دکتر علی بهشتی آل آقا

دکتر علی بهشتی آل آقا دانشگاه رازی

دکتر علی بهشتی آل آقا

Dr. Ali Beheshti aleagha

دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر رهاسازی اراضی کشاورزی بر برخی خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 3
2 اثرات آشفتگی ناشی از تبدیل اراضی جنگلی به کشاورزی بر برخی شاخص های بیولوژیک کیفیت خاک در اکوسیستم های جنگلی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 3، شماره: 4
3 ارزیابی اثر گوگرد و کود دامی بر خصوصیات رشد گیاه ذرت (سینگل کراس 704) و اسیدیته خاک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
4 ارزیابی تاثیر اجرای طرح صیانت از جنگل های زاگرس بر برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 13، شماره: 1
5 ارزیابی ترسیب کربن و ارزش اقتصادی آن در جنگلهای بلوط ایرانی: بررسی موردی در منطقه حفاظت شده بیستون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
6 بررسی شاخص های کیفیت خاک در سامانه های مختلف خاک ورزی تحت کشت گیاه کلزا در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 11، شماره: 1
7 بررسی میزان بهبودی شاخص های فیزیکی و شیمیایی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگل های شاخه زاد بلوط زاگرس در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
8 پتانسیل گیاه پالایی کاملینا (Camelina sativa) در خاک آلوده به سرب و کادمیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
9 پیامد آلودگی نفتی طبیعی و طولانی مدت بر جمعیت میکروبی و فعالیت آنزیم اوره آز خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
10 تاثیر آلودگی کادمیم و سرب بر کیفیت زیستی خاک و رشد گیاه کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
11 تاثیر تغییر کاربری اراضی از مرتع به زمین زراعی بر شاخص های میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
12 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‎های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 7
13 تاثیر نانوذرات تیتانیم دی‎اکسید بر دینامیک کربن در خاک آلوده به آنتیموان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
14 تاثیر نانوذرات دی‎اکسیدتیتانیوم در کاهش اثر آرسنیک بر تنفس و شاخص‎های اکوفیزیولوژیک در خاکی با سطوح مختلف آرسنیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 1
15 تاثیرپذیری رواناب و رسوب خاک ازافزودنی های ورمی کمپوست و کاه و کلش (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
16 تغییرات ویژگی های شیمیایی و بیولوژیکی خاک پس از آتش سوزی در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 4
17 تغییرپذیری عناصر غذایی خاک و پایداری خاکدانه در زمان های مختلف پس از آتش سوزی در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل های پاوه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 4، شماره: 8
18 حذف زیستی نفتالین و هگزادکان توسط جدایه بومی Bacillus thuringiensis (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 32، شماره: 1
19 مقایسه برخی شاخص های فیزیکو-شیمیایی و میکروبی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگل های زاگرس شهرستان پاوه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
20 مقایسه تاثیر اصلاح کننده های آلی بر ویژگی های خاک در کاربری کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 13، شماره: 3
21 مقایسه فعالیت زیستی خاک در جنگل با درختان سوزنی برگ و پهن برگ در منطقه بیستون کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 5
22 مقایسه کارایی گیاهان مختلف در حذف هیدروکربن های نفتی کل از خاک های مناطق نفت خیز (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 1
23 مکان یابی QTL های کنترل کننده صفات مرتبط با برگ پرچم و پدانکل در گندم دوروم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 1
24 مهار بیماری پاخوره گندم (Gaeumannomyces tritici) با استفاده از تلفیق باکتری Bacillus subtilis GB۰۳ و چند عنصر غذایی مهم در خاک (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 52، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنزیم های خاک، شاخص های بیوشیمیایی مناسب برای ارزیابی سلامت وکیفیت خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
2 اثر باکتری تیوباسیلوس ، گوگرد و کود دامی بر غلظت برخی عناصر معدنی در سوخ گیاه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر باکتری تیوباسیلوس، گوگرد و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه سیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 اثر روشهای مختلف خاکورزی بر فعالیت برخی از آنزیمهای خاک در دیمزارهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر روشهای مختلف خاکورزی بر کربن توده زنده میکروبی و تنفس خاک در اقلیمهای متفاوت دیمزارهای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر محلول پاشی سولفات آهن و روی برعملکرد دانه کاملینای بهاره (Camelina sativa L. Crantz) در شرایط تنش کم آبی پس از گل دهی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات مدیریت بقایای گیاهی در سیستم های مختلف خاکورزی روی پایداری خاک در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثرات ناشی از عناصر سنگین کادمیوم و سرب خاک بر برخی صفات مرفولوژیکی گیاه کاملینا ساتیوا (Camelina sativa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 ارزیابی محتوای پروتئین و آهن دانه در برخی از ارقام زراعی لوبیا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی محتوای پروتئین و آهن دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی افزایش غلظت عناصر سنگین خاک در اثر آبیاری با آب آلوده به فاضلاب شهری شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
12 بررسی تاثیر کادمیم و سرب بر برخی صفات آگرومرفولوژیک گیاه کلزا (Brassica napus) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
13 بررسی تاثیر مدیریت خاک و نوع کاربری اراضی بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی شاخص های میکروبی خاک (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی ترکیبات روغن گیاه کاملینا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
16 بررسی صفات مرتبط با شکل و کیفیت دانه در لاین های گندم دوروم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
17 بررسی کمیت و کیفیت روغن گیاه کاملینا رشد یافته در خاک های آلوده به کادمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
18 بررسی کیفی اثر اجرای طرحهای صیانت جنگل های زاگرس بر وضعیت پوشش گیاهی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
19 بررسی میزان بهبود شاخص های شیمیایی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگلهای شاخه زاد بلوط زاگرس استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
20 بررسی میزان بهبود شاخص های فیزیکی خاک در سال های پس از آتش سوزی در جنگلهای شاخه زاد بلوط زاگرس استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
21 بررسی و مقایسه عکس العمل هیدرولوژیک کاربریهای مرتع و کشاورزی با استفاده از پلات های آزمایشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
22 تاثیر اجرای طرحهای صیانت جنگل بر روند تغییرات تاجپوشش جنگل (پژوهش موردی: پروژه سرخک استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
23 تاثیر جنگل کاری و نوع گونه درختی بر فعالیت آنزیمی خاک در نواحی نیمه خشک (مطالعه موردی: منطقه بیستون استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
24 تاثیر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر افزایش رشد گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تاثیر کاربرد چهار کمپوست کود مرغی بر برخی شاخصهای زیستی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت سبز در هزاره سوم؛ تجارب، چالش ها و راهکارها
26 تاثیر میاگروم بر برخی شاخصهای زیستی در خاکهای آلوده به کادمیوم و سرب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
27 تاثیر نسبت های مختلف کود مرغی و کاه گندم و کاربرد زئولیت بر برخی ویژگی های شیمیایی کمپوست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
28 تاثیر نوع کاربری و مدیریت اراضی بر تخریب ویژگی های فیزیکی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
29 تأثیر کشت و کار بر آلودگی خاک به کادمیم در دو منطقه ده نو و سلطانیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
30 تعیین بهترین زمان و میزان مصرف ازت در زراعت کلزا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تغییر خصوصیات شیمیایی خاک ناشی از تغییر کاربری اراضی در دو منطقه گرگان و گنکاور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
32 توزیع ماده آلی در پروفیل خاک دو منطقه گرگان و زنجان با آب و هوای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 ثرات مدیریت بقایای گیاهی در سامانه های مختلف خاکورزی روی پایداری خاک در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 سرعت بهبود شاخصهای تنفس خاک و بیومس میکروبی کربن پس از یک توالی آتش سوزی در جنگلهای شاخهزاد بلوط زاگرس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
35 شناسایی باکتری های Thiobacillus thioparus و Thiobacillus novellus در خاک های کرمانشاه از طریق ژن rRNA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم با استفاده از میاگروم (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
37 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تجزیه زیستی هیدروکربن های نفت خام با استفاده از باکتری های جداشده از خاک آلوده منطقه نفت شهر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
38 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- مقایسه تنفس قارچی وباکتریایی خاک درکاربری های گوناگون زمین (مطالعه موردی: بیستون، کرمانشاه) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
39 مروری بر روشهای رفع کلروز ناشی از کمبود آهن در درختان میوه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
40 مطالعه واکنش گیاه روغنی- دارویی کاملینا (Camelina sativa) نسبت به حضور عناصر سنگین کادمیم و سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
41 مقایسه دقت توابع انتقالی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد کربن آلی خاک های هیستوسول شهرکرد (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار