دکتر سیدعلی اکبر افجه

دکتر سیدعلی اکبر افجه استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیدعلی اکبر افجه

Dr. Seyed Ali Akbar Afjeh

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 15
2 اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 1
3 ارائه الگوی رفتار مصرف در اسلام با رویکرد تحلیل مضمون با تمرکز بر آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 3
4 ارائه الگویی برای تعیین راهبردهای قدرت سازمانی(مورد مطالعه: شرکتهای بازرگانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
5 ارائه مدلی برای انجام پژوهشهای بنیادی در حوزه مطالعات مدیریت اسلامی (مورد مطالعه: عدالت توزیعی در سازمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 17، شماره: 62
6 ارزشیابی اثر بخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
7 الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان: شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 1، شماره: 2
8 الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 71
9 الگوی رهبری مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 32، شماره: 107
10 الگوی هماهنگی استراتژی های کسب و کار با تغییر و اثر هماهنگی بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 14
11 الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 24، شماره: 77
12 بخش بندی و شناسایی ویژگی های مصرف کنندگان در یک محیط چند کانالی با استفاده از ترکیب روش نقشه های خودسازمانده و رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 12
13 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سازمان (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 1، شماره: 2
14 بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
15 بررسی طرح تعدیل نیروی انسانی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاثیر آن بر بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی و اولویت بندی انواع حمایتهای دولتی ازبنگاههای کوچک و متوسط با تاکید بر دفاتر خدمات گردشگری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
17 تاثیر حمایت سازمانی،توانمندسازی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 3
18 تاثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی(مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
19 تبیین الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 28، شماره: 91
20 تحلیل ابعاد کلیدی رفتارسازمانی در پیاده سازی موفق مدیریت عملکرد کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 29، شماره: 95
21 تعیین نوع تصمیم گیری غالب برای خرید در انواع سبک های زندگی والس برخوردار از منابع بالا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 16
22 رابطه ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 26، شماره: 84
23 رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکت های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 70
24 رهیافتی جامع از نظریه رهبری کوانتومی و کاربردهای آن در سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 2
25 طراحی الگوی ­ارزیابی عملکرد یگان های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 0
26 طراحی الگوی رهبری استراتژیک اسلامی در سازمان: بر اساس تحلیل محتوای عهدنامه مالک اشتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
27 طراحی شبکه مضامین تصمیم گیری در مدیریت جهادی مبتنی بر تجربه دفاع مقدس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 21
28 عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 25، شماره: 95
29 عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 27، شماره: 88
30 عوامل موثر بر ارتقای بهره وری منابع انسانی (مورد مطالعه در سازمان تامین اجتماعی استان تهران) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 2، شماره: 2
31 عوامل موثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
32 مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
33 مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
34 مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
35 مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل موثر بر بهره وری کارکنان ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
2 تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی یا تصمیم به جابجایی کارکنان در صندوق ضمانت صادرات ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
3 شناسایی عوامل موثربرنگرش مصرف کننده ایرانی درخصوص خرید به صورت اینترنتی و شبه اینترنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی