دکتر سیدمحمدباقر جعفری

دکتر سیدمحمدباقر جعفری دانشگاه تهران

دکتر سیدمحمدباقر جعفری

Dr. Seyed mohammad bagher Jafari

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation on the moderating role of users’ self-efficacy and mobile banking satisfaction in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 3
2 اثر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر پاسخ مصرف کننده محصولات ورزشی با میانجی گری ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 2
3 ارائه الگوی بهره وری مبتنی بر سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 4
4 ارائه چارچوب شناسایی منافع مد‌یریت د‌انش د‌ر سازمان با استفاد‌ه از روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 4
5 ارائه چارچوب کارکردهای دانشی و بازیگران نظام ملی نوآوری؛ ترکیب نظام مند تحقیقات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 6، شماره: 1
6 ارائه چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 17
7 ارائه چهارچوب به کارگیری بذرپاشی در بازاریابی: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 2
8 ارائه مدلی جهت تبیین عوامل موثر بر قصد گردشگران جهت سفر مجدد به مقصد گردشگری و توصیه آن به سایرین (مطالعه موردی: شهر مقدس قم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
9 ارتقای اعتماد عمومی شهروندان: بررسی نقش حکمرانی خوب و خدمات دولت الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
10 ارتقای عملکرد بنگاه های اقتصادی از طریق راهبرد هم رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 26
11 Investigating the Relationship between Player Types and Learning Styles in Gamification Design (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 11، شماره: 3
12 Strategic Cost-Cutting in Information Technology: toward a Framework for Enhancing the Business Value of IT (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 1
13 The Effect of Cooperation in IT Industry on Innovation Performance in Condition of Implementing Coopetition Strategy (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 9، شماره: 2
14 The Effect of Individual Motivations on Knowledge Sharing Behavior Considering the Moderating Role of Values (The case of Ideshahr) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
15 بازاریابی داده محور در کسب و کارهای دیجیتال از دیدگاه قابلیت های پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران دوره: 14، شماره: 53
16 بررسی تاثیر اجزای پیاده سازی پروژه های مهندسی مجدد فرآیندهای کسب وکار بر موفقیت این پروژه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 4
17 بررسی تاثیر به کارگیری مکانیک های بازی پردازی بر موفقیت طرح های جمع سپاری در حکمرانی الکترونیکی؛ مورد مطالعه، مشارکت شهروندان شهرکرد در زیباسازی شهر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 12، شماره: 1
18 بررسی تاثیر ویژگی‎های تجارت اجتماعی بر اعتماد و تمایل به مشارکت در آن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 4
19 بررسی رابطه معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 1
20 بررسی عوامل اثرگذار بر رعایت اخلاق فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
21 بررسی عوامل تاثیرگذار بر وفاداری به یادگیری از طریق رسانه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
22 بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 14، شماره: 2
23 بررسی نقش تعدیل کنندگی متغیرهای جمعیت شناختی بر ریسک های ادراک شده پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
24 تاثیر اینرسی سازمانی بر نوآوری و نوآوری بر عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 4
25 تاثیر باندلینگ اجتماعی بر تشویق مصرف کنندگان به خرید بسته های آنلاین؛ مطالعه بستههای ترکیبی همراه اول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 1
26 تاثیر به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) بر عملکرد رابطه با مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
27 تاثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 7، شماره: 2
28 تاثیر نقض مربی گری و قرارداد روان شناختی بر تعهد عاطفی و التزام شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
29 تبیین پیشایندهای قصد خرید محصولات کشاورزی ارگانیک با تمرکز بر نقش تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه بیونشان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 3
30 ترسیم قلمرو و خوشه بندی تحقیقات مدیریت دانش بر اساس تحلیل هم واژگانی مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم (WOS) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 4
31 توسعه چارچوبی جهت سنجش عوامل موثر بر اشتراک گذاری تجارب گردشگر در محیط های آنلاین برند (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی­ های مدیریت رسانه دوره: 2، شماره: 1
32 چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 8، شماره: 2
33 چارچوب نوآوری مدل کسب وکار مبتنی بر کاربست فناوری های دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 5، شماره: 2
34 چهارچوب ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ رویکردی ترکیبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 12، شماره: 4
35 درک نیت خریدخیرین: نقش لذت اخلاقی و بدبینی مصرف‌کننده (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
36 شکاف اخلاقی در زمینه هنجارهای کاربرد اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 4
37 شناسایی چالش های طراحی بازی پردازی در آموزش های سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 1
38 شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی تکوینی دیجیتال در آموزش و یادگیری الکترونیکی مبتنی بر روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 4، شماره: 1
39 شناسایی عوامل موثر بر استفاده دولت از رسانه های اجتماعی به منظور ارائه خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 34
40 شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 9، شماره: 33
41 شناسایی و اولویت بندی ارزش های تجاری رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط: مروری نظامند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 8، شماره: 31
42 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب یک مقصد گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 2
43 شناسایی و اولویت بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی برخط (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
44 شناسایی و اولویت بندی مولفه های نوآوری مدل کسب و کار به روش فراترکیب و آنتروپی شانون (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
45 شناسایی و مفهوم پردازی کیفیت تجربه مذهبی گردشگر (مورد مطالعه: گردشگران خارجی شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 311
46 طراحی چارچوب استقرار پرداخت همراه در ایران: رویکردی رفتاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 21، شماره: 2
47 عوامل تاثیرگذار بر تداوم تمایل به استفاده از سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
48 عوامل تاثیرگذار بر تمایل به ادامه استفاده از وب سایت شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 5، شماره: 17
49 عوامل موثر بر تمایل افراد برای مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های تامین مالی جمعی اجتماعی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 10، شماره: 3
50 نقش خودافشایی در شبکههای اجتماعی مجازی بر ارتقای امنیت اجتماعی (مورد مطالعه: شهر همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 6، شماره: 2
51 نگاشت نظام یافته پژوهش های هوشمندی کسب و کار در نشریات علمی-تخصصی منتخب: شناسایی خلاهای پژوهشی و پیشنهاد برای پژوهش های آتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 39
52 واکاوی موانع پیاده سازی موفق مدیریت دانش در دانشگاه ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A comparison among segmentation bases in apparel market: A study on CSI and VALS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
2 A Comprehensive Literature Review of Enterprise Resource Planning over Cloud Computing Infrastructure (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
3 A conceptual model on customers lifestyles and purchase from the virtual stores (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
4 An Assessment of the Effect of e-service quality management on the organizational performance (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
5 AN INTEGRATED AHP, TOPSIS AND SAW METHOD FOR RANKING THE MUTUAL FUNDS:EVIDENCE OF TEHRAN STOCK EXCHANGE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
6 Antecedents of information security policy compliance by employees (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
7 آسیب شناسی وضعیت موجود سهم حمل و نقل ریلی جمهوری اسلامی ایران در جذب بار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
8 ابزارهای افزایش شهرت الکترونیکی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
9 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان بین الملل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
10 ارائه مدلی جامع برای گونه شناسی نوآوری های تکنولوژیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
11 ارزیابی فرسودگی شغلی و شناسایی و بررسی عوامل موثر بر آن در شرکت برقمنطقهای شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 Customers willingness to buy foreign goods (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
13 Effects of Personality Factors on Organizational Citizenship Behavior among Nurses in Hospitals (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
14 Identify and prioritize the most important success criteria Iranian educational websites (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
15 Identify and prioritize the most important success criteria Iranian educational websites (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
16 Importance of the EGovernance Values in Municipalities (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
17 International E-Marketing Strategies In Developing Countries (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
18 MARKET ENTRY OF A LOW COST CARRIER: THE EXPERIENCES AND IMPACTS OF AirAsia (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
19 The Role of Top Management Personal Characteristics in Business Model Innovation (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
20 The social effects of digital transformation and its role in increasing social resilience (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
21 Towards Factors Stimulating Knowledge Sharing on Virtual Communities (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری، اقتصاد و علوم انسانی
22 بررسی تأثیر اعتماد و امنیت الکترونیکی بر پذیرش دولت الکترونیکی از سوی شهروندان شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
23 بررسی تأثیر یگانگی برند بر تمایل به پرداخت اضافه قیمت در برندهای گوشی تلفن همراه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
24 بررسی رابطه بین عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
25 بررسی عوامل مؤثر در پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات در سطح سازمانی با توجه به عوامل سازمانی، محیطی، نوآوری و انسانی مطالعه موردی: شهرکهای صنعتی استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
26 بررسی عوامل موثر بر اشتراک دانش در جوامع مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
27 بررسی عوامل موثر بر اشتراک دانش در جوامع مجازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
28 بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از بانکداری همراه در ایران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
29 بررسی عوامل موثر بر موفقی وب سایت های ارائه دهنده خدمات بیمه الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
30 بررسی منافع و فرصت های بکارگیری رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
31 بررسی نقش تعدیل کنندگی عدالت رویه ای بر نگرش و پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های ااطلاعاتی در سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
32 بررسی نقش فناوری ها، ابزارها و روش های نوین در ارتقای حرفه حسابداری (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
33 بررسی نقش فناوری های تحول آفرین در افزایش سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
34 بررسی نقش فناوری های تحول آفرین در افزایش سرمایه اجتماعی دانشجویان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی سرمایه اجتماعی و تاب آوری
35 بررسی همزمان عوامل فنی و اجتماعی موثر بر ارزیابی متدولوژیهای توسعه ی نرمافزار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
36 تاثیر رهبری اخلاقی بر رفتارهای فردی کارکنان با در نظر گرفتن نقش میانجی گری عزت نفس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
37 تاثیر سرمایه اجتماعی بر تامین مالی جمعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار
38 تبیین ابعاد اینرسی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
39 تبیین مدل مدیریت استعداد در سازمانها با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
40 تبیین مفهوم شهرت الکترونیکی در بازاریابی مدرن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
41 تبیین ویژگیهای مدل مرجع شهر هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند
42 توسعه ی یک سیستم هوشمند جهت مدل سازی روی گردانی مشتری با استفاده از رویکرد یادگیری جمعی بر پایه ی خوشه بندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیستم های هوشمند و محاسبات سریع
43 چارچوب همسوسازی استراتژی های یادگیری با سبک یادگیری افراد و استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی
44 دولت الکترونیکی و حکمرانی الکترونیکی: شباهتها و تفاوتها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
45 رابطه صمیمیت با کیفیت زندگی دبیران زن مقطع متوسطه اول ناحیه 2 شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
46 رابطه عزت نفس جنسی با کیفیت زندگی دبیران زن مقطع متوسطه اول ناحیه 2 شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
47 شناسایی عوامل تأثیرگذار در انتخاب یک مقصد گردشگری سلامت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
48 شناسایی عوامل حیاتی موفقیت بیمههای الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) همایش پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
49 شناسایی و رتبه بندی شاخص های کلیدی عملکرد صنعت خدمات فنی حفاری با استفاده از روش اولویت بندی فازی و کپراس فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
50 شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه بر اساس تیوری هنجاراجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
51 طراحی مدل آسیب شناسی شکاف دیجیتالی در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
52 مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار: تبیین نقش مدیریت تغییر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
53 نقش پلت فرم در اثربخشی پیاده سازی استراتژی خلق مشترک ارزش در سازمان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
54 نقش سازمان در اثربخشی پیاده سازی خلق مشترک ارزش در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
55 نقش کیفیت زندگیکاری در رفتار شهروندی سازمانی و اثر آن بر عملکرد شغلی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت