علیرضا کوچکی

 علیرضا کوچکی استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

علیرضا کوچکی

Alireza Kochaki

استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 1
2 اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
3 اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط ارزن معمولی (.Panicum miliaceum L) و لوبیا چشم بلبلی (.Vigna unguiculata L) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
4 اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
5 اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
6 اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
7 اثر عمق قرارگیری بذر و ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه در گونه تازه وارد سوروف آبی (Echinochloa oryzoides) و گونه مهم سوروف (E. crus-galli) در مزارع برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
8 اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
9 اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت ها در مزارع گندم استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 26، شماره: 2
10 اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
11 اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
12 اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
13 اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گلانگیزی زعفران (Crocus Sativus L.) در سال دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
14 اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
15 اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
16 اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 4
17 اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 1
18 اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
19 ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم ارزش اقتصادی خدمات بومنظام های تولیدی گندم استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
20 ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
21 ارزیابی اثر تنوع گونه ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 1
22 ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
23 ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
24 ارزیابی تاثیر مبدا بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (.Crocus sativus L) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 3
25 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
26 ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
27 ارزیابی تناسب اراضی و امکان سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 4
28 ارزیابی تنوع علف های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند کشتی و تک کشتی ارزن دم روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
29 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
30 ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
31 ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
32 ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 2
33 ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
34 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
35 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
36 استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
37 استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به منظور بررسی رقابت در تراکم ها و ترکیب های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
38 امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 2
39 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای دانه های روغنی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
40 برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیرهای مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
41 برآورد هزینه اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای حبوبات در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
42 بررسی اثر افزایش غلظت Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
43 بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان(Trachyspermum ammi L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
44 بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
45 بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلز (Brassica napus) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
46 بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس (Cuscuta campestris L.) با استفاده از عوامل بیماری های قارچی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
47 بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
48 بررسی تاثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 3
49 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 1- پیش ‎بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
50 بررسی تاثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
51 بررسی تاثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی های رشدی عملکرد دانه و علوفه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
52 بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
53 بررسی تاثیر نظام های زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون Pimpinella anisum (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
54 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 28، شماره: 2
55 بررسی تنوع گونه ای علف های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
56 بررسی تنوع حبوبات در بوم نظام های زراعی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
57 بررسی چرخه دراز مدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: II- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
58 بررسی خصوصیات بنه های دختری زعفران Crocus sativus L در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
59 بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ریحان رویشی (Ocimum basilicum L.) در شرایط کشت مخلوط (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 3
60 بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
61 بررسی عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 1
62 بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
63 بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخصهای مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Phaseolus vulgaris L.)لوبیا و) Sesamum indicum) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
64 بررسی عوامل موثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
65 بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تاخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندر قند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
66 بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوع و تراکم علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
67 بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 2
68 بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 2
69 بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus Sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 3، شماره: 3
70 پاسخ جوانه زنی دو گونه سوروف به دما و دوره نوری با تاکید برقابلیت تهاجم در گونه تازه وارد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 45، شماره: 4
71 پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 1
72 تاثیر ترکیب های مختلف کشت مخلوط آفتابگردان (.Helianthus annus L)، لوبیا قرمز (.Phaseolus calcaratus L) و کنجد (.Sesamum indicum L) بر عملکرد و اجزای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
73 تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: 2- پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 1
74 تاثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
75 تاثیر روش های خاک ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی اکسید کربن از خاک تحت کشت ذرت Zea mays L (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
76 تاثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهایهرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند (Beta vulgaris) و (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 1، شماره: 1
77 تاثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
78 تاثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 3
79 تاثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
80 تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
81 تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 1، شماره: 2
82 تاثیر نوع شخم و مدیریت تلفیقی بر تراکم علف های هرز،عملکرد و سود خالص از تولید سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 3
83 تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران (Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 2
84 تاثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 3
85 تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides Lam. ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
86 تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان های استان خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
87 شبیه سازی تلفات نیتروژن از مزارع چغندرقند در سیستم های مختلف تولیدی در خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
88 شبیه سازی رقابت علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر رشد و عملکرد گندم پاییزه (Triticum aestivum). 1- تشریح و ارزیابی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 2
89 شبیه سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (Beta vulgaris L.) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 3
90 فراتحلیل پژوهش های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) با تاکید بر مصرف کودهای آلی و عملیات زراعی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 5، شماره: 4
91 فنولوژی، مورفولوژی و عملکرد دو گونه سوروف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 28، شماره: 3
92 کاربرد نیمرخ ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه ی موردی چغندر قند) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 3
93 مطالعه جنبههای اکولوژیکی کشت مخلوط کنجد (.L indicum Sesamum )و ماش سبز (.L radiata Vigna) تحت شرایط کنترل و عدم کنترل علفهای هرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 7، شماره: 2
94 مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مولفه اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
95 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
96 مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
97 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) و ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
98 مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهرهوری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 10، شماره: 2
99 مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
100 مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران دربسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 1، شماره: 2
101 نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
102 نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلولپاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر درزعفران (Crocus sativus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 1
103 نگاهی جامع به کارآیی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر عملکرد ریشه و شکر چغندرقند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه داروییگاوزبان اروپایی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
4 اثر ترکیب های کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکارقام دیررس و زودرس ذرت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
7 اثر کاربرد منابع مختلف تغذیه ای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارآیی جذب و مصرف نور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
9 اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
11 اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارآیی مصرف و کارآیی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 اثر نسبت های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 اثرآفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
15 اثرسطوح مختلف وزن بنه مادری برعملکردگل و کلاله زعفران (Crocus sativus L درشرایط استفاده ازاسید هیومیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 اثرسطوح مختلف هیومیک اسید و وزن بنه مادری بربرخی خصوصیات کمی بنه های خواهری زعفران Crocus Sativus L باتاکید برعملیات زراعی اکولوژیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 اثرمقدار نیتروژن مصرفی برعملکردوکارآیی مصرف و شاخص برداشت نیتروژن سیب زمینی رقم سانته (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
18 ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
19 ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
21 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه (Nigella sativa L.) تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
23 ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه ( Foeniculum vulgar Mill ) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش ( Vigna radiata L. Wilczek ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
24 ارزیابی عملکرد اقتصادی لوبیاسبز و فلفل دلمه ای در الگوهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش (Vigna radiate L. Wilczek) در کشت مخلوط جایگزینی ب رازیانه (Foeniculum vulgar Mill) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
26 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (ocimumbasilicum L) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
27 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی دارویی مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه Nigella sativa L در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا Phaseolus vulgaris L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 ارزیابی عملکردواجزای عملکردلوبیا درکشت مخلوط افزایشی با ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) با کاربرد نهاده های آلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
32 استفاده از پساب تصفیه شده شهری ضرورتی در راستای توسعه پایدار شهر مشهد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
33 اندازه گیری فلزات سنگین در خوراک دام و تولیدات دامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
34 برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای غلات در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
35 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه ای کلزا در ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
37 بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
38 بررسی اثر شدت و زمان برگ زدایی بر عملکرد ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 بررسی اثرات تلقیح سویه های ریزوبیوم(Mesorhizobium ciceri) بومی و خارجی بر گره زایی و عملکرد دو رقم نخود (Cicer arietinum L.) در منطقه مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
40 بررسی اثرفواصل آبیاری و نوع کود برعملکرد اندام هوائی سه گیاه داروئی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia رزماری Rosemarinus officinalis وزوفا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی اثرکشت مخلوط جایگزینی و افزایشی برعملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک دوگیاه ماریتیغال Silybum marianum L ورازیانه Foeniculum vulgare Mill (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
42 بررسی احتمال ایجاد مسمومیت نیتراتی در هفت نمونه سورگوم علوفه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
43 بررسی امکان کنترل زیستی انگل سس Cuscuta campestrisبا استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
44 بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
45 بررسی تأثیر کشت مخلوط ردیفی گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
46 بررسی رشد قسمت هوایی و ریشه سویا در رقابت با علف های هرز C3 و C4 در شرایط افزایش غلظت CO2 نسبت به غلظت طبیعی CO2 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
47 بررسی روند تغییرات شاخص سطح برگ ماریتیغال (Silybum marianum L.) و شاخص سطح سبزرازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در مخلوط های جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
48 بررسی عملکرد دانه ذرت و لوبیا در نسبت های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
49 بررسی عملکرد دانه، در صد و عملکرد روغن سیاه کنجد در ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان روغنی
50 بررسی عملکرد کنترلر طراحی شده برپایه مدل کامل مبدل باک- بوست مستقیم متصل به آرایه خورشیدی (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
51 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تأثیر دوره بحرانی علف های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
52 بررسی قابلیت رقابت ارزن در مقابل علف های هرز تاج خروس و سلمه در شرایط افزایش غلظت CO2 در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
53 بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
54 بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
55 بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
56 تاثیر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا برقابلیت جذب و کارایی مصرف نور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
57 تاثیر دما وتنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بذرآویشن خراسانی L. Thymus transcuspicus (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
58 تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
59 تاثیر مدیریت آبیاری و تغذیه بر برخی خصوصیات زراعی بنه زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
60 تاثیر نظامهای زراعی با نهاده های مختلف برکارایی مصرف نوردرذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
61 تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
62 تأثیر تنوع کاتابولیکی ذاتی خاک بر مقاومت جوامع میکروبی خاک به تنش یا مداخله (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
63 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom .esculentum L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
64 تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
65 تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
66 تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L با استفاده از روش آنالیز مسیر (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
67 ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
68 جایگاه تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (دریافت مقاله) همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار
69 شبیه سازی جذب وتوزیع نوردرکانوپی مخلوط ارزن Setaria italica L و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) درحضورعلفهای هرز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
70 طراحی و مدیریت بوم نظام در کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
71 فراتحلیل پژوهش های زعفران: اثر آبیاری بر عملکرد زعفران در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
72 فراتحلیل پژوهش های کیفی(قدرت رنگ دهی) زعفران ایران و جهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
73 فراتحلیل پژوهشهای اثر تراکم، روش، تاریخ و عمق کاشت بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
74 فراتحلیل تأثیر مقادیر کودهای دامی، بیولوژیک و کمپوست بر عملکرد اقتصادی زعفران در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران
75 کاربرد آنالیز مسیر جهت تجلیل عملکرد کنجد(Sesamum indicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
76 کشاورزی پایدار متضمن کاهش مصرف نهاده های شیمیایی، کاهش آلودگی آب و خاک و نیل به سلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند دراستان خراسان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
78 مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 مطالع ه مدیریت های کارا در کنترل علفهای هرز سیب زمینی جهت کاهش آلودگی زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
80 مطالعه اثرات تاریخ کاشت و آبیاری بهاره، تابستانه و پاییزه به همراه استفاده از گیاهان پوششی بر عملکرد علوفه زعفران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
81 مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
82 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع بهارکیش قوچان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
83 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کاخک گناباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
84 مطالعه فلورستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مرتع کوشک آباد مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
85 مطالعه مقایسهای کارآیی تشعشع در نظامهای کشت خالص و مخلوطسه گیاه زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
86 مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
87 مقایسه اثر محیط های مختلف کشت درون شیشه بر باززایی مستقیم شاخساره از تک گره ساقه گیاه دارویی گل اروانه بزقی (Hymenocrater platystegius Rech) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
88 مقایسه جذب و کارایی مصرف نوردرکشت مخلوط و خالص دوگیاه لوبیا و ریحان بذری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
89 نقش اراضی تحت آیش بر سلامت اگرواکوسیستم ها و کشاورزی پایدار(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
90 نقش استفاده از آب خاکستری بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
91 نقش بازارهای محلی در تولید غذا، مصرف آن در محل و اقتصاد روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
92 نقش بیابان زدائی بر سلامت اگرو اکوسیستم ها و کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: اگرو اکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
93 نقش تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر سلامت اگرواکوسیستم ها(مطالعه موردی:اگرواکوسیستم های منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
94 نقش توسعه کشاورزی ارگانیک دررشدکشاورزی پایداری وسلامت اگرواکوسیستم ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
95 نقش فضای سبز شهری در دستیابی به سلامت اگرواکوسیستمهای منطقه بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
96 واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران