گودرز احمدوند

 گودرز احمدوند دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

گودرز احمدوند

Gudarz Ahmadvand

دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رقابت خردل وحشی (Sinapis arvensis) و سطوح نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 4
2 اثر رقابت علف های هرز چاودار (Secale cereale) و خردل وحشی (Sinapis arvensis) بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم زمستانه(Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 1
3 اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و بازده مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
4 اثربقایای گیاهان پوششی برکنترل علف های هرز، شاخص های فیزیولوژیک عملکرد واجزاعملکرد سیب زمینی Solanum tuberosum L (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی اثر نیتروژن بر قابلیت رقابت کلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل های تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 25، شماره: 2
7 بررسی توانایی تحمل، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم به شوری آب آبیاری در مراحل حساس رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
8 بررسی جنبه های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا (Glycine max L.) و ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
9 بررسی شاخص های رشد و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) در رقابت با خردل وحشی (L. Sinapis arvensis) تحت تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
10 بررسی نقش ساختار کانوپی و خصوصیات رشدی دو رقم گندم در شرایط رقابت، بر آستانه خسارت اقتصادی و عملکرد دو گونه علف هرز چاودار و خردل وحشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
11 بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در حضور قارچ میکوریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 2
12 تاثیر تنش خشکی آخر فصل بر عملکردو اجزاء عملکرد پنج ژنوتیپ نخود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 2
13 تاثیر سیستم های تغذیه ای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) تحت شرایط تنش رطوبتی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
14 تاثیر قارچ Piriformospora indica بر عملکرد سویا و ارزن در کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 4
15 تاثیر کشت مخلوط بر کارآیی مصرف آب، عملکرد کمی و کیفی ارزن و سویا در رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 4
16 تاثیر گیاه پوششی و سیستم های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکی خاک و عملکرد سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
17 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و تاریخ کاشت برخصوصیات جوانه زنی و چندشاخص فیزیولوژیک رشدسه رقم سویا Glycine max Lدرهمدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
18 دوره بحرانی کنترل علف های هرز در ذرت (Zea mays) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 4
19 مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اتفون و تراکم بوته برعملکردواجزای عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 400 تحت دوره های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر الگوهای مختلف کاشت بر اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد ماده آلی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
3 اثر پرایم بذر سویا با نیترات پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر پرایم و کنترل علف هرز بر سرعت و درصد سبز شدن، عدد اسپاد و عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
6 اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر ماده خشک، شاخص سطح برگ و کارایی مصرف آب ارزن معمولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
7 اثر تنش کم آبی بر عملکرد واجزای عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album) بر شاخص های رشد سویا رقم هابیت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
9 اثر رو شهای مختلف خاک ورزی و روش های سمپاشی علف کش بر عملکرد غده وجمعیت علف های هرز سیب زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 اثر روش های مختلف کاشت بر درصد سبز بذور، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در همدان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 اثر قارچ میکوریزا آربوسکولار و کود شیمیایی فسفره بر عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذیCucurbita (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 اثر قارچ های میکوریز روی برخی از اجزای رشد و ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه گندم تحت شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 اثر قارچ های میکوریز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
14 اثر کنترل تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت (Zea mayes L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 اثر کود سبز غلات زمستانه بر دمای خاک و برخی شاخص های رقابتی بوته های سیب زمینی با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
16 اثر کود سبز گیاهان پوششی زمستانه بر مدیریت کنترل علف های هرز کشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثر محلول پاشی عناصر روی و منگنز بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 اثر میکوریزا بر اجزای رشد و میزان پرولین در گندم تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 اثر هیدروپرایمینگ بذر آفتابگردان بر شاخص های جوانه زنی در شرایط تنش خشکی و شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
20 اثرات پرایمینگ بذر درمزرعه و تاریخ کاشت برعملکرد و اجزاء عملکرد سه رقم سویا Glycine max .L درهمدان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 اثرتنش رطوبتی برروند رشدوعملکرد ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 اثرتنش رطوبتی برکارآیی مصرف آب و شاخصهای تحمل تنش ژنوتیپ های لوبیا چیتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردارقام گندم زمستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 اثررقابت خردل وحشی برعملکردواجزاءعملکردکلزا و گندم پاییزه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 اثرکم آبیاری وکودهای بیولوژیک برعملکردواجزاء عملکردسیاهدانه Nigella sativa L (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 اثرکود نیتروژن و تراکم بوته بر رشد، نمو و عملکرد پیکر رویشی گیاه دارویی بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 اثرکودهای سبز جو وخلربرکنترل علفهای هرزمزارع سیب زمینی (Solanum tubersoum L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 اثرمحلول پاشی روی و منگنز درشرایط کمبود آب بررشدوعملکرد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط جایگزینی ارزن معمولی با سویا بر تراکم و تنوع زیستی علف های هرز تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
30 ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
31 ارزیابی تأثیر تنش رطوبتی در تغییرات عملکرد دانه و تعیین صفات مؤثر برآن در ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
32 ارزیابی تنوع پذیری و قابلیت توارث عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا Phaseolus vulgaris L. تحت شرایط عدم تنش وتنش رطوبتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
33 ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
34 ارزیابی قابلیت رقابت ژنوتیپ های لوبیا با علف های هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 ارزیابی کارنده های مختلف در ارتباط با میزان جریان بذر ، جوانه زنی ، عمق کاشت و یکنواختی توزیع بذر کلزا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
36 استفاده از توان رقابتی ژنوتیپهای لوبیا با علفهای هرز در جهت کاهش مصرف علفکش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
37 بررسی اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد واجزای عملکرد دانه لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris) در شرایط آب وهوایی سنندج (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی اثر تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثر کودهای سبز جو و خلر بر کاهش تراکم و وزن خشک علف های هرز مزرعه سیب زمینی با تراکم کشت بذری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 بررسی اثر گیاهان دگرآسیب در دو تراکم کاشت بر مدیریت کنترل علفهای هرزکشت سیب زمینی در مقایسه با روش کنترل شیمیایی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
41 بررسی اثرات پوششی چاودار به عنوان کود سبز بر کاهش تراکم علفهای هرز زراعت سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
42 بررسی اثرگیاهان پوششی روی کنترل علفهای هرز زمستانه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
43 بررسی امکان کشت مخلوط جایگزینی نخود و جو در منطقه همدان: تاکید بر عملکرد دانه و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
44 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت سیب زمینی بر میزان خسارت گل جالیز مصری (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
45 بررسی تاثیر تراکم خردل وحشی و سطوح نیتروژن بر صفات مورفوفیزیولوژیک کلزای پاییزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
46 بررسی تاثیر تراکم های مختلف لوبیا بر عملکرد و پتانسیل کنترل علف های هرز ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
47 بررسی تاثیر کشت مخلوط افزایشی لوبیا بر عملکرد و تنوع زیستی علف های هرز ذرت در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
48 بررسی شاخصهای تنوع گونهای علفهایهرز مزارع گندم آبی مناطق ایبکآباد، مرکزی و مشکآباد در شهرستان اراک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 بررسی فلور، تنوع، تراکم و گونه های غالب علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
50 بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ گندم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
51 بررسی نحوه تاثیر کشت مخلوط افزایشی جو بر فرونشانی علف های هرز و عملکرد دانه نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
52 تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت میانرس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه بر سرعت و درصد سبز شدن و کارایی مصرف آب تحت تنش خشکی در دو رقم ذرت میان رس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علف های هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم – ذرت در زرقان استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
55 تاثیر علف کش متریبوزین بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
56 تاثیر کاربرد در هنگام طلوع یا غروب اکسی فلورفن، پاراکوات و گلوفوسینات بر کنترل علف های هرز در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
57 تاثیر گیاه پوششی بر شاخص های تنوع زیستی علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
58 تاثیر گیاهان پوششی برکاهش مصرف کود نیتروژن عملکردواجزا عملکرد سیب زمینی بذری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 تاثیر گیاهان پوششی جو و خلر بر کاهش مصرف کود نیتروژن، کاهش مصرف علف کش و عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در دو تراکم بذری و تجاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
60 تاثیر نیتروژن بر برخی شاخص های رشد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (Mentha piperitia L) (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
61 تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه و آبیاری تکمیلی بربرخی شاخصهای رشددورقم نخود Cicer arietinum L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 تاثیرپرایمینگ بذردرمزرعه وآبیاری تکمیلی برسرعت جوانه زنی عملکرد و اجزاء عملکرد دورقم نخود (Cicer arietinum L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 تاثیرنیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ترو خشک و تجمع نیترات در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
65 تأثیر مساحت مزارع بر تنوع زیستی علفهایهرز مزارع گندم آبی منطقه مشکآباد در شهرستان اراک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 تجزیه وتحلیل رشد همیشه بهار تحت تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 تعداد ساقه، استولون وعملکرد غده سی بزمینی در واکنش به کنترل مکانیکی- شیمیایی علف های هرز (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
68 تغییرات عملکرد طبق 4 رقم آفتابگردان (Hellianthus annuus) در فواصل مختلف کاشت در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
69 مطالعه ی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و ارزیابی شاخص نسبت برابری زمین در کشت مخلوط جایگزینی نخود-جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
70 واکنش تعداد، وزن هرغده و عملکردمحصول سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 واکنش سرعت رشد غده،سرعت سبز شدن سیب زمینی و دمای خاک به کود سبز غلات زمستانه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
72 واکنش صفات ریخت شناسی و مقدار کلروفیل کدوی پوست کاغذی Cucurbita Pepo L. به کود زیستی حل کننده فسفات در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
73 واکنش عملکرد دانه و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) رقم اوکاپی به سطوح نیتروژن در شرایط رقابت با علف هرز خردل وحشی (Sinapis arvensis) در همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
74 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سیب زمینی در تداخل با علف هرز (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
75 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم آفتابگردان به تغییر فاصله کاشت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
76 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا چیتی به کشت مخلوط جایگزینی و کنترل علف های هرز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
77 واکنش عملکردماده خشک، پروتئین وبقایای نیترات غده سیب زمینی به کودهای سبزونیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار