دکتر علیرضا علی احمدی

دکتر علیرضا علی احمدی استاد، دانشگاه علم و صنعت

دکتر علیرضا علی احمدی

Dr. alireza ali ahmadi

استاد، دانشگاه علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A framework for IoT and Blockchain Based on Marketing Systems with an Emphasis on Big Data Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی نوآوری در عناصر بازاریابی دوره: 2، شماره: 1
2 AIoT-based Sustainable Smart Supply Chain Framework (دریافت مقاله) ژورنال بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
3 An Efficient Model for Layout Problems (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 26، شماره: 3
4 An IoT-based sustainable supply chain framework and blockchain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی نوآوری در مهندسی دوره: 2، شماره: 1
5 Analysis of critical success factors in a food agile supply chain by a fuzzy hybrid decision-making method (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 4
6 Assessing the Information Technology Alignment in Business based on Combined Indicators(A Survey of OPIC) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
7 ارائه چارچوب بهبودیافته تحلیل محتوای کیفی براساس روش فراتلفیق مورد مطالعه: تحلیل اسناد بالادستی برنامه راهبردی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 4
8 ارائه مدل ارزیابی عملکرد مجلس شورای اسلامی با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 14، شماره: 1
9 ارائه مدل جامع برنامه ریزی سناریویی با رویکرد پیش نگری (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 4، شماره: 12
10 ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت سبز با نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مورد مطالعه: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و فناوری محیط زیست دوره: 8، شماره: 13
11 ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 2
12 الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 19، شماره: 1
13 اولویت بندی ابزارهای سیاستی حمایت از شرکت های تازه تاسیس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره فازی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 1، شماره: 3
14 Big Data IoT-based Agile-Lean Logistic in Pharmaceutical Industries (دریافت مقاله) ژورنال بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
15 Developing and Identifying Possibility & Plausibility of E-Government Services Scenarios in Iran by ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
16 Evaluation of key impression of resilient supply chain based on artificial intelligence of things (AIoT) (دریافت مقاله) نشریه گسترش مجموعه فازی و کاربردهای آن دوره: 3، شماره: 3
17 بازنمایی تعالی سازمانی براساس اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 14
18 بررسی شاخص های کلیدی ارزیابی نوآوری در سازمان های تولید محور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 2
19 بهبود ساختار و فرآیندهای مدیریت و برنامه ریزی راهبردی مهارت ها و شایستگی ها در نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 41
20 پیشگفتار (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
21 تبیین و مدل سازی مفهومی کنترل اسلامی از دیدگاه امام علی علیه السلام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 26، شماره: 4
22 تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت راهکارهای حل مسائل شرکت ها در مسابقات نوآوری مبتنی بر پلتفرم های جمع سپاری (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظامی دوره: 3، شماره: 9
23 تحلیل همبستگی شاخصهای توسعه مخابرات و توسعه اقتصادی و تعیین حد بهینه توسعه مخابرات برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی کشور (چارچوب و متدولوژی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 35، شماره: 1
24 تعیین روابط علیتی شاخص های توسعه ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآیند تحلیل مسیر (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 4
25 تلفیق روش های بولزای و ویکور برای تصمیم گیری چند معیاره با اعداد خاکستری سه پارامتره (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
26 توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 2
27 خوشه بندی سوره های قرآن با تکنیک های داده کاوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 50، شماره: 2
28 دستیابی به آینده مطلوب خدمات دولت الکترونیکی ایران در افق ۱۴۰۴ مبتنی بر روش پس نگری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
29 رتبه بندی شرکت های دانش بنیان مستقر در مراکز رشدبر اساس شاخص های EFQM (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
30 شناسایی ابزارهای حمایتی دولتها برای تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 20، شماره: 47
31 شناسایی و پیش بینی رفتار مصرف با استفاده از درخت تصمیم و هرم ارزش مصرف مشترکین (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 33، شماره: 2
32 طراحی الگوی چابکی در فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از مدل تحلیل مسیر در صنایع خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 4
33 طراحی الگوی فرهنگ نوآوری و راه های ارتقای آن در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 35
34 طراحی و تبیین الگوی راهبردی پیشرفت شغلی زنان در سازمانهای دولتی با تأکید بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 2
35 طراحی و توسعه الگوی سنجش مدیریت راهبرد با رویکرد سیستمی مبتنی بر الگوسازی معادلات ساختاری SEM (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 4
36 طراحى و اجراى مدل عمومى ارزیابى پیشرفت فرهنگى- اجتماعى در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 20
37 عوامل خارج از شبکه و تاثیرگذار بر حکمرانی در نظام سلامت: مرور نظام مند (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 3
38 عوامل رفتاری تاثیرگذار بر طراحی مدل حکمرانی شبکه در حوزه مراقبت های سلامت: یک مرور نظام مند کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 4، شماره: 1
39 عوامل کلان تاثیر گذار بر نظام نوآوری فناورانه فتوولتائیک در ایران: رویکرد مدلسازی ساختاری - تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 3
40 مدل سازی رابطه کارکردهای مدیریت دانش و شاخص های عملکرد نظام ملی نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 2
41 مدل‌سازی ساختاری نظام آموزشی علاقه محور در پیش‌دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 15، شماره: 33
42 مقاله پژوهشی:دکترین گزینش منابع انسانی از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
43 منطق حاکم بر انتخاب موضوع تحقیق دانشگاهی (موردکاوی دانشگاه صنعتی شریف) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 17، شماره: 66
44 نقش مراکز رشد صادراتی در تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان به بازارهای خارجی؛ مطالعه موردی مرکز نانوفناوری ایران در چین (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 1
45 وزن دهی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها در رویکرد کارت امتیازی متوازن با استفاده از روش ترکیبی ارزش شاپلی و بولزای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 1
46 هم راستایی بازاریابی الکترونیکی با استراتژی کلان سازمان های بازرگانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون مدلهای تئوریک با بکارگیری فن مدلسازی آماری SEM (با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
2 ابعاد و اثرات خرد سیستمی بر تسهیل روابط سازمان ها و مشارکت مردمی در بستر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
3 اثر لحاظ پاداش به جای مجازات در قرارداد برون سپاری فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
4 ارائه چارچوبی برای پیاده سازی کارت امتیازی متوازن پویا مطالعه موردی شهرداری منطقه 4 تهران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 ارائه مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمان ها درایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
7 ارائه مدل ترکیبی مکان یابی موجودی مسیریابی برای طراحی شبکه زنجیره های تامین چندسطحی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه مدلی برای رتبه بندی فعالیت های نوآورانه شرکت های تولیدی از نظر میزان ریسک با استفاده از ترکیب آنتروپی شانون و تاپسیس (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404
9 ارائه مدلی یکپارچه برای تدوین جهت گیری استراتژیک شرکت های خودروساز با استفاده از الگوی هکس؛مطالعه موردی(مرکز بهمن موتور) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 ارائه یک الگوریتم پیش بینی و رزرو برق در بازار زمان واقعی؛ مطالعه موردی کشور آلمان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارایه چارچوبی برای ارزیابی فناوری های نوظهور با بکارگیری روش فراتلفیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
12 ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
13 ارزیابی متدولوژی های برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات برای سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
14 ارزیابی مولفه های تاثیرگذار بر کارآمدی فناوری درس شاخه ای هوشمند رایا ریاضی در آموزش از منظر معلمان (مطالعه موردی: مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین رها ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 الکترونیکی کردن زنجیره تامین در راستای خرده فروشی الکترونیکی (اهداف - مزایا و استراتژیها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 Management of Risks in Supply chain Projects (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
17 Strategic Planning For Implementing E-Government In Iran: Formulating the Strategies (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
18 STRUCTURAL MODELING OF AN INTEREST-BASED EDUCATINAL SYSTEM IN PRE-SCHOOL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
19 بررسی آرام سازی ترافیک و روش های آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
20 بررسی ابعاد تاثیر فن آوری پیشرفته ساخت بر سازمان تولیدی (ملاحظات روش شناختی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
21 بررسی اثر استراتژی های مارکتینگ بر نوآوری تکنولوژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
22 بررسی اثر همکاری با ذینفعان بر فرآیند نوآوری محصول در حوزه تحقیق و توسعه شرکتهای تجاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 بررسی تاثیر توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش کشاورزی بر کارآفرینی و اشتغال زایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
24 بررسی تاثیر نظام مشارکت در بهره وری مراکز تحقیقاتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
25 بررسی جایگاه و کارکرد سرمایه اجتماعی در راهبردهای منابع انسانی و ایجاد مزیت رقابتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
26 بررسی چگونگی حسابداری در شهرداری ها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و علوم اجتماعی
27 بررسی رابطه هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی
28 بررسی فضای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جامعه مهندسان ایران
29 بررسی موانع و راهکارهای پیاده سازی تحول دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه کشور مبتنی بر انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی ایران
30 بررسی و تبیین اطلاعات حسابداری از ابتدا تاکنون (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
31 بررسی و تبیین شهرخلاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
32 بررسی و شناخت مفاهیم حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
33 برنامه ریزی استراتژیک فناوری: ارایه الگوی 13 مرحله ای اکتساب فناوری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
34 بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 بودجه و اصول حسابداری شهرداری ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 
36 بهینه سازی ریاضی و انتخاب پروژه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
37 پیاده سازی تفکر استراتژیک در مدیریت زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
38 تبیین الگویی جدید جهت تامین سرمایه شرکتهای تعاونی- مورد مطالعه: گروه تعاونی پیشگامان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
39 تبیین نقش مبانی فلسفی و مفروضات علوم بر متدولوژی و روشهای تولید دانش و حل مسایل در شاخه های مهندسی صنایع (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
40 تحلیل عوامل پیشبرنده شرکتهای دانش بنیان با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
41 تحلیل کمی روابط ساختاری و سیستمی در راستای تاب آوری مبتنی بر رویکرد نهادگرایی با روش DEMATEL (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
42 تعیین معیارها واولویت بندی ویژگیهای مدیران مدارس هوشمند مطالعه موردی، مدارس هوشمند بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
43 تفکر سناریوئی، جایگزین تصمیم گیری استراتژیک عقلانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 توسعه مدل مهارت و شایستگی ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با روش نظریه پردازی رویش نظریه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش
45 جرم پولشویی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات (مورد مطالعه: قوانین جزایی ایران) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
46 چندوجهی تربیت کودک در دوره پیش دبستانی از منظر رویکرد دینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
47 خط مشی های مدیریت دانایی وفعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
48 خوشه بندی سوره های قرآن با تکنیکهای داده کاوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
49 راهنمای تدوین استراتژی نگهداری و تعمیرات در یک واحد تولیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
50 رویکرد نظریه بازی تکاملی در حل مسائل VRP در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
51 ره نگاشت فناوری در فضای نوآوری باز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
52 شناخت ماهیت حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
53 شناسایی روندهای آینده در ترسیم وضعیت آرمانی آموزشی شاخه آموزش فنی حرفه ای ایران از نظر خبرگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
54 طراحی مدل مفهومی جهت متعادل سازی آرایش تیم ها براساس مدل belbin (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
55 طراحی یک سیستم دانش بنیان برای برنامه ریزی استراتژیک بانگرش کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
56 طرح سیستم واحد بندی جهت پرداخت حقوق کارکنان تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
57 عوامل اولویت دار موثر در گسترش و ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی کشور (دریافت مقاله) سومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
58 عوامل موثر بر فرایند تجاری سازی اختراعات و نوآوری های دانشگاهی در کشور ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
59 فرایند طراحی مدل بومی دولت الکترونیکی یکپارچه و متوازن با دیدگاه آینده نگاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
60 فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی در موفقیت در صحنه های رقابت جهانی در عصر جدید و پیشنهاد استراتژی های دستیابی به مزیت های رقابتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
61 مدل تلفیقی ارزیابی و انتخاب فن اوری بر اساس استفاده از نظریات گروهی از صاحب نظران در فرایند تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
62 مدیریت نوآوری در سازمانها، مفاهیم و رویکردها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
63 منابع شرکت و متغیرهای محیطی در تجاری سازی محصول جدید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
64 نقش فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار