دکتر پریسا سادات آشفته

دکتر پریسا سادات آشفته عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران

دکتر پریسا سادات آشفته

Dr. Parisasadat Ashofteh

عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تقابلات بین نوسانات طبیعی اقلیم و فعالیت های بشری بر رواناب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
2 استخراج قواعد بهره برداری از مخزن تحت تاثیر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
3 استفاده از ابزار بهینهسازی GP توسعه یافته برای بهره برداری چندهدفه از مخازن در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 3
4 استفاده از توابع چندشرطی در حوزه مدیریت مخزن در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 4
5 بررسی تاثیر عدم قطعیت مدل های چرخه عمومی جو و اقیانوس (AOGCM) و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای بر رواناب حوضه تحت تاثیر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی شاخص انعطاف پذیری سامانه مخزن در شرایط تغییر اقلیم در تامین بهینه آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 2
7 پیش بینی عدم قطعیت تغییرات فصلی بارندگی محدوده قم-کهک با استفاده از مدل های مختلف اقلیمی و مدل توسعه یافته هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
8 تاثیر تغییر اقلیم بر دبی های حداکثر: مطالعه موردی، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
9 تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر دما و بارش حوضه آیدوغموش در دوره ۲۰۶۹-۲۰۴۰ میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
10 تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر رژیم سیلاب مطالعه موردی حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 5، شماره: 2
11 تحلیل تغییرات جریان تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل شبیه سازی بارش- رواناب در حوضه رودخانه کر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 15، شماره: 38
12 تغییرات دمایی آب در عمق مخازن در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: مخزن سد آیدوغموش) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
13 توسعه رویکرد خاکستری در مدیریت منابع آب با استفاده از شاخص های ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 3
14 توسعه عمل گرهای منطقی در برنامه ریزی ژنتیک متداول (CGP) و واسنجی آن در قاعده SOP (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
15 رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد مدل های AOGCM در شبیه سازی رواناب (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
16 کاربرد الگوریتم بهینه سازی کپک مخاطی (SMOA) در بهره برداری بهینه از سامانه سه مخزنه برق آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
17 کاربرد توسعه نظریه فازی در تحلیل عدم قطعیت شاخص های سنجش عملکرد سامانه تامین آب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 19، شماره: 1
18 مدل سازی اکسیژن محلول در مخزن اکباتان با استفاده از مدل CE-QUAL-W۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 13، شماره: 4
19 مدیریت بهینه منابع آب سطحی با WEAP: با لحاظ رویکرد بیزی ناشی از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 2
20 مدیریت منابع آب زیرزمینی آبخوان قم-کهک با استفاده از شبیه سازی و اعمال گزینه های مختلف مدیریتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
21 معرفی الگوریتم MOGP و کاربرد آن در مدیریت حوضه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 13، شماره: 44
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقاء شبکه عصبی مصنوعی با روش های تکاملی برای پیش بینی بارش-رواناب حوضه های آبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح ها بر پارامترهای فیزیکی در دوره بهره برداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
3 ارزیابی اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای سد نهب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 ارزیابی امکانسنجی به کارگیری فاضلاب تصفیه خانه صنعتی در بخش های مختلف مصرف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
5 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی استوکستیک در بهره برداری بهینه از مخزن سیمره (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
6 بررسی اثر شکل مقطع پایه های پل بر روی میزان آبشستگی موضعی با استفاده از نرم افزار HEC-RAS (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
7 بررسی اثرگذاری احداث و بهره برداری از نیروگاه های هسته ای بر تعاملات آب و انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
8 بررسی اهمیت موضوع تغییر اقلیم در جهان و تأثیر آن بر سیست مهای مختلف (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
9 بررسی تاثیر شرایط هیدرولوژیکی بر حجم زیستگاه ماهیان براساس دما و اکسیژن محلول در مخزن توسط شبیه ساز CE-QUAL-W۲ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
10 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب؛ مطالعه موردی حوضه قرنقو، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 بررسی تغییر اقلیم در دوره های آتی به کمک مدل SDSM مطالعه موردی ایستگاه سینوپتیک شیراز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
12 بررسی تغییرات آبدهی رودخانه سیمره ناشی از تاثیرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 بررسی ضریب آب گذری سرریز مستطیلی شیب دار (محوری) با نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 بررسی عدم قطعیت مدلهای AOGCM-TAR و سناریوهای انتشار بر رواناب در دوره های اتی مطالعه موردی حوضه آیدوغموش اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
15 بررسی عملکرد ANN و CropWat در شبیه سازی منابع و مصارف آب متاثر از تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
16 تاثیر عدم قطعیت تغییر اقلیم بر شدت سیلاب در دوره های آتی مطالعه موردی حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 تأثیر تغییر اقلیم بر رواناب با استفاده از مدل HadCM3 وتحت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، مطالعه موردی حوضه قرنقو (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
18 تأثیر تغییر اقلیم بر شدت و فراوانی سیلاب در دوره های آتی مطالعه موردی، حوضه آیدوغموش، آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
19 تصحیح و بهینه سازی پارامتر هدایت هیدرولیکی با مدل سازی آب زیرزمینی توسط نرم افزار GMS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 تعیین رقوم بهینه دریچه خروجی مخزن در تخلیه آلودگی ناگهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
21 راه کارهای علاج بخشی سامانه تامین وتقاضا : رویکرد مدیریت یک پارچه منابع آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
22 رویکرد برنامه ریزی ژنتیک در مدیریت تلفیقی آب های سطحی و زیرزمینی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 شبیه سازی جریان آب زیرزمینی در آبخوان قم _کهک با استفاده از نرم افزار GMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
24 شبیه سازی کیفی کلر در مخازن سدها تحت تاثیر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
25 کاربرد روش تصمیم گیری چندمعیاره WASPAS در تخصیص بهینه پساب (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 مدل سازی رواناب رودخانه خرم اباد در شرایط تغییر اقلیم با استفاده از مدل های CNRM-CM5 و MIKE11 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
27 مدیریت بهینه لجن فاضلاب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
28 مروری بر کاربرد فن آوری نانو در تصفیه آب و فاضلاب، چالش ها و پیشنهادات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
29 مقایسه تغییرات هیدرواقلیم حوضه آبریز ناشی از تغییر اقلیم تحت گزارشهای سوم و پنجم IPCC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
30 نگرشی نو برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر احتمال انتقال جریان از دیدگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران