دکتر رضا زارعی سهامیه

دکتر رضا زارعی سهامیه استاد دانشگاه لرستان گروه زمین شناسی

دکتر رضا زارعی سهامیه

Dr. Reza Zarei sahamiyeh

استاد دانشگاه لرستان گروه زمین شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نهشته های بیتومین دار حوضه ی رسوبی لرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 34
2 بررسی سنگ های ماگمایی و اثرات زیست محیطی زون های دگرسانی منطقه یوزباشی چای (غرب قزوین) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 21
3 بررسی شیمی کانی و دماسنجی در اسکارن سرویان (استان مرکزی، شهرستان دلیجان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 24، شماره: 3
4 بررسی کانی سازی مس- طلادار گرانیتویید طارم (شمال زنجان) بر پایه شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و میانبار سیال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 98
5 بررسی واکنش گدازه/سنگ، ذوب بخشی و خاستگاه پریدوتیت های کرمانشاه به کمک شواهد بافتی و شیمی کانی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
6 بررسی ویژگی های ژئوشیمی آلی و ایزوتوپی نهشته های بیتومین در حوضه رسوبی اواخر کرتاسه- پالئوسن لرستان (به طور موردی نواحی کوهدشت، پلدختر و سپیددشت) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 32، شماره: 4
7 پتروگرافی و شیمی کانی منشورهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی (جنوب حوزه تالش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 17
8 پترولوژی، ژیوشیمی و محیط تکتونوماگمایی سنگ های آتشفشانی منطقه فرمهین (شمال اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 1
9 پترولوژی، شیمی کانیها و محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی شمال شرق فرمهین (شمال اراک) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
10 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه نوژیان (جنوب شرق خرم آباد- استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
11 تاثیر ناهمسانگردی بر روی مقاومت و الگوهای گسیختگی اسلیت های منطقه بروجرد در آزمایش برزیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 25
12 تکامل ریزساختاری کانی ها طی سردشدن توده نفوذی زرین، شاهدی بر دگرشکلی پویا (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 4
13 خصوصیات کانی شناسی و ژئوشیمیایی توده نفوذی خضرآباد ( شمال غرب تفت ) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 11، شماره: 1
14 زمین شیمی مجموعه ماگمایی شمال غرب ساوه (استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 13، شماره: 4
15 زمین دما-فشارسنجی سنگ های فرامافیک صحنه، هرسین- نورآباد (شمال شرق کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 4
16 زمین- دما فشارسنجی کانی کوارتز در توده های نفوذی باتولیت آلموقلاغ (همدان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 3
17 ژئوشیمی و پتروژنز دایک های مافیک ناحیه زرین، شمال شرق اردکان، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 3
18 ژئوشیمی و تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی تشکیل توده گابرویی ورچه (استان مرکزی) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
19 ژئوشیمی و سن سنجی توده نفوذی زرین شمال شرق اردکان، ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 12، شماره: 4
20 ژئوشیمی و سنگ زایی مجموعه ی افیولیتی هرسین- صحنه (شمال شرق کرمانشاه- غرب ایران) شاهدی بر زمین ساخت جنوب نئوتتیس (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
21 ژئوشیمی و کانی شیمی توده گابرویی شاه آباد، شمال غرب نورآباد، استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
22 سنگ زایی اسکارن های بارور وابسته به مجموعه گرانیتو ییدی سنقر (شمال پهنه سنندج- سیرجان، ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 13، شماره: 2
23 سنگ نگاری و شیمی کانی زئولیت در گدازه های بالشی و دایک های دیابازی جنوب غرب الشتر (شمال لرستان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 29، شماره: 4
24 سنگنگاری، ژئوشیمی و سنگشناسی مجموعه افیولیتی جنوب صحنه )شمال شرق کرمانشاه( (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
25 شیمی کانی ها و زمین شیمی آمفیبولیت های شمال شرق دورود (استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
26 فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 106
27 گابروهای آلکالن شبه جزایر اقیانوسی چشمه قصابان همدان، ژوراسیک میانی: شواهد مدل فرورانش تیغه میان اقیانوسی در حاشیه فعال تتیس جوان، پهنه سنندج- سیرجان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
28 مطالعات پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ ساختی مجموعه ماگمایی مولد کانسار اسکارن آهن تخت، شمال‌ شرق همدان (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی اقتصادی دوره: 10، شماره: 2
29 مطالعات کانی سازی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ پایدار (S و O) کانسار اسکارن آهن تخت، شمال خاور همدان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 27، شماره: 107
30 مطالعه پترولوژیکی و ایزوتوپی سنگهای بازالتهای برزند و مقایسه آن با سنگهای بازالتهای پشتاسر در جنوب شهرستان گرمی (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 10، شماره: 1
31 مینرال شیمی، کانی شناسی و رفتار عنصرهای کمیاب و خاکی کمیاب تورمالین در پگماتیت های ناحیه تاشینا (شمال سرکان، استان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پترولوژی دوره: 11، شماره: 4
32 نقش زیرحوضه های درجه سوم در تمرکز کانی های سنگین در بخش شمال غربی حوضه دز منطقه بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 1، شماره: 2
33 ویژگی ژئوشیمیایی سنگ های آذرین مرتبط با کانسارطلای اپی ترمال لوبین – زرده ، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 114
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط آپاتیت های کانسار میشدوان با عناصر نادرخاکی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 اکتشاف ذخایر بیتومین با استفاده از تفسیرداده های ژئوالکتریک (مطالعه موردی معدن بیتومین آبزا در استان ایلام) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
3 بررسی ایزوترم و سینیتیک حذف فلزات سنگین نیکل (Ni) و آهن (Fe) با استفاده از نانو ذره کائولینیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو
4 بررسی پترولوژی و محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی آشتیان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
5 بررسی تغییرات زمانی دمای آب چاه های گازدار منطقه لالجین جهت دستیابی به انرژی زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
6 بررسی تغییرات زمانی دمای آب چاههای گازدار منطقه کوزره - قهاوند جهت دستیابی به انرژی زمین گرمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
7 بررسی تغییرات مکانی دمای آب چاه های گاز دار همدان جهت دستیابی به انرژی ژئوترمال (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
8 بررسی توان لرزه ای ساختارهای پویای شهرستان بروجرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
9 بررسی خصوصیات پتروگرافی و ژئوشیمیایی آندالوزیت های منطقه ازنا،لرستان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
10 بررسی خصوصیات ژیومکانیکی سنگ های ساختمانی و مقایسه آن با استانداردهای بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
11 بررسی سایزموتکتونیک منطقه میش پرور با استفاده از داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
12 بررسی سنگهای دگرگونی و دگرشکلی توده گرانیتوئیدی جنوب غربی سقز (گلولان سفلی) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
13 بررسی شیمی کانی بیوتیت در توده گرانیتوئیدی شمال هاشم آباد(شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی
14 بررسی گرانیتوئید های شمال شرق تفرشی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
15 بررسی لرزه ای تاقدیس های استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
16 بررسی لرزه خیزی شهر خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
17 بررسی ماگماتیسم کلاته رشم (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
18 پتروژنز سنگ های گرانیتی شمال هاشم آباد(شمال شرق اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی
19 پتروژنز گرانیتوییدهای ملایر با استفاده از ژیوشیمی بیوتیت (با دو روش آنالیزی XRF و EPMA)، شمال غرب زون سنندج- سیرجان، ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 پتروگرافی ، ژئوشیمی و مطالعه عناصر نادر خاکی در کانسار باریت فرسش (شمال شرق استان لرستان ) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
21 پتروگرافی سنگهای الترامافیک گردنه رازان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
22 پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای ماگمایی جنوب شرق زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
23 پتروگرافی و کانه زایی مس و عناصر پلی متال همراه در منطقه رباط 1 جنوب غرب کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
24 پتروگرافی وپترولو ژی سنگهای ماگمایی شمال شرق اهر (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 پتروگرافی ومینرال شیمی ولکانیک های ائوسن شمال شرق قرمزچشمه(شمال شرق فرمهین) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
26 پترولوژی سنگهای ماگمایی شمال ابهر (جنوب شرق زنجان) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
27 پترولوژی و پتروژنز توده گرانیتوئیدی جنوب غرب بوکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
28 پترولوژی و ژنز فلدسپات معدن کریمآباد، بروجرد، استان لرستان (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 پترولوژی و محیط تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی شمال شرق قرمز چشمه (شمال فرمهین) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
30 پلوتونیسم ترشیری در محدوده ورقه 1/100000 زوزن در خاور گناباد (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 ترکیب تورمالین در توده های لوکو گرانیتی و پگماتیتی حاجی آباد، بروجرد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
32 خصوصیات کانی شناسی؛ ژئوشیمیایی و پترولوژی سنگ های آتشفشانی آشتیان (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
33 خصوصیات کانی‌شناسی، ژئوشیمیایی و پترولوژیکی سنگ‌های ماگمای تفرش (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
34 زمین شناسی اقتصادی اسکارن انجیره ملایر ،غرب ایران (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
35 زمین شناسی اقتصادی، کانه زایی وژئوشیمی زون های تداخلی مناطق شانوره – کنگره(غرب،جنوب غربی قروه) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
36 زمین شناسی و پتروگرافی مس در سنگ های ولکانیکی مجموعه افیولیتی نورآباد (شمال غرب لرستان) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
37 زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی اکتشافی سنگهای ولکانیکی منطقه کان سرخ ، جنوب غرب الیگودرز استان لرستان (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
38 ژئوشیمی زیست محیطی و کیفیت آب زیر زمینی منطقه فرمهین استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
39 ژئوشیمی و تعیین منشأ آمفیبولیت های شمال شرق دورود (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
40 کاربردGIS در مطالعه گسل های استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
41 کانی شناسی و دما فشار سنجی سنگهای بازالتی جنوب شهرستان گرمی(جنوب حوزه تالش) (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
42 کانی شناسی و ژئوشیمیایی معدن روی و سرب گل زرد، الیگودرز (استان لرستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
43 مطالعه رفتار مقاومتی و الگوهای گسیختگی اسلیت های منطقه بروجرد با استفاده از آزمایش برزیلی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 مطالعه کانسار طلای قبغلوجه-جنوب غرب سقز(کردستان) از دیدگاه پترولوژی و ژئوشیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
45 مطالعه کانی شناسی و پتروگرافی در کانسار طلای قبغلوجه، جنوب غرب سقز(کردستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مجازی علوم زمین
46 مطالعه کانی شناسی وریزساختاری مسکویت وبیوتیت در سنگهای دگرگونی ناحی های شرق باتولیت الوند (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
47 مطالعه کانی شناسی،بافت و ساخت ناحیه طلادار قبغلوجه (جنوب غرب سقز استان کردستان) (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
48 مطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند آغاجاری در جزیرهی قشم برای ساخت آجر رسی (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
49 مطالعهی ژئوشیمی نهشتههای مارنی سازند میشان در جنوب خاوری بندرعباس برای ساخت آجر (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
50 مطالعة پتروگرافی و ژئوشیمی مجموعة افیولیتی جنوب صحنه ( شمال شرق کرمانشاه ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
51 ویژگی های کانی شناسی و جایگیری توده گابرویی شاه آباد ، جنوب شرق نورآباد ، استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
52 ویژگیهای کانیشناسی و ژئوشیمیایی تورمالینهای مجموعه گرانیت پگماتیتی مالمیر(جنوب شرق بروجرد) (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران