خدیجه بوزرجمهری

 خدیجه بوزرجمهری دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

خدیجه بوزرجمهری

Khadijeh Buzarjomehri

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار روستایی از دیدگاه روستائیان (مورد مطالعه: بخش طرقبه شهرستان بینالود) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 19
3 بازشناسی قنات، راهگشای توسعه پایدار در تمدن کاریزی ، مطالعه موردی: قنات زارچ، استان یزد (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 5، شماره: 1
4 بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران بر خانوارهای روستاییبا تاکید بر کشاورزی پایدار(نمونه مورد مطالعه: دهستان بالا ولایت، شهرستان باخرز) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی تاثیر مشارکت روستاییان در فرایند مدیریت پسماندهای روستایی (مورد شناسی: بخش نیمبلوک، شهرستان قاینات) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 34
6 بررسی تحلیلی عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خنداب، استان مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 6
7 بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
8 بررسی نقش تعاونی های تولید روستایی در افزایش توانمندی فنی و اقتصادی کشاورزان مناطق روستایی شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 3، شماره: 4
9 پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 1
10 پیامدهای اجتماعی و اقتصادی توسعه ی گردشگری خانه های دوم در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان شیرین دره شهرستان قوچان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
11 تبیین عوامل موثر بر ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
12 مکان یابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی (نمونه مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 16
13 نقش دانش بومی و سنت های محلی زنان در تولید و مدیریت فرآورده های دامی (مطالعه موردی: روستای ابونصر، شهرستان بوانات) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
14 واکاوی آثار و عوامل موثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور مطالعه موردی: دهستان اسحق آباد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) مورد: سفال سازی روستای مند گناباد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
2 ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند توسعه پایدار گردشگری روستایی با تاکید بر ابعاد کالبدی - زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
3 بررسی رابطه ی معناداری بین نوع محصول کشاورزی و امکان سنجی تحققِ جذب گردشگر کشاورزی اگریتوریست در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
4 بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
5 بررسی موانع و چالش های مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه ی موردی: دهستان سرچهان، شهرستان بوانات) (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
6 بررسی نظام های بهره برداری و نقش آن ها در توسعه کشاورزی(نمونه موردی دهستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
7 بررسی نقش تغییرات اقلیمی بر ناپایداری جمعیتی روستاهای سیستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
8 تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
9 تحلیل علل عدم موفقیت کشت گیاهان دارویی در شهرستان چناران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
10 تحلیل کالبدی - فضایی معماری بومی مساکن روستایی و نقش آن در توسعه گردشگری (نمونه موردی: روستای دهبار شهرستان طرقبه شاندیز) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
11 تحلیل کمیت و کیفیت بهره برداری گونه های دارویی از مراتع شهرستان چناران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 شناسایی عوامل شیوع بیماری واگیردار سالک با استفاده از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: روستای امان آباد شهرستان مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
13 عوامل موثر بر معماری و طراحی و نقش آن در کیفیت مسکن روستایی (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
14 موانع و چالش های زنان روستایی در ایجاد کسب وکارهای کوچک مطالعه موردی: دهستان پایین رخ شهرستان تربت حیدریه (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
15 نقش اقامت گاه های بوم گردی بر توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی زنان روستایی (مورد مطالعه: روستاهای شهرستان کاشمر) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
16 نقش زنان روستایی در توسعه ظرفیت های گردشگری (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری بخش طرقبه) (دریافت مقاله) همایش ملی زن و توسعه گردشگری روستایی
17 نقش گردشگری وتوسعه اقامتگاه های بومگردی در توانمند سازی زنان روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
18 نقش و اثرات طراحی و معماری در طرح های بهسازی مسکن روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار