دکتر زهراسادات رضائیان

دکتر زهراسادات رضائیان مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر زهراسادات رضائیان

Dr. Zahra Sadat Rezaeian

مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انرژی مکانیکی اندام تحتانی زنان مبتلا به شدت های مختلف استئوآرتریت زانو در حین راه رفتن: مطالعه مورد- شاهدی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 3
2 Commentary: Scoring Flaw in the Persian Version of Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: A comment on “Validation of a Persian-version of Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) in Iranians with knee injuries. Osteoarthritis Cartilage ۲۰۰۸ Oct;۱۶(۱۰):۱۱۷۸-۸۲” (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 17، شماره: 1
3 Comparing the Effect of continuous and Intermittent Physiotherapy on the Pain and Function in Moderate Knee Osteoarthritis; A Pilot Randomized Clinical Trial Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 4
4 Design of a Clinical Trial to Determine the Effects of Low Level Laser on Pain and Function in Patellofemoral Pain Syndrome: Protocol for a Triple-Blinded Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 5
5 Designing and Developing Four Games for Rehabilitation of the Wrist Complex and Forearm Complex: An Action Research (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 15، شماره: 6
6 Evaluation of Static Force Sense of Knee Flexor Muscles after the Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament: A Cross-Sectional Study (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 14، شماره: 3
7 Exercise and Weight Gain in Individual with Constitutional Thinness: A Conceptual Review (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 18، شماره: 1
8 بررسی تاثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره ای استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 6
9 بررسی تاثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 6
10 بررسی شیوع مشکلات مفصل ساکروایلیاک در مبتلایان به کمردرد مراجعه کننده به مراکز پزشکی شهر اصفهان (یک مطالعه مقدماتی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 4، شماره: 1
11 تاثیر افزودن برنامه تمرین درمانی بر درمان استاندارد درمانی بر ناتوانی و درد افراد مبتلا به کمردرد حاد غیر اختصاصی: کارآزمایی بالینی تصادفی یکسو کور (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 12، شماره: 2
12 تاثیر شدت استئوآرتریت زانو بر پارامترهای زمانی- مکانی راه رفتن زنان یک مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 10، شماره: 5
13 تعیین پایایی و روایی ترجمه فارسی پرسشنامه آنژین سیاتل (SAQ) در بیماران سکته قلبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 9، شماره: 5
14 تعیین تاثیر شش هفته تمرین راه رفتن با پاهای رو به داخل در منزل بر عملکرد افراد مبتلا به آسیب لیگامان متقاطع قدامی در آزمون لی لی تک پا و آزمون ۸ مطالعه مقدماتی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 11، شماره: 2
15 ویژگی های بیومکانیکی غضروف مفصلی تیبیا در مدل تجربی استئوآرتریت خرگوش (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 طراحی و ارایه بازی های چهارگانه توان بخشی مجموعه مچ و مجموعه ساعد: اقدام پژوهی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها