سیدسعید احد زاده

 سیدسعید احد زاده رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

سیدسعید احد زاده

Seyedsaeid Ahadzadeh

رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.