رحمان پاتیمار

 رحمان پاتیمار استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

رحمان پاتیمار

Rahman Patimar

استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برخی پارامترهای رشد ماهی تیزه کولی Hemiculter Leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 4
2 بررسی شاخص های تولیدمثلی ماهی تیزه کولی Hemiculter leucisculus (Basilewsky, 1855) در رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 6، شماره: 2
3 تاثیر سم گلیفسات بر عوارض هیستوپاتولوژیک بافت کلیه ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A study on morphometric characteristics of common sawbelly (Hemiculter leucisculus) in five aquatic basin of Golestn province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 اثر متقابل ولتاژها و دما های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه سیاه ماهی (Capoeta capoeta) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر متقابل ولتاژها و شوری های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر متقابل ولتاژها و شوری‌های مختلف برعملکرد صید الکتریکی روی گونه گامبوزیا (Gambosia holbrooki) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 الگوی رشد گونه ی Oxynoemacheilus bergianus در رودخانه ی قره چای استان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
8 الگوی رشد گونه ی Paracobitis iranica در رودخانه ی قره چای استان قم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 Growth patterns of Oxynoemacheilus bergianus in the Qarah-Chai River, the Qom Province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 Growth patterns of Paracobitis iranica in Qarah-Chai River- Qom Province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
11 Investigation of zooplankton distribution in Ashoradeh coastal in Gorgan Bay (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
12 Length- weight relation and condition factor of three-spined stickleback (Gasterosteus aculatus) of Gomishan wetland (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
13 Length- weight relation and condition factor of Triplespine (Gasterosteus aculatus) of Gomishan wetland (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
14 Morphological development of Roach fish (Rutilus rutilus caspicus) in the early stages of life (The time to 80 days after hatching) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
15 Study of allometric growth pattern in the Caspian roach during early development ( upto 80 D pH) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
16 Study on the seasonal changes of the growth pattern of the Kura loach, Oxynoemacheilus brandtii (Kessler, 1877), in the Soufichai stream40T, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
17 The Investigation of feeding ecology and live food selection of fry of Persian sturgeon (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
18 بررسی اثر پساب مزارع پرورش ماهی توسط شاخص EPTدر رودخانه اسفیدان (خراسان شمالی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
19 بررسی اکولوژی تغذیه و انتخاب غذای زنده بچه ماهیان خاویاری گونه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
20 بررسی الگوی رشد آلومتری ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در طی مراحل اولیه رشد لاروی (تا روز 80 پس از تخم گشایی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
21 بررسی الگوی رشد گونه ی سگ ماهی جویباری Paracobitis hircanica در نهر زرین گل-البرز شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی الگوی رشد ماهی کلمه در دوره لاروی در مرکز تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندر ترکمن در بهار 94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
23 بررسی پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
24 بررسی تاثیر دماهای مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی تاثیر شوری‌های مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه‌ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
26 بررسی تراکم، تنوع و پراکنش فیتوپلانکتونهای فصل زمستان در جنوب دریای مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس
27 بررسی تغییرات فصلی الگوی رشد سگ ماهی کورا (Oxynoemacheilus brandtii(Kessler, 1877 در رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
28 بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
29 بررسی تنوع و فراوانی زیوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
30 بررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 بررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در رودخانه سیاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 بررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus) در ‌تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
33 بررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus)در رودخانه سیاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
34 بررسی روابط طول و وزن گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis (pallasi,1814 در خلیج گرگان _ جنوب شرق دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
35 بررسی شدت تغذیه و ارجحیت غذایی بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus) در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی فراوانی بی مهرگان کفزی رودخانه اسفیداناستان خراسان شمالی کارگاه پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
37 تاثیر پربیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
38 تاثیر پری بیوتیک ای مکس، سلماناکس و اولتراایمکس بر عملکرد رشد و تغذیه فیل ماهی جوان (Huso huso) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
39 تاثیر پری بیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از پارامترهای خون شناختی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
40 تاثیر پری بیوتیک های مختلف تجاری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
41 تعیین محدوده کشندگی فلز آهن برای ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
42 توسعه مورفولوژیکی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) در مراحل اولیه زندگی (از لحظه تفریخ تا 80 روز پس از آن) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
43 رابطه طول- وزن و فاکتور وضعیت در گاوماهی قفقازی (Knipowitschia caucasica) تالاب گمیشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
44 رابطه طول-وزن و فاکتور وضعیت در ماهی سه خاره Gasterosteus aculeatus Linnaeus,1758 در تالاب گمیشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
45 مطالعه ساختار و تنوع جمعیت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 مطالعه صفات ریخت شناسی گونه تیزکولی (Hemiculter leucisculus) در پنج حوضه آبی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
47 مطالعه فراوانی تنوع اجتماعات ماکروبنتیک درخلیج گرگان و سواحل جنوب شرقی دریای خزراستان گلستان - ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
48 مقایسه رابطه طول وزن و فاکتور وضعیت در جمعیت های ماهی تیزه کولی Basilewsky, 1855 Hemiculter leucisculus در سد گلستان و وشمگیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار