دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر جهانگیر عابدی کوپایی

Dr. Jahangir Abedi Koupai

استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
2 تاثیر پساب تصفیه شده بر خصوصیات هیدرولیکی انواع قطره چکان ها در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
3 آشکارسازی روند تغییرات متغیرهای هیدرو- اقلیمی حوضه نکارود با استفاده از آزمون های پارامتری و ناپارامتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
4 آنالیز اثرات پارامترهای مختلف بر تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از یک روش هیبریدی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
5 اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در منطقه سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
6 اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده شهری روی عملکرد و کیفیت گندم و برخی ویژگی های خاک در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
7 اثر آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده بر رشد گیاه قره داغ تحت شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 4
8 اثر تنش آبی و آفات بر عملکرد لوبیای چشم بلبلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
9 اثر زئولیت بر جذب کادمیم در گیاه اسفناج در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 75
10 اثر زئولیت های طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت بر آبشویی نیترات در آبیاری با پساب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 2
11 اثر زئولیت های طبیعی و اصلاح شده با سورفکتانت بر عملکرد کمی و کیفی گندم در آبیاری با پساب (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 14، شماره: 2
12 اثر شیب منفی، زبری بستر و پله انتهایی بر پروفیل سرعت و نوسانات فشار پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
13 اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب آبیاری ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای-نواری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
14 اثرات تغییر اقلیم بر احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
15 اثربخشی سیستم وتیور در بهبود ویژگیهای بیولوژیکی و هدایت الکتریکی فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 4
16 ارزیابی اثر کاربرد پلیمرهای ابر جاذب بر ظرفیت نگهداشت و پتانسیل آب بر سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 17، شماره: 3
17 ارزیابی استفاده از تشت های تبخیر در محیط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
18 ارزیابی تغییر اقلیم با استفاده از مدل گردش عمومی جو (AOGCM) و تاثیر آن بر رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
19 ارزیابی دوام و پایداری خاک های رسی تثبیت شده با آهک هیدراته در مجاورت سازه های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 73
20 ارزیابی صحرایی عملکرد معادلات جریان همگام زهکشی در کشت و صنعت نیشکر خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
21 ارزیابی عملکرد مدل های ANFIS و ANFIS-PSO در برآورد خصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
22 ارزیابی مدل نرم افزاری SEEP/W در برآورد میزان نشت آب از کانال های خاکی (مطالعه موردی شبکه آبیاری زاینده رود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
23 استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 15، شماره: 4
24 استفاده از خاکستر لجن فاضلاب برای بهبود خواص مهندسی خاک های رسی در سازه های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 15، شماره: 4
25 استفاده از نانو جاذب های گیاهی به منظور حذف نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 8، شماره: 3
26 امکان سنجی میزان کاهش شوری آب با استفاده از گیاه آتریپلکس لنتی فورمیس در بستر زئولیت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
27 امکان کاربرد برگ سدر و خاکستر آن برای جداسازی کادمیم از آب به وسیله فرآیند جذب سطحی ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
28 اندازه گیری و مدل سازی نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار، گوجه فرنگی و فلفل با استفاده از میکرولایسیمتر در گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 3
29 Evaluation of Softening of Clayey Soil Stabilized with Sewage Sludge Ash and Lime (دریافت مقاله) ژورنال مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 4
30 برآورد پارامترهای منحنی مشخصه آب خاک در مدل های مختلف در خاک های سبک (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
31 برآورد ضرایب هیدرودینامیک منابع آب زیرزمینی حوضه آبخیزکوهپایه- سگزی با استفاده از مدلMODFLOW (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
32 برآورد نرخ صعود موئینگی فصلی و ارتباط آن با تبخیر و تعرق و روند شور شدن خاک در منطقه خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
33 برآورد نیاز خالص آبیاری گیاهان الگوی کشت دشت کرمانشاه و مقایسه آن با داده های سند ملی آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
34 بررسی اثر زهکشی خشک بر نحوه حرکت و توزیع کاتیون ها با استفاده از یک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 6
35 بررسی اثر نوع پوشش سطح بر میانگین، بیشینه و کمینه دمای هوا در شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 3، شماره: 1
36 بررسی اثرات برداشت آب رودخانه بهشت آباد بر کیفیت آب پایین دست با استفاده از مدل QUAL۲Kw (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 9
37 بررسی امکان استفاده از گیاه آزولا انزلی و عدسک آبی در کاهش هدررفت آب از سطوح آزاد آب و به عنوان کود سبز در مزارع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
38 بررسی تاثیر استفاده از افزودنی های میکرونیزه تکتوسیلیکاتی بر بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی اندود سنتی کاهگل (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 1
39 بررسی تأثیر کاربرد زئولیت کلینوپتی لولایت در کاهش آبشویی کود اوره از خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 75
40 بررسی حذف نیترات و آمونیم از آبهای زیرزمینی با استفاده از فیلترهای کانساری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 67
41 بررسی راندمان انتقال و تلفات آب در کانال های با پوشش بتنی شبکه آبیاری خرم آباد (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 1
42 بررسی روش های تعیین حریم حفاظتی با استفاده از مدل تحلیلی WhAEM۲۰۰۰ در چاه های شرب آبخوان دامنه-داران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 4
43 بررسی سینتیکی و هم دماهای تعادلی حذف آلاینده نفتی بنزن از محیط های آبی با استفاده از خاکستر مخروط کاج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 1
44 بررسی عملکرد تالاب مصنوعی ترکیبی با بستر پامیس و گیاه وتیور در تصفیه پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
45 بررسی عوامل موثر بر دیدگاه برخی از کشاورزان در استفاده از پساب در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
46 بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی به دستگاه‌های دیالیز بیمارستان شهید بهشتی قروه (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 21، شماره: 68
47 بررسی کارایی پودر لاستیک در جذب فلزات سنگین سرب، روی و منگنز و تعیین سینتیک و ایزوترم های جذب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 36، شماره: 3
48 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشه های لاستیک در پوشش زه کش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
49 بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
50 بررسی ویژگی های مکانیکی پوشش بتنی کانال های آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفاته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 26
51 بررسی ویژگی های مکانیکی پوشش بتنی کانال های آبیاری حاوی خاکستر پوسته شلتوک در محیط های سولفاته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
52 بهبود خاصیت عایق بندی اندود کاهگل با استفاده از بنتونیت و کائولن میکرونیزه (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های تجربی در مهندسی عمران دوره: 4، شماره: 1
53 بهبود کیفیت پساب فاضلاب شهری با استفاده از بتن متخلخل برای آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 71
54 بهبود کیفیت زهآبهای شور به روش گیاه پالایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 7، شماره: 2
55 بهبود کیفیت شیرابه محل دفن پسماند شهر اصفهان به روش گیاه‌پالایی با استفاده از گیاهان وتیور و نی به‌منظور استفاده در آبیاری فضای سبز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 3
56 بهبود کیفیت فاضلاب شهری با استفاده از روش توام زیست پالایی و بتن متخلخل (دریافت مقاله) نشریه رویکردهای نوین در مهندسی آب و محیط زیست دوره: 1، شماره: 1
57 تاثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب تصفیه شده بر شوری خاک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 1
58 تاثیر افزودن پامیس و بنتونیت به بستر کشت خاک اره بر صفات رویشی فلفل دلمه ای گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
59 تاثیر افزودن پامیس، پرلیت و میکروسیلیس بر ویژگی های مکانیکی خاک های گچی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
60 تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی های مکانیکی خاک های گچی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
61 تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی های مکانیکی ماسه بادی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 1
62 تاثیر تغییر الگوی کشت و بهبود راندمان سیستم های آبیاری بر کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی تحت سناریوهای تغییر اقلیم (مطالعه موردی: دشت کوار) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 46، شماره: 1
63 تاثیر توام تنش آبی و آفات بر عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
64 تاثیر رژیم های آبیاری و کاربرد قارچ میکوریزا بر کارایی زراعی مصرف آب محصول کنجد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 66
65 تاثیر شوری آب منفذی بر ویژگیهای مکانیکی خاک رسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
66 تاثیر کربن فعال تولید شده از مخروط های درخت کاج در کاهش پارامترهای شوری آب آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
67 تاثیر مدت زمان عمل آوری ملات سنتی کاهگل بر مقاومت فشاری و کششی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 36، شماره: 157
68 تحلیل روند و سری زمانی تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: دشت خرم آباد). (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 37
69 تخمین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 14، شماره: 53
70 تخمین پارامترهای مدل LEACHN در دو حالت کاربرد اصلاح کننده زئولیت و عدم کاربرد آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 68
71 تخمین تبخیر و تعرق از پروفیل خاک در حضور مالچ های چوبی، سنگی و تراشه های لاستیکی به روش سطح شار صفر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 37، شماره: 1
72 تخمین تغذیه آب زیرزمینی زیر حوضه کرون در منطقه اصفهان با استفاده از مدل CRD (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 76
73 تخمین خصوصیات هیدرولیکی خاک به کمک شاخص های توپوگرافی و خصوصیات خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
74 تصفیه آب های آلوده به نیترات با استفاده از میکرو و نانوساختارهای جاذب پوشال نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 61
75 تعیین حریم رودخانه زایندهرود با استفاده از نرمافزارهای ArcGIS، HEC-RAS و برنامه جانبی HEC-GeoRAS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
76 تعیین ضریب پراکندگی طولی آلودگی در رودخانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 7، شماره: 1
77 تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 2
78 جذب سرب از پساب صنعتی توسط خاکستر پوسته شلتوک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 14، شماره: 4
79 جذب کادمیوم توسط سه گیاه شاهی، کاهو و گوجه فرنگی در خاک آلوده به کادمیوم (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 1
80 حذف جامدات محلول آب با استفاده از کربن وکربن فعال نی و پوشال نیشکر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 35، شماره: 1
81 حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور با استفاده از جاذب های اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 7، شماره: 1
82 روش جدیدی برای اندازه‎ ‎گیری میزان نفوذپذیری و خاصیت عایق‎ ‎بندی مصالح خاکی در مقابل رطوبت و بارندگی در محوطه‎ ‎های باستانی و بناهای تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 7، شماره: 2
83 شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی در شرایط مختلف زبری، شیب معکوس و پله مثبت انتهایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
84 عملکرد سیستم وتیور در تصفیه تکمیلی پساب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 11، شماره: 2
85 فرآیند تبادل آنیونی به منظور حذف نیترات و رهاسازی آن با استفاده از زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 63
86 کاربرد مدل های سری زمانی به منظور تعیین روند پارامترهای اقلیمی در آینده در راستای مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
87 کاهش تبخیر از مخازن ذخیره آب با استفاده از پوشش های شناور در اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
88 مدل سازی آب زیرزمینی به منظور تعیین ضرایب هیدرودینامیکی در آبخوان آزاد (مطالعه موردی: دشت کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 3
89 مدل سازی ریاضی پالایش سبز نیکل از خاک های آلوده با استفاده از توابع کاهش تعرق (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
90 مدل سازی زمان پالایش نیکل از خاک آلوده (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
91 مدل سازی زهکشی خشک برای بررسی حرکت آب و املاح در یک خاک لوم تحت کشت جو (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
92 مدلسازی مدیریت کوددهی نیتروژن در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستمهای زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 20، شماره: 76
93 مدیریت تلفیقی آب و کود نیتروژن در مزارع نیشکر دارای سیستم های زهکشی زیرزمینی با استفاده از مدل سازی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
94 مطالعه تشابه و خوشه بندی آب زیرزمینی مصرفی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی تغییرات کیفیت آن در یک دهه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
95 مطالعه خصوصیات پرش هیدرولیکی مستغرق روی سطوح زبر و شیب معکوس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
96 مطالعه کیفیت شیمیایی و آلودگی آب زاینده رود در بالادست به دیازینون و توان خودپالایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 56
97 مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد شهری شهر قروه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 4
98 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و WLC (دشت قروه-کردستان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
99 واسنجی و ارزیابی مدل های نفوذ آب در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبیاری چگالشی، روشی جهت استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
2 اثر زیولیت های اصلاح شده با سورفکتانت بر عملکرد گیاه گندم با استفاده از ستون خاک در آبیاری با پساب (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
3 اثر کابرد زئولیت برجذب کادمیم توسط گیاه اسفناج تحت تیمار پساب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
4 اثر کاربرد پامیس بر انتقال کادمیم به گیاه اسفناج تحت آبیاری با پساب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
5 اثر کاربرد سه نوع سوپر جاذب پلیمری بر عملکرد تولید و شاخص های رشد گیاه زعفران (.Crocus sativus L) و کارآیی مصرف آب (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارائه مدلی برای برآورد زمان پالایش فلزات سنگین از خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارائه یک روش ساده در تعیین هدایت هیدرولیکی و ضریب پخشیدگی غیراشباع نمونه های دست نخورده خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی آلودگی خاک های آبیاری شده باپساب فاضلاب تصفیه شده شهری در منطقه زابل (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
9 ارزیابی اثر احداث شهرک بهارستان اصفهان بر آلودگی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
10 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دما و تبخیر از مخازن آزاد در اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 ارزیابی استراتژی های مختلف کشت گندم و ذرت با نرم افزارDSSAT (مطالعه موردی: منطقه کبوترآباد اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 ارزیابی استفاده از تشتهای تبخیر در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
13 ارزیابی بهبود مقاومت کششی بتن با استفاده از خاکستر پسماندهای مخروط کاج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
14 ارزیابی تأثیر بیوچار حاصل از کنجاله کلزا، باگاس و سبوس برنج روی ظرفیت نگهداشت آب خاک لوم شنی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
15 ارزیابی عملکرد بیوچار وتیور در کاهش نیترات آب (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات ازمحیط محلول (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
17 ارزیابی کارایی روش گیاه پالایشی به منظورآلودگی از خاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
18 از ارزیابی اکولوژی سیمای سرزمین تاارزیابی منظردر طراحی محیط (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
19 استفاده از آبهای بازیافتی در طرحهای بیابانزدایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
20 استفاده از رواناب شهری در فضای سبز به منظور کاهش فشار بر منابع آب شرب و بهداشت مطالعه موردی: شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
21 استفاده از سنگ فرش بتنی متخلخل، راهکاری نوین برای مهار و بهره برداری از سیلاب-های شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 استفاده از مدیریت خشکی در کاهش آب مورد نیاز فضای سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
23 استفاده از هماتیت و سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان در سیستم تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده به منظور حذف فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
24 استفاده اززئولیت درسیستم تغذیه مصنوعی با پساب تصفیه شده به منظور حذف فلزات سنگین (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 اصلاح الگوی مصرف آب در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
26 افزایش کارآیی مصرف آب در سیستم آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
27 انتخاب بهترین تابع توزیع برای تعیین احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه و آخرین یخبندان بهاره (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 انتخاب بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و محاسبه حجم تبخیر سالانه سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
29 انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
30 اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی خیار سبز در گلخانه شیشهای با استفاده از میکرولایسیمتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
31 Enhancement of the number of days to the onset of PWP in soils amended with zeolite (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
32 new ideas in the management of water resources pollution (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
33 River Water Quality Zoning with C- means Clustering A case study: the quality of Zayandehroud River (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
34 The effect of ionic strength on the ammonium adsorption and desorption by Semnan clinoptilolite zeolite (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
35 USE OF QANAT WATER FOR IRRIGATION OF INSIDE HOME LANDSCAPE IN KOUHPAYEH REGION IN CENTRAL IRAN (دریافت مقاله) سمینار بین المللی تاریخ آبیاری و زهکشی
36 برآورد پتانسیل آلایندگی لندفیل اصفهان با استفاده از مدل HELP (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
37 برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک با استفاده از مدل RETC ، مطالعه موردی: حوزه آبخیز شمال شرق اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
38 برآورد دمای روزانه خاک از دمای روزانه هوا در ایستگاههای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
39 برآورد رواناب شهری به منظور استفاده در فضای سبز شهری با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و اثر آن بر بیابانزدایی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
41 بررسی آسیبپذیری آبخوان دامنه داران با استفاده از شاخصDRASTIC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
42 بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه لندفیل لصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی دشت همدان- بهار تحت الگوهای مختلف کشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
44 بررسی اثر سناریوهای مختلف بر عملکرد زهکشی خشک با استفاده از نرم افزار HYDRUS-۲D/۳D (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 بررسی استفاده از نانوذرات نی بامبو در بهبود خصوصیات مهندسی سازه های ابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
46 بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی:آبخوان دشت قروه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
47 بررسی امکان آلودگی آب رودخانه زاینده رود و برخی ازچاه های فلمن به دیازینون (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 بررسی بهبود دوام بتن حاوی خاکسترمخروط کاج درمحیط سولفات منیزیوم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 بررسی پتانسیل گیاه وتیور گراس برای کاهش شوری زه آب های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
50 بررسی تاثیر آبیاری با پساب و کودحیوانی برعملکرد کمی خرما (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
51 بررسی تاثیر اندازه ذرات و درصد زیولیت طبیعی بر رشد رویشی و عملکرد گیاه گندم در شرایط آبیاری با پساب شهری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
52 بررسی تاثیر زهکشی خشک بر برخی شاخص های کیفیت محلول خاک با استفاده از یک مدل فیزیکی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
53 بررسی تاثیر و میزان بارش موثر بر نیاز آبی گندم دیم در سه نوع اقلیم در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
54 بررسی تأثیر آهک هیدراته بر مقاومت فشاری خاکهای رسی در حالت های خشک و اشباع (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
55 بررسی تغییرات آب قابل استفاده خاکهای مختلف در اثر افزودن هیدروژل و کمپوست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
56 بررسی تغییرات سطح ایستابی در دشت نجف آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
57 بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی مناطقی ازشهراصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تصفیه آب و پسابهای صنعتی
58 بررسی تغییرات کیفیت آبهای زیرزمینی مورد مصرف فضای سبز شهراصفهان در مدت یک دهه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
59 بررسی توان خوپالایی رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
60 بررسی توانایی سه گیاه شاهی، شلغم و کلم بروکلی در جذب روی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
61 بررسی تولید انرژی پاک از وسایل شهر بازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا
62 بررسی حرکت سدیم و کلر در شرایط زهکشی خشک یک خاک لومی تحت کاشت گیاه جو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
63 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن حاوی نانو ذرات لاستیک (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
64 بررسی دقت مدل های مختلف منحنی مشخصه آب خاک در بافت های متفاوت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
65 بررسی روند پارامترهای هواشناسی در چند منطقه از ایران (دریافت مقاله) کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب
66 بررسی روند تجزیه آلاینده های نفتی خاک با استفاده از مدل های سینتیک (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
67 بررسی روند دما و رطوبت بیشینه و کمینه در مقیاس فصلی و سالانه در اقلیم های متفاوت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
68 بررسی روند زمانی تبخیر- تعرق گیاه مرجع برآورد شده به روش هارگریوز- سامانی در ماه های گرم و سرد سال در استان فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
69 بررسی روند کیفیت شیمیایی آب رودخانه زاینده‌رود در طی بیش از یک دهه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
70 بررسی زمان ماند هیدرولیکی فرآیند A2O به منظور حذف مواد آلی از فاضلاب صنعتی (صنایع فلز) در مقیاس پایلوت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
71 بررسی سناریوهای مختلف مدیریتی به منظور کاهش آبشویی نیترات با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
72 بررسی عملکرد فیلتر حاوی تراشه های لاستیکی در کاهش EC ابهای نامتعارف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
73 بررسی غلظت فلزات سنگین در آب ورودی و خروجی دستگاه های دیالیز و مقایسه آن با استانداردهای AAMI وEPH (مطالعه موردی: بیمارستان شهید بهشتی قروه) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
74 بررسی کارایی فیلترهای شنی حاوی تراشههای لاستیکدر زهکشهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
75 بررسی کیفیت شیمیایی آب چاه¬های تأمین آب شرب فلمن در اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
76 بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکش های ورودی به زاینده رود (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 بررسی کیفیت شیمیایی برخی از زهکشهای ورودی به زایندهرود (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
78 بررسی كارایی گیاه پالایی گونه سلمكی(Atriplex)در محیط گلخانه جهت پاكسازی آب های شور (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
79 بررسی میزان کاهش شوری زهآب کشاورزی توسط فیلترهای شنی حاوی مواد آلی و معدنی (دریافت مقاله) کارگاه بین المللی و همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب
80 بزرسی توانایی سه گیاه تره تیزک، کاهو و گوجه فرنگی در جذب کادمیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
81 بهبود کیفیت آب شور با استفاده از روش گیاه پالایی توسط گیاهان شورپسند (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
82 بهبود کیفیت آب شور با استفاده از فیلتر شنی حاوی ذرات بقایای گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
83 بهبود کیفیت آبشور به روش زیست پالایی با استفاده از رویکرد سیستم های تصفیه ای شناور (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
84 بهبود کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از تکنولوژی بتن متخلخل (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
85 بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از بتن متخلخل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
86 بهترین روش تعیین ضریب تشت تبخیر کلاس A در تخمین تبخیر و تعرق روزانه در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
87 پتانسیل کاربرد گیاه پالایی در تصفیه پساب صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
88 تاثیر افزودن پلیمر استاکوزرب بر آب قابل استفاده خاکهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
89 تاثیر برهمکنش کود اوره و زئولیت بر کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
90 تاثیر توام پساب شهری و سوپرجاذب در رشد گونه قره داغ (Nitraria schoberi) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
91 تاثیر لندفیل مشهد بر آلودگی منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بهداشت محیط
92 تاثیر نانو ذرات RHA در بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سازه های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
93 تأثیر آبیاری بارانی و سطحی با پساب بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
94 تأثیر جمعیت میکروبی بر گیاه پالایی خاکهای آلوده نفتی با استفاده از آگروپایرون، لولیوم، پوکسینلیا و فسکیو (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
95 تحلیل آماری وتعیین اطلس احتمال وقوع یخبندان با استفاده از آمار هواشناسی (مطالعه موردی : ایستگاه های منتخب استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
96 تحلیل روش های مختلف بازسازی پارامترهای هواشناسی رطوبت و سرعت باد در اقلیم معتدل مرطوب(مطالعه موردی:رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
97 تخمین مؤلفههای منابع آب حوضه آبریز همدان- بهاربا استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
98 تصفیه آب آلوده با استفاده ازبتن متخلخل درشرایط اضطراری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
99 تصفیه شیرابه لندفیل اصفهان به روش گیاه پالایی به منظور استفاده در فضای سبز (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
100 تعیین حریم کیفی چاه های شرب آبخوان دامنه داران با استفاده از مدل WhAEM2000 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
101 تعیین ضریب تشت کاهش یافته و کلاس A به منظور تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
102 تعیین نحوه پخش و انتقال آلاینده ها به آب های زیر زمینی دشت نجف آباد با استفاده از نرم افزار MODFLOW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
103 تغذیه مصنوعی آبخوان به وسیله پساب تصفیه شده با استفاده از GIS در حوزه آبخیز دشت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
104 جذب سرب از محیط آبی بوسیله کربن فعال زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
105 حذف فلزات سنگین کادمیم، سرب و نیکل از محلول آبی به وسیله بیوچار حاصل از باگاس و ضایعات حاصل از هرس درختان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
106 حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
107 حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور با استفاده از جاذب آلی اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
108 حذف یون های کلسیم، منیزیم، کلر و بی کربنات از آب شور توسط جاذب معدنی اصلاح شده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
109 راندمان کاربرد آب در آبیاری نواری تحت تأثیر پارامترهای مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
110 روش های بازیافت آب نامتعارف توسط آب شیری نکن های خورشیدی و کاربرد این سیستم ها در کشت گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
111 شکست در پی موفقیت: انتقال آب راهکاری برای مدیریت بحران آب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
112 شناسایی چالشها و کمبودهای آماری در پیاده سازی سیستم حسابداریاقتصادی - زیست محیطی آب (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
113 ضرورت ایجاد سیستم حسابداری اقتصادی زیست محیطی آب در مدیریت یکپارچه منابع آب کشور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
114 کاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
115 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و ArcGIS در شبیه سازی سفره آب زیرزمینی دشت مهیار در استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
116 کاربرد فن گیاه پالایشی در بهسازی خاکهای آلوده به کارمیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
117 کاربرد فناوری نانو در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
118 کاربرد فناوری نانو در مهندسی آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
119 کاربرد فیلترهای حاوی شن، زئولیت و مواد آلی برای کاهش میزان هدایت الکتریکی زه آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
120 کاربرد معادلات نفوذ فیلیپ و کوستیاکف- لوئیس در ارزیابی آبیاری شیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
121 کاربرد های مختلف روش التراسونیک در مهندسی آب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
122 کاربرد هیپراکیمولاتورها در بهسازی خاکهای آلوده به فلزات سنگین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
123 کاهش COD روانابهای شهری با استفاده ازبتن متخلخل (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
124 کاهش میزان کدورت روانابهای شهری با استفاده از بتن متخلخل جاذب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
125 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
126 کاهش نیترات از محلول های آبی با استفاده از بنتونیت اصلاح شده با سورفکتانت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
127 کشت های گلخانه ای راهی برای افزایش کارایی مصرف آب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
128 کنترل آلودگی آبهای زیرزمینی توسط میکروکپسوله کردن آفت کش ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
129 گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
130 گیاه پالایی روشی برای کاهش آلایندگی پسماندهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
131 لزوم برنامه ریزی هدفمند برای کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
132 محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روشهای نگهداری آب در خاک- تاثیر سوپر جاذب پلیمری استاکوزورب و کود دامی برعملکرد زعفران در یک خاک شن لومی در منطقه نیمه خشک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
133 مدلسازی برآورد نیاز ابی گیاه در خاکهای الوده به فلز سنگین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
134 مدلسازی مدیریت آب آبیاری در مزارع نیشکر تحت پوشش سیستم های زهکشی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
135 مدیریت آب مصرفی گیاهان زینتی در فضای سبز شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
136 مروری بر تأثیر پوشش های شناور بر کاهش تبخیر از مخازن روباز ذخیره آب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
137 مروری بر تحقیقات انجام شده درباره آب مجازی در جهان و ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
138 مطالعه آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه اطراف تصفیه خانه شاهین شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
139 مطالعه و بررسی روشAAO به منظور حذف فسفر از فاضلابهای صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
140 معرفی کاربردی جدید ازبتن متخلخل درمهندسی محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
141 مقایسه تبخیر وتعرق مرجع در درون و بیرون گلخانه شیشه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
142 مقایسه چند روش محاسباتی در تخمین نیاز آبی در گلخانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
143 مقایسه چهار روش تخمین تبخیر و تعرق سطح مرجع با داده های میکرولایسیمتری در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
144 مقایسه عملکرد ذرت علوفه ای تحت مدیریت آبیاری قطره ای_نواری و بارانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
145 مقایسه میزان مصرف آب در روشهای معمول آبیاری و گلخانهای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
146 مکان یابی طرح تغذیه مصنوعی در منطقه سگزی اصفهان با استفاده ازArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
147 مکان یابی محل های مناسب تغذیه مصنوعی منابع آب زیر زمینی از طریق RS و GIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک
148 مکان یابی مناطق مستعد تغذیه آبهای زیرزمینی از طریق کنترل رواناب ها (مطالعه موردی دشت قروه- کردستان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
149 مکانیابی اجرای طرح تغذیه مصنوعی در منطقه فشارک اصفهان با استفاده از ArcGIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
150 مکانیابی اجرای طرح تغذیه مصنوعی در منطقهی علویجه با استفاده از نرم افزارGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
151 مکانیابی محل دفن زبالههای شهری منطقه علویجه اصفهان با استفاده ازنرم افزارArcGIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
152 واسنجی و ارزیابی مدل های نفوذ آب در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران