دکتر زیبا جم زاد

دکتر زیبا جم زاد استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکتر زیبا جم زاد

Dr. Ziba Jamzad

استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A CONTRIBUTION TO THE ARTEMISIA SIEBERI (ASTERACEAE) BASED ON PHYTOCHEMICAL STUDIES IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
2 A NEW SPECIES AND A NEW RECORD FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
3 A new species of Nepeta from Takht-e-Sulaiman, Pakistan (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
4 A NEW SPECIES OF NEPETA L. (LABIATAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 2
5 A NEW SPECIES OF SATUREJA (LAMIACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 16، شماره: 2
6 A NEW SPECIES OF THE GENUS SATUREJA (LABIATAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
7 A STUDY ON CHLOROPHYCEAE OF THE ARTIFICIAL PONDS AND LAKES OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 11، شماره: 2
8 A STUDY ON DIATOMS OF THE ARTIFICIAL PONDS AND LAKES OF THE NATIONAL BOTANICAL GARDEN, IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
9 A TAXONOMIC REVISION OF SCUTELLARIA MULTICAULIS (LAMIACEAE) SPECIES COMPLEX IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
10 ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SALVIA CANDIDISSIMA VAHL. SSP. CANDIDISSIMA (LAMIACEAE) AS A NEW RECORD FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 2
11 ارزش ریزریخت شناسی صفات برگ و دانه گرده برای تفکیک گونه های جنس بلوط در جنگل های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 19، شماره: 1
12 اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 20، شماره: 4
13 استخراج و تعیین ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 3
14 استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 19، شماره: 2
15 استخراج و شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس زیرگونه های مختلف گیاه Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاه های مختلف در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
16 استفاده از شاخص حرارتی در پبش بینی مراحل فنولوژیک رشد آویشن (Thymus) در رویشگاه های طبیعی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 6
17 CURRENT GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION OF SALVIA ARISTATA (LAMIACEAE), PREDICTION OF ITS FUTURE DISTRIBUTION BASED ON CLIMATICAL DATA; A GUIDE FOR ITS CONSERVATION (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 25، شماره: 1
18 CYTOLOGICAL STUDIES ON FOUR ENDEMIC SPECIES OF NEPETA L. (LAMIACEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
19 Distribution patterns of Iranian species of Saxifraga with their phytogeographical significance (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 15، شماره: 2
20 EREMOSTACHYS LANATA AND MENTHA MOZAFFARIANII, TWO NEW LABIATAE FROM IRAN. (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 3، شماره: 2
21 FOLIAR ANATOMICAL STUDIES OF AJUGA CHAMAECISTUS (LAMIACEAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
22 GONTSCHAROVIA POPOVII, A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
23 KNAUTIA MONTANA (DIPSACACEAE), A NEW RECORD FOR THE FLORA OF IRAN. (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
24 MOLECULAR AUTHENTICATION OF THYMUS PERSICUS BASED ON NRDNA ITS SEQUENCES DATA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 19، شماره: 2
25 MORPHOLOGICAL VARIATION OF FAGUS ORIENTALIS LIPSKY IN THE HYRCANIAN FORESTS OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
26 NEPETA MENTHOIDES BOISS. & BUHSE AND SPECIES ALLIED TO IT IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
27 NEPETA WUANA (NEPETINAE, NEPETOIDEAE, LAMIACEAE), A NEW SPECIES FROM SHANXI, CHINA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
28 NEW SPECIES AND NEW PLANT RECORDS OF LAMIACEAE FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
29 NEW SPECIES OF THE GENERA NEPETA AND AJUGA (LAB-IATAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
30 NOTES ON THE GENUS NEPETA L. (LAMIACEAE, NEPETOIDEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
31 NUTLET MICRO-MORPHOLOGY IN SCUTELLARIA L. (LAMIACEAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 2
32 POLLEN MORPHOLOGY AND TAXONOMY OF THE GENUS NEPETA SECT. PSILONEPETA (LABIATAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 1
33 STUDIES ON DIPSACACEAE IN IRAN, NEW TAXA AND NEW RECORDS (Dedicated to Prof. Dr. E. Esfandiari on the occasion of his ۸۰th birthday). (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 2
34 STUDIES ON SAXIFRAGACEAE IN FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 1
35 TAXONOMIC SIGNIFICANCE OF NUTLET AND LEAF CHARACTERS IN HYMENOCRATER, NEPETA SECT. PSILONEPETA AND LOPHANTHUS (NEPETINAE, NEPETOIDEAE: LAMIACEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 1
36 THE GENUS DIONYSIA (PRIMULACEAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 7، شماره: 1
37 THE GENUS LAGOCHILUS (LABIATAE) IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 4، شماره: 1
38 THE POTENTIAL VALUE OF PHYTOCHEMICAL AND MICROMORPHOLOGICAL CHARACTERS IN TAXONOMIC TREATMENT OF GENUS VITEX L. (LAMIACEAE) (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 12، شماره: 1
39 TRICHOME MICRO-MORPHOLOGY IN MARRUBIUM L. (LAMIACEAE) IN IRAN AND THE ROLE OF ENVIRONMENTAL FACTORS ON THEIR VARIATION (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
40 TWO NEW SPECIES FROM LABIATAE IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 5، شماره: 2
41 TWO NEW SPECIES OF NEPETA L. (LABIATAE) FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
42 بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 11، شماره: 1
43 بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
44 بررسی تاکسونومیک گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با تاکید بر نشانگر فلوریستیک و استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 10
45 بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 18، شماره: 1
46 بررسی جایگاه حفاظتی گونه انحصاری (Kaviria zehzadii) در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
47 بررسی جایگاه حفاظتی گونه ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
48 بررسی جایگاه حفاظتی گونه دارویی انحصاری Ferula fllabelliloba Rech. f. & Aell. (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران دوره: 1، شماره: 1
49 بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 2
50 بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 4
51 بررسی کمیت و کیفیت اسانس اکسشن های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 6
52 بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
53 بررسی نقش بانکهای ژن در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور، قسمت دوم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
54 تعیین جایگاه حفاظتی Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad زیرگونه انحصاری از تیره نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
55 تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
56 تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Trifolium kurdistanicum (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
57 تعیین جایگاه حفاظتی گونه Phlomis lurestanica (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
58 تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه برفی تابستانه Leucojum aestivum L. subsp. aestivum (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
59 تنوع گیاهی ایران، ظرفیت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
60 جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
61 جایگاه حفاظتی Cyclotrichium depauperatum، گونه انحصاری ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
62 جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه ای انحصاری از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
63 جایگاه حفاظتی بلوط های ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
64 جایگاه حفاظتی پنج گونه انحصاری از تیره باقلاییان (Fabaceae) در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 5
65 جایگاه حفاظتی پورک Arecaceae) Nannorrhops baluchestanica ) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
66 جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
67 جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس .Centaurea L (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
68 جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس نعنای گربه .Nepeta L از خانواده نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
69 جایگاه حفاظتی زیرگونه ای انحصاری از جنس کلاه میرحسن از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
70 جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
71 جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 1، شماره: 1
72 جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
73 جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
74 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus dianat-nejadii (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
75 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
76 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
77 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
78 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
79 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
80 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Paeonia wendelboi Ruksans & Zetter (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
81 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
82 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
83 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
84 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scutellaria xylorrhiza در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
85 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
86 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
87 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 4
88 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری بارانک لرستانی (Sorbus luristanica (Bornm.) Schonbech-Temesy). (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 5
89 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پونه سای ماکویی Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
90 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پیچک (Convolvulus koieanus Bornm. (Convolvulaceae (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
91 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
92 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
93 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
94 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر (Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae، در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
95 جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
96 جایگاه حفاظتی گونه انحصاریNepeta dschuparensis از تیره نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
97 جایگاه حفاظتی گونه ای نادر از بنگ دانه (Hyoscyamus tenuicaulis) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
98 جایگاه حفاظتی گونه ای نادر از جنس سلوی به نام Salvia aristata (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 3
99 جایگاه حفاظتی گونه ای نادر به نام آزیل (Azilia eryngioides (Pau) Hedge & Lamond) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
100 جایگاه حفاظتی گونه Leutea avicennae Mozaff در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
101 جایگاه حفاظتی گونه Leutea polyscias (Boiss.) M. Pimenov (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
102 جایگاه حفاظتی گونه Salvia sclareopsis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
103 جایگاه حفاظتی گونه کوهسری Astragalus azizii Maassoumi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
104 جایگاه حفاظتی گونه نادر Levisticum officinale در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
105 جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری جنوب غرب ایران از جنس Dionysia (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
106 جایگاه حفاظتی گونه های Hypericopsis persica Boiss. وSalicornia perspolitana Akhani (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
107 جایگاه حفاظتی گیاه بنگ دانه Hyoscyamus malekianus (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
108 جایگاه حفاظتی گیاه نعنای گربه بلوچستانی Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr. (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
109 خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
110 رویشگاه‎های انارشیطان Tecomella undulata (Sam.) Seem در جنوب ایران و عوامل تهدید آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
111 شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های Vitex در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
112 شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 3
113 فلور ماندابی استان همدان (ایران) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
114 کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
115 مطالعه آناتومی پیاز گونه های لاله (Tulipa) ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 2
116 مطالعه برخی عوامل بوم شناسی، ویژگی های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 4
117 مطالعه دانه گرده در جنس Scutellaria L. از خانواده Lamiaceae در ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 3، شماره: 7
118 معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب های اسانس در افراد جمعیت های مختلف این گونه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 1
119 نعنائیان منبعی با ارزش از گیاهان دارویی و زینتی در فلور ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
120 نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
121 نقش باغ گیاهشناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگسازی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیکی در بین جمعیت های مختلف گونه Salvia aegyptiaca L. (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
2 استراتژی ایجاد و توسعه فضای سبز در ایران استفاده از گونه های بومی، رویکردی نو و پایدار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
3 Evolutionary pattern of the genus Salvia L. (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوانفورماتیک ایران
4 The diagnosticity assessment of the morphological characteristics among taxa of Teucrium sect. Polium growing in Iran (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
5 بررسی جایگاه حفاظتی گونه Cousinia kadereitii در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6 بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جمعیت های گونه.Marrubium persicum L در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
7 جایگاه حفاظتی گونه Nepeta sahandica Noroozi & Ajani (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
8 حفاظت و تکثیر گونه های مختلف بادام Amygdalus spp جنگل های ایران در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
9 رویشگاه های بومی ایران باغ گیاه شناسی، دریچه ای رو به توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
10 سازگاری و تجدیدحیات گونه های پیازی جنگل های هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
11 مقایسه ترکیبات اسانس دو زیرگونه chamaecistus و tomentella از گونه Ajuga chamaecistus در استان البرز ایران (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری