دکتر محمد مهدی مقیمی

دکتر محمد مهدی مقیمی استادیار گروه کشاورزي دانشگا فسا

دکتر محمد مهدی مقیمی

Dr. Mohammd mahdi Moghimi

استادیار گروه کشاورزي دانشگا فسا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نفوذپذیری خاکهای سنگریزهای در زیر و بین درختان پرتقال و زیتون شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
2 پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در استان فارس با استفاده از شاخص RDI و مدل ریاضی زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی درجه اهمیت فاکتور های اقلیمی موثر در محاسبه ET0 با استفاده از روش Decision Tree (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
2 ارزیابی فراوانی وقوع کلاس های مختلف خشکسالی برمبنای شاخص های RDI اصلاح شده و SPEI) مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تهران) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 برآورد حداکثر جریان رودخانه با دوره های بازگشت مختلف با استفاده از روش تحلیل آماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 بررسی آلودگی آمونیاک غیر یونیزه در رودخانه کر (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
5 بررسی استانداردهای آلودگی آمونیاک غیر یونیزه در رابطه با آبزیان در رودخانه کر (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی بهره وری اقتصادی آب تحت تاثیر روش های مختلف کم آبیاری در مزارع کلزا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
7 بررسی تاثیر سوپرجاذب بر کاهش تبخیر در خاک گراولی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
8 بررسی تاثیر همزمان روش اعمال کم آبیاری و کسر کاهش آب بر بهره وری آب در مزارع گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
9 بررسی کارایی سناریوهای مختلف مدیریت آب در مزرعه جهت ارتقای مدیریت مصرف منابع آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
10 بررسیعوامل مؤثر بر غلظت آمونیاک غیر یونیزه در رودخانه کر (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
11 تاثیر رطوبت و دمای محیط بر دمای بستر کرم پوسال و میزان آب مصرفی بستر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
12 تعیین مقادیر آمونیاک غیر یونیزه و بررسی مکانی و زمانی این آلودگی در رودخانه کر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
13 روندیابی تغییرات خشکسالی با استفاده از شاخص RDI (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
14 روندیابی تغییرات زمانی تبخیر تعرق پتانسیلET0در ایستگاه سینوپتیک فسا (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
15 روندیابی حداکثر بارش ۲۴ ساعته و برآورد باران طرح (حداکثر بارش ۶ ساعته) در ایستگاه سینوپتیک شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
16 شبیه سازی بارندگی در استان فارس با استفاده از مدل دو جزئی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
17 شبیه سازی طولانی مدت بارندگی با استفاده از تابع توزیع گاما و مدل زنجیره مارکف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
18 مدل سازی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده و مدل ریاضی زنجیره مارکوف (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 مقایسه روش های مختلف تعیین 0ET در محاسبه شاخص خشکسالی RDI (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
20 مقایسه نسبت بهره وری اقتصادی و سود خالص در مدیریت مصرف اب پنبه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران