفوذپذیری مخلوط ماسه- خرده لاستیک فرسوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
62 مطالعه پارامتری تعیین ظرفیت باربری نوک شمعهای توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
63 مطالعه تأثیر پارامترهای ذاتی خاک در بازدهی شمع های طویل ساحلی و فرا ساحلیاستفاده شده در سکوهای دریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
64 مطالعه تأثیر ساختار هنذسی شمع بر روی عملکرد شم عهای استفاده شذه در سکوهایدریایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
65 مطالعه حرکات درونی سدستارخان درزلزله سال 91 اهر ورزقان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
66 مطالعه عددی تعیین سطح بار دوره ای بحرانی برای شمع های توربین بادی دریایی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
67 مقایسه نشست سطحی زمین در دو روش عددی و تجربی در تونل های دوقلوی مترو تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
68 نگرشی کلی بر گزینش ، طراحی، اجرا و کنترل سدهای خاکی – سنگریزه ای با هسته آسفالتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 یک مدل سه بعدی جعبه سیاه برای آنالیز تراوش در سدهای خاکی، مطالعه موردی: سد ستارخان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب