دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری .

دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری

Dr. Mohammad Ebrahim Khalife Shooshtari

.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسلوب کل من سیبویه نحویا وعبد القاهر بلاغیا فی تعاملهما مع السماع البلیغ المخالف للقیاس (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 13، شماره: 45
2 اعجاز ادبی قرآن کریم و سیر تطور آن (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 3، شماره: 7
3 الاسس الرئیسه فی الاستنتاجات النحویه عنید الرضی الاسترآباذی (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 12، شماره: 2
4 الدور الوظیفی ل «لیس» و «لایکون»فی الدرس النحوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 4، شماره: 2
5 بررسی جلوه های شیعی در عصر عباسی اول « بررسی موردی اشعار حسین بن ضحاک » (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 54، شماره: 1
6 بررسی چگونگی بهره گیری تفسیر مجمع البیان از تضمین نحوی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های قرآن و حدیث دوره: 53، شماره: 2
7 بلاغه الصوره الاستعاریه فی الکلام النبوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 6، شماره: 1
8 بینامتنیت واژگانی و شخصیتی «رائیه» ابن عرندس با قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 12، شماره: 2
9 تاثیر پذیری مضمونی رائیه ابن عرندس از قرآن با تکیه بر نظریه بینامتنی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 7، شماره: 2
10 تحلیل شواهد قرآنی حذف در کتاب سیبویه و تاثیر آن بر مفسران (مطالعه موردی: زجاج، زمخشری، طبرسی و فخر رازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی دوره: 15، شماره: 3
11 تحلیل و بررسی برجسته سازی واژگانی در سوره مبارکه غافر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 4
12 تشریح و تحلیل قاعده نحوی قطع و وصل در الکتاب سیبویه و تفسیر مفاتیح الغیب فخر الدین رازی (دریافت مقاله) مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها دوره: 19، شماره: 68
13 تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 2
14 تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان، الجامع لعلوم القرآن و المیزان» (بررسی موردی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 6، شماره: 12
15 تعمقی بر روی کرد معناشناسانه رضی استرآبادی در مواجهه با عامل نحوی در شرح الکافیه(بررسی موردی در استنادات نهج البلاغه) (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهش های معناشناختی متون ادبی دوره: 1، شماره: 2
16 دراسه اسلوبیه دلالیه للنسیج المقطعی فی سوره یونس (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 15، شماره: 3
17 دراسه تحلیلیه للجمالیات اللغویه والبلاغیه فی سوره طه علی ضوء نظریه النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف الجدال بین فرعون والسحره التائبین [طه: ۷۰ – ۷۳]) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 25
18 دراسه تحلیلیه للجمالیات اللغویه والبلاغیه فی سوره طه علی ضوء نظریه النظم لعبدالقاهر الجرجانی (موقف غشیان العذاب فرعون وجنوده [طه: ۷۷ – ۷۹]) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 25، شماره: 2
19 دراسه تحلیلیه للجمالیات اللغویه والبلاغیه فی سوره یوسف علی ضوء نظریه النظم لعبد القاهر الجرجانی (موقف دعوه یوسف (ع) الی التوحید [یوسف: ۳۷ – ۴۰]) (دریافت مقاله) مجله لسان مبین دوره: 14، شماره: 52
20 دراسه نقدیه لـموضوع الفخر فی شعر الشریف الرضی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
21 سوره یونس(ع)؛ دراسه صوتیه دلالیه (دریافت مقاله) مجله بحوث فی اللغه العربیه دوره: 11، شماره: 20
22 فروق شناسی ساختارهای مصدری با تکیه بر نهج البلاغه (مطالعه موردی مصدر اصلی و میمی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 2
23 کارکرد نشانه ای حروف غیرعامل در فهم ساخت نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 7
24 معرفی، تحلیل و بررسی نسخه خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی (دریافت مقاله) فصلنامه ادب عربی دوره: 9، شماره: 2
25 نظریه الصرفه فی میزان الدراسه و النقد (دریافت مقاله) المجله اللغه العربیه و آدابها دوره: 10، شماره: 1
26 نقد نظریه السکاکی و من تبعه و مناقشتها فی تفسیر القصر فی الآیه الرابعه و الاربعین بعد المئه من سوره آل عمران (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 12، شماره: 24
27 نقد و بررسی برخی نظرات نحوی عبدالعزیز کاشی در نسخه خطی شرح المفصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادب عربی دوره: 8، شماره: 1
28 هنجارگریزی معنایی در قصیده رحل النهار بدر شاکر السیاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 4، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی رفتاری در روابط اجتماعی با استناد آیات قرآنی (دریافت مقاله) همایش ملی جایگاه و نقش زنان در مدیریت جهادی
2 بررسی تطبیقی دنیا در شعر ناصرخسرو و متنبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
3 بررسی تطبیقی شعر زهد در شعر سنایی و ابن الرومی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن