دکتر ناصر جمالزاده

دکتر ناصر جمالزاده عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

دکتر ناصر جمالزاده

Dr. Nasser Jamalzadeh

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی انحطاط جوامع اسلامی در تاریخ صدر اسلام مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 2، شماره: 1
2 Shiite Scholars in the Era of Constitutionalism and the Image of Western Domination (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه سیاسی اسلام دوره: 1، شماره: 1
3 بازخوانی تصویر ذهنی علما و روشنفکران عصر مشروطه از قانون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی تطبیقی ماهیت و کارکرد احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی ایراناز منظر آیت الله بهشتی(ره) و آیت الله مهدوی کنی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران دوره: 9، شماره: 3
5 بررسی دکتر ین سیاسی- فرهنگی میرزا ملکم خان ناظم الدوله (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 4، شماره: 13
6 تاثیرایران هراسی در رقابت تسلیحاتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 6، شماره: 15
7 تحلیل مختصات نفوذ انگلستان در ایران دوره مشروطه (با بهره گیری از رویکرد سندشناسانه تاریخی) (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 14، شماره: 52
8 جامعه شناسی تاریخی دولت: گسست در پیوند نخبگان و ساخت دولت در عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
9 رقابت لابیها در کنگره آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 75
10 سیاستگذاری امورفرهنگی کشورازدیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 12
11 شان نظارتی مجلس شورای اسلامی در اندیشه امام خمینی(رحمه الله) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 79
12 شوروی هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 15، شماره: 1
13 عدالت سیاسی و اجتماعی در سه رهیافت فقهی، فلسفی و جامعه شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 4، شماره: 8
14 علت کاوی انشعاب جریان های سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 21
15 قدرت نرم در سیره رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 7، شماره: 28
16 کاربرد قاعده حفظ نظام در اندیشه فقهی سیاسی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 25
17 معناشناسی امنیت در مکتوبات سیاسی فقهای شیعه در عصر مشروطیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 2
18 نقش مساجددرپیروزی انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 24
19 هم گرایی درونی در پرتو مدیریت پیمان محور شکاف های سیاسی- اجتماعی در سیره نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 1