دکتر سعید هاشم زاده

دکتر سعید هاشم زاده رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

دکتر سعید هاشم زاده

Dr. Saeid Hashemzadeh

رییس بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.