پروفسور شهریار افندی زاده

پروفسور شهریار افندی زاده استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروفسور شهریار افندی زاده

Prof. Shahriar Afandizadeh

استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Evaluation and Decision-Making Approach to Prioritizing the Service Quality Criteria in Road Transportation Systems (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 4
2 A Probabilistic Density Approach for Evaluating Factors Contributing to Injury Severity (Case Study: Borujerd-Khorramabad Rural Highway) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 11، شماره: 2
3 ارائه ی روش ابتکاری توسعه ی مدل فرصت های تداخلی برای برآورد ماتریس سفرهای خرید خانه مبنا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 1
4 ارایه مدل بهینه سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری شبکه راه با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 24، شماره: 68
5 ارایه مدل تخمین بهنگام طول صف در خیابان های شریانی اشباع شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
6 ارزیابی اثر عدم قطعیت جعبه ای تقاضا در طراحی شبکه پیوسته و گسسته حمل و نقل،با استفاده از الگوریتمهای ژنتیک و کلونی مورچگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 3
7 استفاده از روش بهینه سازی و فرا ابتکاری به منظور کاهش سرفاصله زمانی اتوبوس (نمونه موردی: خطوط اتوبوس رانی قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
8 الگوریتم بهینه یابی زنبور عسل و نگاهی به کاربردهای آن در مهندسی حمل و نقل (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
9 Developing a Model for Estimating Weaving and Non-Weaving Speed within Highways Weaving Segments (Tehran) (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
10 Investigating the Effect of Marginal Areas around the Cities on Rural Road Accidents in Iran Using Linear and Logistic Regression Approaches (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
11 Investigation of Traffic Accidents Prediction Models and Effective Human Factors: A Review (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 7، شماره: 4
12 Modeling of Backward Elimination in Order to Estimate Demand in Rural Areas (Case Study: Qazvin Villages) (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 8، شماره: 1
13 Priority Congested Centers (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
14 Providing a Decision-Making Method for Evaluation of Exclusive BRT lanes Implementation Using Benefit-Cost Analysis - Case Study: Tehran BRT line 4 (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 1، شماره: 1
15 برآورد تاخیر در ساخت پروژه های راهسازی بر اثر شرایط آب و هوایی با تحلیل فازی - احتمالاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
16 برآورد زمان سفر حمل و نقل همگانی ( اتوبوس ) با بهره گیری از داده های نرم افزار SCATS و بلیط الکترونیک (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
17 برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 1
18 برآورد مدل های پایه فعالیت مبنا و به کارگیری و پیاده سازی آن ها در ساختار برنامه اکتیویتی- سیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 2
19 بررسی روابط مولفه های مدل ارزیابی سیستم حمل ونقل شهری بر اساس شاخص های توسعه پایدار (مورد مطالعه: منطقه کلان شهری تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 3
20 بررسی و ارزیابی شرایط تعادلی عرضه و تقاضا برای حمل کالا ازمبادی ورودی به مناطق مصرف (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 2
21 به کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان نگر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 4
22 بهینه سازی مدل تاخیرمسافران مترو بااستفاده ازالگوریتم تصمیم گیری چندشاخصه MADM (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 3
23 بهینه سازی مکان نقاط شمارش ترافیک جهت بهنگام سازی ماتریس مبدأ- مقصد سفر بر اساس مدل برنامه ریزی چند هدفه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 10، شماره: 2
24 پیش بینی تصادفات درتقاطعات همسطح با استفاده ازمدل های آماری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
25 تاثیر خودروهای خودران شخصی و اشتراکی بر روی انتخاب مد سفر با اهداف متفاوت با توجه به تغییرات سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهره برداری (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 3
26 تحلیل ریسک مدیریت درآمد خطوط هوایی در شرایط امکان و عدم امکان رزرو گروهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
27 تحلیل زمان انتظارمسافران درایستگاه های متروبااستفاده ازتکنیک شبیه سازی مطالعه موردی متروی تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
28 تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای مؤثر بر تقاضای سفرهای مسافری هوایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
29 تعیین تاثیر استراتژی های مدیریت و کنترل ترافیک بر الگوی سفرهای برون شهری در زمان شیوع ویروس کرونا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 1
30 تعیین تاثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 3
31 تعیین شاخص‌های ارزیابی جهت اولویت‌بندی مشکلات حمل‌ونقل کالای درون‌شهری با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندویژگی و متوسط‌گیری وزنی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 104
32 تعیین میزان تاثیر خودروهای خودران بر تغییرات تعداد سفرها با استفاده از نرم افزار اکتیویتی سیم (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 32، شماره: 118
33 روشی برای بهینهسازی لگاریتم تابع درستنمایی جهت تخمین ضرایب مدلهای پیشبینی تصادفات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
34 شناسایی مکان های پر تصادف جاده ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 4
35 طراحی استوار شبکه حمل و نقل در شرایط تقاضای گزینه مبنا با استفاده از الگوریتم های ژنتیک و دسته مورچگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 4
36 طراحی خطوط شبکه اتوبوسرانی شهری با استفاده از روش جستجوی ممنوع (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 4
37 طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 3، شماره: 4
38 طراحی مدل دینامیکی رفتار رانندگی در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 15، شماره: 1
39 کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 2
40 مدل انتخاب روش عبور عابر پیاده از معابر شریانی شهری با رویکرد متغیر پنهان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 2
41 مدل برآورد ماتریس های مبدا و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 19، شماره: 2
42 مدل برآوردتعدادتصادفات برای راه های شهری مطالعه موردی شهرزاهدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
43 مدل بهینه سازی نرخ ورودی رمپ، سرعت مجاز متغیر و عوارض بزرگراهی مبتنی بر یادگیری تقویتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 116
44 مدل تاثیر پارامترهای رفتاری بر روی انتخاب شیوه سفر (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 4
45 مدل تحلیل عاملی بری انتخاب عوامل موثربرتقاضای سفربااتوبوس های بین شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
46 مدل تشکیل زنجیره های سفر با استفاده از برنامه های فعالیت خانوار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 3
47 مدل سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 20، شماره: 4
48 مدل طراحی شبکه خطوط متروبااستفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 8، شماره: 1
49 مدل مسیریابی خدمات تغذیه کننده های شبه همگانی با استفاده از خودروهای خودران در معابر شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 21، شماره: 1
50 مدلسازی فضایی انتشار ویروس کرونا بر اثر تحرک و جابجایی افراد (مطالعه موردی کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 117
51 مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 18، شماره: 1
52 مقایسه نتایج مدلهای آماری وشبکه عصبی درپیش بینی تعدادتصادفات درتقاطعات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
53 نقش پردازش موازی در تخصیص پویای حمل ونقل همگانی شهری با محدودیت ظرفیت (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 115
54 هماهنگسازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سنجی پارکینگ حاشیه ای بر زمان تاخیر در محل تقاطعات چراغدار باهمراه با کالیبراسیون مدل برای AIMSUN استفاده از نرم افزاریک تقاطع در شهر تهران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 اثرسنجی اقتصادی اجتماعی گیت های الکترونیک اخذ عوارض بر پارامترهای آلودگی هوا (مطالعه موردی: عوارضی اول آزاد راه تهران ساوه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 اثرسنجی اقتصادی-اجتماعی گیت های الکترونیک اخذ عوارض بر پارامترهای آلودگی هوا (مطالعه موردی: عوارضی اول آزادراه تهران ساوه) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 اثرسنجی راهکارهای مدیریت ترافیک بر تراکم ترافیک کلانشهرها با تاکید بر قیمت گذاری عوارض (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 ارائه الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای حل مدل بهینه سازی همزمان طراحی شبکه اتوبوسرانی و مکانیابی پایانه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارائه الگوی تحلیل چند متغیری تقاضای سفرهای مسافری اتوبوس بین استانهای کشور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارائه الگوی تصمیم گیری جهت افزایش پایداری شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
8 ارائه راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی در میدان آزادی و نقش آن در کاهش سفرهای تداخلی و افزایش سطح سرویس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
9 ارائه روش اولویت بندی جهت ایمن سازی گذرگاههای ریلی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
10 ارائه روشی برای مکانیابی پایانههای اتوبوس درون شهری بر مبنای معیارهای تلفیقی شهرسازی-ترافیکی با به کار گیری الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
11 ارائه روشی عملی برای کنترل هوشمند ترافیکی کریدور بزرگراهی با رویکرد کنترل رمپ (مطالعه موردی بزرگراه رسالت غرب از حد فاصل بزرگراه صیاد تا پل سید خندان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 ارائه متدولوژی تعیین شبکه امکانپذیر خطوط ویژه اتوبوسرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 ارائه متدولوژی تعیین میزان جذب سفر برای کاربردهای مناطق شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
14 ارائه مدل اولویت بندی راه های برون شهری جهت تجهیز به دوربین های کنترل سرعت با استفاده ازفرآیند تحلیل شبکه ای ANP (مطالعه موردی: راه های استان اصفهان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
15 ارائه مدل بهینه سازی زمان بندی چراغهای راهنمایی در سطح شبکه با استفاده از الگوریتم گرم و سرد کردن شبیه سازی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارائه مدل ترکیبی تویع سفر و تخصیص ترافیک در خصوص سفرهای با هدف خرید شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 ارائه مدل تقاضا و توزیع جغرافیایی مصرف سوخت در شبکه حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
18 ارائه مدل جانمایی کاربری های عمده جاذب سفر و پیشنهاد توسعه آینده با استفاده از شاخص های حمل و نقلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
19 ارائه مدل طراحی شبکه پیوسته با وجود کمربند اخذ عوارض (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 ارائه مدل طراحی همزمان شبکه حمل و نقل همگانی چند مده (ریلی و اتوبوس) با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 ارائه مدل طراحیشبکه با تقاضای الاستیک با استفاده از الگوریتمSA (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
22 ارائه مدل غیرخطیتعمیر و نگهداری شبکه راههای درون شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
23 ارائه مدل قیمتگذاری تراکم چندمدی با تقاضای الاستیک در شبکه های شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
24 ارائه مدل قیمت‌گذاری محدوده ای با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 ارائه مدل مکانیابی بهینه پارک سوارها در اطراف محدوده قیمتگذاری برای کاهش بی عدالتی وارد بر کاربران وسایل نقلیه شخصی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 ارائه مدل نرخ بندی ترافیک با استفاده از ابزار چراغهای راهنمایی ،رویکردی نوین برای مدیریت تراکم در شبکه های شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
27 ارائه مدلی برای ارزیابی اثرات دینامیک قیمت‌گذاری بزرگراه‌ها بر انتخاب طریقه‌های سفر حمل و نقل شهری در سفرهای کاری روزانه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
28 ارائه مدلی جهت بررسی تاثیرات استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و نقش آن در بروز تخلفات و تصادفات ترافیکی شهرها (مطالعه موردی شهر اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
29 ارائه معماری منطبق بر کلان داده های حمل و نقل و ترافیک شهرهای بزرگ نمونه موردی: کلان داده های ترافیکی شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 ارائه یک روش علمی به منظور تعیین اولویت احداث و توسعه مجتمع های ایستگاهی در اطراف ایستگاه های مترو با هدف توسعه بر مبنای حمل و نقل عمومی (TOD) (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
31 ارائه یک ساختار جدید برنامه ریزی استراتژیک جهت افزایش بهره وری و کارایی سیستمهای حمل و نقل هوشمند در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
32 ارایه روش اولویت بندی جهت ایمن سازی گذرگاه های ریلی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
33 ارایه ماتریس سوات برای مراکز مدیریت ترافیک در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
34 ارایه متدلوژی طراحی سیستم اتوبوسرانی مطالعه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
35 ارایه مدل بهینه امداد و نجات تیم های عملیاتی پلیس با استفاده از روشANP (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
36 ارایه مدل بهینهسازی تعمیر و نگهداری شبکه راه با هدف افزایش ایمنی راه های برون شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
37 ارایه مدل همزمان قیمت گذاری محدوده ای و توسعه معابر در شبکه های حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 ارایه مدلهای پیش بینی تصادفات برای شبکه راههای شهری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
39 ارایه یک روش برای محاسبه ضریب همسنگ در محورهای برون شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
40 ارز یابی تاثیر دستگاه های کنترلر هوشمند بر شاخص ها ی ترافیکی در تقاطع های چراغ دار (مطالعه موردی شهر خوی) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
41 ارزیابی اثرات آلودگی هوا ناشی از سیستم حمل و نقل در شهر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 ارزیابی اقتصادی اصلاح طرح هندسی تقاطعات همسطح به منظور بهبود ایمنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 ارزیابی اقتصادی توسعه حمل و نقل همگانی سریع السیر ریلی با رویکرد شاخص اقتصادی حمل و نقل پایدار (مطالعه موردی: مترو تهران) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
44 ارزیابی اقتصادی سیستم دوچرخه های اشتراکی در سفرهای ترکیبی با قطار سبک شهری LRT در کلان شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
45 ارزیابی ایمنی عابران پیاده در تقاطعات چراغدار بر اساس شاخص های تکنیک تداخل ترافیکی(مطالعه موردی تقاطع خیابان مدرس وآیت الله سعیدی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
46 ارزیابی تاثیر بهینه سازی زمانبندی چراغهای راهنمایی و اولویت دهی به خودروهای حمل و نقل همگانی در تقاطعات بر کاهش تأخیرات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 ارزیابی تأثیر دوربین های کنترل سرعت بر کاهش تصادفات جاده ای و تخلفات سرعت در راه های استان اصفهان (مطالعه موردی: محور اصفهان - دلیجان) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
48 ارزیابی تأثیر کنترل رمپبر زمان تأخیر بزرگراه ها با استفاده از شبیه سازی میکروسکوپیک (مطالعه موردی: رمپ ورودی اشرفی اصفهانی به بزرگراه همت) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
49 ارزیابی چندمعیاره سیستمهای حمل و نقل جهت دسترسی به فرودگاه مهر آبادTopsis با استفاده از روش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
50 ارزیابی روش های مختلف شبیه سازی سیستم های هوشمند چراغ راهنمایی در شبکه شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
51 ارزیابی روشهای تخصیص دینامکی ترافیک و کاربرد آنها در مدیریت شبکه حمل و نقل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
52 ارزیابی سیستم اتوبوسهای تندرو (BRT) شهر مشهد با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مطالعه تطبیقی با BRT شهر ریودوژانیرو برزیل (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
53 ارزیابی سیستم های حمل و نقل درون دانشگاهی با رویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
54 ارزیابی شاخصها و استراتژی های پایداری در شبکه حمل و نقل شهری با استفاده از تکنیکهای انتروپی و TOPSIS (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
55 ارزیابی شیوه های آموزش قوانین ترافیکی به کودکان (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
56 ارزیابی شیوه های آموزش و یادآوری قوانین ترافیکی در کلان شهرها_مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
57 ارزیابی شیوه های حمل و نقل درون دانشگاهی جهت استفاده بانوان با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
58 ارزیابی طرح های آرام سازی ترافیک در کلان شهرها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_ مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
59 ارزیابی عملکرد تقاطع های چراغدار بعد از جایگزینی گردش به چپ مستقیم با دوربرگردان میانه ای بدون حذف چراغ راهنمایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
60 ارزیابی عملکرد خطوط تاکسی در شبکه‌های شهری با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
61 ارزیابی عوامل موثر بر تقاضای سفرهای مسافری در کریدور اصفهان - تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
62 ارزیابی عوامل موثر بر شدت تصادفات برون شهری در محدوده پیرامونی شهرهای ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
63 ارزیابی مد ترکیبی دوچرخه اشتراکی و قطار سبک شهریLRT در کلان شهرها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
64 ارزیابی مقایسه ای و بررسی میزان کارایی شبکه عصبی و مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
65 ارزیابی منافع و هزینه های سیستم های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
66 ارزیابی و مدلسازی پیش بینی حوادث جاده ای توسط مدل های ترکیبی (مطالعه موردی: قزوین) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 استفاده از آمارگیری های بیوگرافی در تعیین مدهای سفر گذشته (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
68 الگوریتم تصمیم گیری در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چراغدار و بالعکس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
69 الگوریتم تصمیم گیری در خصوص تبدیل میدان به تقاطع چراغدار و بالعکس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
70 امکان‌سنجی احداث ترمینال‌های چند مُده (منظوره) مسافری در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 امکانسنجی بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی جهت کاهش ساختار داده ها در مراحل ایجاد سفر و انتخاب مد از فرایند مدلسازی سفرهای حمل و نقل هوایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
72 انتخاب نوع تقاطع غیر همسطح با کمک تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه و گروهی: مطالعه موردی تقاطعی در شهر مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
73 انتخاب نوع تقاطع غیرهمسطح براساس شاخص های اقتصادی- اجتماعی- فنی و به کمک تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه و گروهی (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
74 اولویت بندی اقدامات ایمن سازی در معابر برون شهری با استفاده از روشRSAR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
75 اولویت بندی توسعه معابر به منظور کاهش آسیب پذیری شبکه در نتیجه اختلالات عملکردی اجزای آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
76 اولویت بندی رفع نقاط حادثه خیز در شبکه راهها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 اولویت بندی سیستم های حمل و نقل همگانی در مناطق با کاربری مسکونی تجاری در کلان شهرها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP)_مطالعه موردی: خیابان توحید مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
78 اولویت بندی شاخص های ارزیابی اقتصادی سیستم تاکسی های اینترنتی در کلان شهرها_مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
79 اولویت بندی شاخص های کارایی طرح های توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) در کلانشهرها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
80 اولویت بندی عوامل زیر ساختی موثر بر افزایش ایمنی جاده های دو خطه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
81 ایجاد شاخصی جدید به منظور بررسی ایمنی جاده ای براساس ورودی های ترافیک (منطقه مورد مطالعه: جاده قزوین-آبیک) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
82 Development of Trip Production and Attraction Models Divided to Land Use Types in Tehran Comprehensive Traffic and Transportation Studies (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
83 Time-Dependent Transportation Network Design Considering Land-Use and Equity Issue Between Land Owners With Ant Colony Optimization Method (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
84 برآورد تابع تقاضای خدمات حمل بار در سیستم حمل و نقل جاده ای ایران به روش همجمعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
85 برآورد سرانه پارکینگ کاربری های شهر اهواز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
86 برآورد ماتریس مبدأ – مقصد کالا براساس آمار بارنامه و شمارش ترافیک در راه های کشور (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
87 برآورد متوسط ترافیک روزهای کاری به روش به روزرسانی داده های بیزین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
88 بررسی اثر و نقش سازمانه های پردازشگر تصاویر ویدئویی در بحث مدیریت سوانح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 بررسی اثرات اقدامات آرام سازی ترافیکی بربهبود سطح ایمنی محل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
90 بررسی اثرملاحظات برابری اجتماعی برحل مسئله طراحی شبکه وابسته به زمان - مطالعه موردی: سمنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
91 بررسی الگوریتم های تخصیص ترافیک مسیر مبنا در حمل و نقل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
92 بررسی اولویتدهی خودروهای حملونقل انبوهبر در تقاطعات چراغدار و میادین مطالعه موردی: خط BRT امام خمینی، رشت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
93 بررسی تاثیر احداث کاربری های عمده جاذب سفر بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
94 بررسی تاثیر تغییر ساعت شروع فعالیت‎های روزانه بر کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
95 بررسی تاثیر تنظیم موتور وسایل نقلیه سواری در کاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
96 بررسی تأثیر کاهش طول سفرهای شغلی و آموزشی در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
97 بررسی چالشهای عملکردی استفاده از خودروهای خودران در ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
98 بررسی رفتار رانندگان خودروهای شخصی با احداث خطوط پرسرنشین دربزرگراهها براساس ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
99 بررسی رفتار کاربران با احداث خطوط ویژه وسایل نقلیه پرسرنشین دربزرگراه های شهری مطالعه موردی شهری تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
100 بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
101 بررسی شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری بوسیلة کاربرد دوربرگردان (U-Turn ) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
102 بررسی عملکرد مدل های آماری در پیش بینی حجم ترافیک روزانه معابر برون شهری با بررسی محورهای برون شهری استان مازندران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
103 بررسی عوامل موثر در بروز تصادفات در قسمت های شنی و خاکی معابر درون شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن
104 بررسی موانع پیاده‌سازی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
105 بررسی میزان تاثیر سامانه اتوبوس های تندرو (BRT) بر میزان انتشار آلاینده ها هوا با روش Tier۲ (مطالعه موردی خط یک BRT رشت- خیابان امام خمینی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
106 بررسی میزان تأثیر فرهنگ نامناسب ترافیکی در افت شاخصهای عملکردی تقاطعهای چراغدار درون شهری با در نظرگیری نحوه تخصیص خطوط عبوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک
107 بررسی نقش توسعه سیستم حمل و نقل همگانی در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
108 بررسی نقش حمل ونقل همگانی و شیوههای غیرموتوری بر میزان پایداری حمل ونقل شهری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
109 بررسی نواقص مشاهده شده نیازمند به ساماندهی و ارائه ضوابط مورد نیاز در استفاده از تجهیزات ایمنی راهها (حفاظ و ضربه گیرها) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
110 بررسی و اثر سنجی طرح تبدیل، گازسوز کردن و نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران بر کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
111 بررسی و اثرسنجی تمرکززدایی از کلان شهر تهران در بهبود شاخص های ترافیکی ٬ حمل و نقلی و زیست محیطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
112 بررسی و ارائه راهکارهای افزایش ایمنی موتورسیکلت سواران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
113 بررسی و ارزیابی روشهای قیمت گذاری تراکم با ارائه تجربیات دیگر کشورها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
114 بررسی و ارزیابی کاربرد نرم افزارهای HCS و Synchro در تحلیل تقاطعات چراغ دار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
115 بررسی و ارزیابی گزینه های عرضه حمل و نقل در محیط نرم افزاری EMME/2 و ارائه گزینه برتر در کاهش آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
116 بررسی و ارزیابی مدل های یکپارچه کاربری زمین و حمل و نقل به منظور استفاده برای شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
117 بررسی وارزیابی روشهای قیمت گذاری در حمل و نقل جاده ای کالا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
118 بکارگیری شاخص ریسک برای اولویت بندی معابر با هدف افزایش ایمنی عابران پیاده در معابر شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
119 بومی سازی سیستم های هوشمند حمل و نقل و دوربین های نظارت تصویری برای جاده های ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
120 بهینه سازی تابلوهای هوشمند ترافیکی در اعلان چگالی جریان با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
121 بهینه سازی سفرها در کریدورهای حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
122 بهینه سازی مسئله طراحی شبکه ی وابسته به زمان با استفاده از روش سیستم کلونی مورچه ها – نمونه مطالعاتی: سمنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
123 پیش بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش PSO-SVM و شبکه عصبی پس انتشار (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
124 پیش بینی تعداد تصادفات در تقاطعات هم سطح و چراغدار شهری با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
125 پیش بینی زمان سفر با استفاده از خودروهای کاشف و ارایه روش کاهش خطا در آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
126 تاثیر خودروهای خودران بر روی انتخاب مد سفر با در نظر گرفتن تغییرات سه متغیر زمان سفر، هزینه پارکینگ و هزینه بهرهبرداری (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
127 تاثیر محدودیت طرح ترافیک بر وضعیت کاربری های تجاری در محدوده مرکزی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
128 تاثیرتابلوهای تبلیغاتی برکاهش ایمنی راه ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
129 تحلیل تقاضای سفر با رویکرد به مدل شبکه عصبی و روش رگرسیون، بررسی موردی محور( خلخال – اردبیل) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
130 تحلیل ریسک و عدم قطعیت در مدل های فعالیت مبنا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
131 تحلیل سیاست های توسعه شهری در بخش حمل و نقل و کاربری زمین در شهرهای تک هسته ای و تدوین راهبردهای مناسب جهت دستیابی به حمل و نقل پایدار شهری در آنها (مطالعه موردی شهر اراک) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
132 تحلیل عوامل موثر در تصادفات عابرین پیاده در جاده های بین شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
133 تحلیل و ارزیابی رفتار عابر ین پیاده در عبور از چراغ های عابر در زمان غیر مجاز در تقاطع های شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
134 تحلیل و ارزیابی فنی و اقتصادی جایگزینی سیستم مونوریل به جای سیستم اتوبوسهای BRT درمسیرهای با عرض کم مطالعه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
135 تحلیل و ارزیابی مبانی تئوریک مؤثر در توسعه مدلهای تخصیص حمل و نقل همگانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
136 تحلیل و ارزیابی مدلهای مدیریت تنظیم جهتمعابر در شبکههای شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
137 تحلیل و مدلسازی هزینه های ناشی از پارک های غیرمجاز در مراکز تجاری شهرها (مطالعه موردی: قزوین) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
138 تخصیص تعادلی استوار در شرایط عدم قطعیت بیضوی تقاضا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
139 تخمین تابع تقاضای حمل و نقل جاده ای کالاهای کشاورزی از استان خوزستان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
140 تخمین ضرایب مدلهای غیرخطی پیش‌بینی تصادفات بر مبنای تابع حداکثر درستنمایی لگاریتمی و روش بهینه‌سازی گرادیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
141 تدوین متدولوژی پیش بینی حجم ترافیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
142 تدوین متدولوژی تحلیل و ارزیابی استراتژی های قیمت گذاری در مدیریت تقاضای سفرهای شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
143 تعیین تاثیر عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی در الگوی ایجاد خیابان کامل در معابر شهر تهران (مطالعه موردی معابر منتخب در منطقه ۱۴ شهرداری تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
144 تلفیق الگوریتم ژنتیک و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی حمل و نقل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
145 توسعه مدل اولویت بندی احداث مجتمع های خدماتی –رفاهی بین جاده ایی هوشمند دراستانهای کشور (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
146 توسعه مدلهای اماری تصادفات بر مبنای انالیز رگرسیون خطی تعمیم یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
147 توسعه یک روش فراابتکاری جهت حل مسائل مکان یابی بهینه پایانه های ترکیبی حمل و نقل باری با درنظرگرفتن ارزش زمانی کالا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
148 توسعه یک مدل آماری برای پیش‌بینی حجم ترافیک روزانه معابر برون‌شهری مطالعه موردی محورهای برون شهری مازندران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
149 جایگاه تعیین سیاست مدیریت تقاضای حمل ونقل شهری در کلان شهرها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
150 دسترسی و نقش تعاملی آن بین حمل و نقل و کاربری زمین (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
151 روش تخمین هزینه های اجتماعی سفر با وسایل حمل و نقل عمومی و اتومبیلها و نحوه تخصیص یارانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
152 روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
153 روش تعیین مجموعه انتخاب در توزیع سفرهای خرید در شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
154 روش محاسبه مقدار عوارض مناسب در قیمت گذاری معابر شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
155 روش‌ها و سیستم‌های هوشمند مناسب پرداخت عوارض جهت اجرای طرح قیمت‌گذاری تراکم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
156 زمان بندی مطلوب تقاطع های سری با هدف کاهش تأخیر با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
157 شناسایی شاخص های رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات اتوبوس رانی شهر قزوین (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
158 شناسایی عوامل افت کارایی سازمان های حمل و نقل و ترافیک در ایران (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
159 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تصادفات جاده ای و اثرسنجی آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده ای و ریلی
160 شناسایی کمان های متوالی پرتکرار با استفاده از الگوریتم Apriori (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
161 شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر عدم استفاده از کمربند ایمنی در وسایل نقلیه عمومی برون شهری (مطالعه موردی: استان مرکزی-قم-لرستان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
162 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تقاضای مسافر حمل و نقل هوایی در فرودگاه های جدید با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه ای (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
163 ضرورت استفاده از نظریه دورنما و شناسایی و بررسی پارامترهای این نظریه در تحلیل انتخاب سفر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
164 طراحی شبکه حمل و نقل در شرایط تقاضای متغیر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
165 طراحی متدولوژی مسیریابی خطوط ویژه اتوبوس در معابر شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
166 طراحی متدولوژی مسیریابی خطوط ویژه اتوبوس در معابر شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
167 طراحی مدل برآورد تناژ حمل مبدأ- مقصدی فرآورده های نفتی با استفاده از واگ نهای مخزندار را هآهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
168 طراحی مدل پیش بینی تصادفات در تقاطعات با استفاده از مدلهای آماری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
169 طراحی مدل پیش بینی تقاضای حمل فراورده های نفتی در سیستم ریلی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراوده های نفتی
170 طراحی مدل تعیین ظرفیت بهره برداری بهینه خط در سیستم حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
171 طراحی مدل تقاضای سفرها در ایستگاه های اصلی شبکه راه اهن سراسری ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
172 طراحی مدل شاخص خطر بالقوه راه براساس تخلفات ترافیکی رانندگان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
173 طراحی مدل مکان‌یابی ایستگاههای راه‌آهن بر اساس افزایش ظرفیت خط ( محور بهره برداری ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
174 طراحی و ساخت مدلهای زمان توقف اتوبوس در ایستگاههای خط ویژه اتوبوس (مطالعه موردی: مسیر ویژه راه آهن –میدان ولیعصر شهر تهران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
175 طراحی هماهنگ و بهینه سرعت مجاز متغیر و کنترلگر رمپ ورودی در بزرگراه مطالعه موردی : بزرگراه صدر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
176 عوامل موثر بر ایمنی در تقاطعات همسطح (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
177 کاربرد الگوریتم مورچگان در مساله طراحی شبکه حمل ونقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
178 کاربرد برنامه ریزی خطی در بهبود وضعیه حمل و نقل گندم در کشور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
179 کاربرد روش های بهینه سازی ریاضی در حل مسئله تخصیص ترافیک (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
180 کاربرد هوش مصنوعی در خودروهای خودران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
181 متدولوژی مسیریابی وسایل نقلیه با الگوریتم مورچگان و مقایسه نتایج آن با الگوریتم های جستجوی ممنوعه ، شبکه عصبی وگرم و سردکردن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
182 محاسبه تاخیروارد برکاربران را درمناطق کارگاهی بزرگراهی بارویکرد شبیه سازی مطالعه موردی بزرگراه شهیدچراغی تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
183 مدل ­بهینه­سازی ناوگان اتوبوسرانی شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
184 مدل ابتکاری طراحی شبکه اتوبوسرانی تغذیه کننده شبکه ریلی با استفاده از الگوریتم اجتماع مورچگان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
185 مدل ارزیابی اقتصادی-فنی تخصیص کالا در حالت برون شهری در گزینه های حمل و نقل زمینی به کمک منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
186 مدل پیش بینی کوتاه مدت جریان ترافیک بر اساس منطق فازی در محور قزوین - رشت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
187 مدل تاثیرریزگردها بر تصادفات جاده های برون شهری (مطالعه موردی:جاده ها ی برون شهری خوزستان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
188 مدل تفکیک سفرهای برون شهری در مدهای حمل و نقل ریلی و جادهای با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
189 مدل تقاضای سفر با رویکرد به روش رگرسیون و مدل الوجیت، بررسی موردی در یکی از محورهای در دست ساخت راه آهن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
190 مدل تمایل به پیاده روی شهروندان و شناسایی عوامل بازدارنده آن بر اساس تحلیل رفتاری درشهرها (مطالعه موردی: شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ودومین کنفرانس بین المللی به سوی شهرسازی،معماری،عمران و هنر دانش بنیان
191 مدل چند هدفه زمانبندی تعمیر و نگهداری راه های برون شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
192 مدل دینامیک درآمد خطوط هوایی با در نظر گرفتن ریسک و مجاز بودن رزرو گروهی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
193 مدل سازی انتخاب محل کار و محل سکونت با استفاده از مدلهای انتخاب گسسته (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
194 مدل سازی تعداد تصادفات برون شهری در محدوده پیرامونی شهرهای ایران (مطالعه موردی: راه های برون شهری منتهی به شهر اصفهان) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
195 مدل سازی نقش عامل انسانی در تصادفات با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
196 مدل عمومی برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز سامانه حمل و نقل همگانی بر اساس شاخص تقاضا (مطالعه موردی: سامانه تاکسی رانی شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
197 مدلسازی سیاست کنترلی بهنگام چند معیاره برای شریانیهای فوق اشباع (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
198 مدلسازی کنترل بهینه ی چراغ ها در راه های شهری)متراکم(به کمک روش های فراابتکاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
199 مدلسازی نرخ تصادفات برای انواع بزرگراههای درون شهری (مطالعه موردی شهر تهران) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
200 مدلسازی و شبیه سازی ایمنی عبور عابرین پیاده از عرض خیابان شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
201 مدلی جهت اولویت بندی روش های کیفی ارتقای ایمنی در راه های برون شهری(مطالعه موردی: آزادراه تهران-قم) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
202 مروری بر مدل‌های رفتاری رانندگان وسایل نقلیه (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
203 مساله یافتن عوارض بهینه برای یک کمربند مشخص در قیمت گذاری شلوغی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
204 معرفی انواع توابع تاخیر زمان سفر- حجم کمان، تاخیر تقاطعات چراغدار و تاخیرتقاطعات بدون چراغ در حمل و نقل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
205 معرفی و مقایسه مدلهای مکانیابی شمارشگرهای ترافیکی در شبکه معابر درونشهری به منظور بهنگام سازی ماتریس مبداء- مقصد سفر (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
206 مقایسه الگوریتم های مورچگان، ژنتیکت و گرم و سرد کردن شبیه سازی شده در حل مسیله طراحی شبکه حمل و نقل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
207 مکان یابی ایستگاه های اتوبوس درتقاطعات متوالی با بهره گیری ازنرم افزارAimsun مطالعه موردی: تهران خیابان دلاوران حدفاصل تقاطع سراج تا میدان الغدیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
208 مکانیابی پایانه های اتوبوس برون شهری جدید با هدف کاهش زمان دسترسی استفاده کنندگان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
209 نرم افزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی با کارکرد ارزیابی شبکه حمل و نقل شهری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
210 نقش فرهنگ‌سازی ترافیک در کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
211 نقش کاربرد سامانه پردازشگر تصاویر ویدیوئی در بحث مدیریت سوانح تونل ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
212 هماهنگ سازی بهینه کنترل چراغ ها در معابر شهری فوق اشباع و زیر اشباع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران