دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

Dr. Mohammad Ebrahim Khalife Shooshtari

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلوب کل من سیبویه نحویا وعبد القاهر بلاغیا فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 45
2 اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 7
3 بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیه» ابن عرندس با قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 2
4 تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
5 تحلیل و بررسی برجسته سازی واژگانی در سوره مبارکه غافر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 4
6 تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 12
7 دراسه اسلوبیه دلالیه للنسیج المقطعی فی سوره یونس (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 3
8 دراسه نقدیه لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
9 سوره یونس(ع)؛ دراسه صوتیه دلالیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 20
10 کارکرد نشانه ای حروف غیرعامل در فهم ساخت نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 7
11 معرفی، تحلیل و بررسی نسخه خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 2
12 نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
13 هنجارگریزی معنایی در قصیده رحل النهار بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رفتاری در روابط اجتماعی با استناد آیات قرآنی (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی
2 بررسی تطبیقی دنیا در شعر ناصرخسرو و متنبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 بررسی تطبیقی شعر زهد در شعر سنایی و ابن الرومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن