دکتر معصومه باقری

دکتر معصومه باقری عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

دکتر معصومه باقری

Dr. Masuomeh Bagheri

عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر عامل جهانی شدن بر دگرگونی الگوی تغذیه (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 4
2 بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد اجتماعی، احساس بی قدرتی، وفاق اجتماعی، پیوند اجتماعی) بر مشارکت سیاسی زنان استان خوزستان (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 3
3 بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 15، شماره: 2
4 بررسی رابطه جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
5 بررسی رابطه جامعه پذیری سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با رویکرد الگوسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
6 بررسی ساختار اجتماعی، نطام قشربندی و اسکان عشایر بهمئی و بختیاری (مورد مطالعه: شهرستانهای رامهرمز و ایذه) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 3
7 بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 2
8 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 2
9 بررسی عوامل اجتماعی موثر در رضایت از زندگی(مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 6، شماره: 23
10 بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: جوانان ۲۵-۱۸ سال شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی عوامل خانوادگی موثر بر ارتکاب جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 4
12 بررسی عوامل خانوادگی موثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 2
13 بررسی عوامل موثر بر جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر آبادان) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 3
15 تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری و رفتارهای جنسی پرخطر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 28، شماره: 92
16 سناریوی چندجانبه چالش های زنان خانه دار در دوره شیوع کروناویروس (مطالعه زنان خانه دار بالای ۲۰ سال شهر بروجرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
17 عوامل جامعه شناختی موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دختران دانش آموز دوره متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 43
18 فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی با مشارکت سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی دوره: 27، شماره: 123
19 مدل ساختاری عوامل موثر بر نگرش به تبعیض جنسیتی در میان زنان شاغل شهر بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 3
20 مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط تقدیرگرایی با مشارکت سیاسی زنان (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 3، شماره: 28
21 مطالعه کیفی موانع و چالش های توسعه زیست بوم کارآفرینی(EE) در استان خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی برخی علل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
2 بررسی برخی عوامل اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی موثر بر تبعیض جنسیتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
3 بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر جامعه پذیری سیاسی زنان شهر اهواز با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز با استفاده از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
5 بررسی تاثیر دینداری برگرایش های ارزشی مادی و فرامادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
6 بررسی تاثیر ورزش در اوقات فراغت و زندگی اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
7 بررسی تاثیرجهانی شدن بر هویت قومی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
8 بررسی تأثیر جهانیشدن بر تغییر الگوی تغذیه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
9 بررسی تأثیر حمایت اجتماعی کارکردی برانگیزه ی تحصیلی دانش آموزان مطالعه ی موردی دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ی شهر دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
10 بررسی رابطه ابعاد پایگاه اجتماعی - اقتصادی با مشارکت سیاسی (مورد مطالعه: زنان شهر اهواز) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 بررسی رابطه احساس امنیت و مدارای اجتماعی در شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
12 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان مورد مطالعه: شهردهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
13 بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر گرایش به جراحی پلاستیک در زنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
14 بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی زنان شهر خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه اجتماعی
15 پاندمی کووید -۱۹ و تولید: مطالعه ی کیفی چالش های افزایش تولید شرکت های تعاونی استان خوزستان در دوره ی پاندمی کووید - ۱۹ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
16 تاثیر تیمار های مختلف اسید سالسیلیک بر گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) و ویژگی های نانو ذرات زیرکونیای بیوسنتز شده توسط عصاره برگ آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
17 تاثیر ساختار توزیع قدرت در خانواده برخشونت خانگی علیه زنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
18 تاثیر میزان دینداری بر گرایش به ارتکاب جرم در شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
19 تحلیل برخی عوامل موثر بر استرس شغلی زنان شاغل (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
20 تحلیل وضعت امید به آینده و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: حاشیه نشینان کلانشهر اهواز) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
21 مدل ساختاری تاثیر احساس محرومیت نسبی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
22 مدل ساختاری تأثیر احساس بی قدرتی بر مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
23 مدلسازی ساختاری عوامل تاثیرگذار بر نگرش به کارآفرینی در میان دانش آموزان شهر کارون (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 مطالعه تاثیر رسانه های جمعی بر آگاهی از حقوق شهروندی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
25 نقش انواع سبک های رهبری در ارتباط اثر بخش بین کارکنان سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی