دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک

Dr. Niyaz Ali Ebrahimi Pak

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اعمال مدیریت کم آبیاری در مراحل مختلف رشد گندم بر بهبود بهره وری اقتصادی آن (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
2 اثر مدیریت های مختلف آب و تامین کود نیتروژن بر دقت و کارایی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
3 ارزیابی تبخیرتعرق مرجع با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با نتایج سامانه نیازآب در استان قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 6
4 ارزیابی توابع تولید برای برآورد عملکرد گوجه فرنگی در تیمارهای مختلف آبیاری در دشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 27، شماره: 3
5 ارزیابی توابع تولید محصول به منظور برآورد عملکرد سیب زمینی در تیمارهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
6 ارزیابی دقت روشهای مختلف در تخمین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (چمن) در دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 37
7 ارزیابی سه روش داده کاوی برای تخمین تبخیرتعرق مرجع در استان زنجان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 12
8 ارزیابی ضرائب تشت تبخیر برآورد شده با استفاده از روش های تجربی در برآورد تبخیر-تعرق گیاه مرجع (دریافت مقاله) مجله علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 34
9 ارزیابی مدل Aquacrop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تیمارهای کم آبیاری و کاربرد سطوح مختلف سوپر جاذب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
10 ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم آبیاری و مصرف زئولیت (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
11 ارزیابی مدل AquaCrop در شبیهسازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیبزمینی تحت مقادیر مختلف تنش آبی در دورههای متفاوت رشد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
12 ارزیابی مدل SWAP در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب زمینی و تعیین عمق مناسب آب آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
13 ارزیابی مدل های AquaCrop و WOFOST در شبیه سازی عملکرد سیب زمینی تحت شرایط مختلف تنش آبی (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
14 ارزیابی مدل های AquaCrop، WOFOST و CropSyst در شبیه سازی عملکرد کلزا در منطقه قزوین (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
15 ارزیابی مدل های SALTMED و AquaCrop در شبیه سازی عملکرد ذرت شیرین در شرایط کم آبیاری و کاربرد سوپرجاذب (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
16 ارزیابی مدل های SWAP و ENDRAIN ،DRAINMOD در تخمین نوسانات سطح ایستابی مطالعه موردی: کشت و صنعت امیرکبیر، خوزستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 4
17 ارزیابی مدل های گیاهی AquaCrop و WOFOST در شبیه سازی عملکرد و بهره وری آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری و تنش کودی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
18 ارزیابی مدلهای AquaCrop، WOFOST و CropSyst در برآورد عملکرد چغندرقند تحت شرایط کمآبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
19 ارزیابی مکانی عملکرد و شاخص بهره وری آب باران در گندم دیم با استفاده از مدل AquaCrop-GIS (مطالعه موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 3
20 ارزیابی و تحلیل حساسیت مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد چغندرقند تحت تنش های آبی در شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
21 استفاده از سامانه نیاز آب در تعیین مقدار آب مصرفی سویا بر اساس حل معکوس توابع عملکرد در شرایط مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 37، شماره: 2
22 انتخاب مدل بهینه نفوذ آب در خاک ( مطالعه موردی: اراضی جهاد نصر استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
23 برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با روش های هارگریوز سامانی و هارگریوز سامانی اصلاح شده و ارزیابی آن ها با استفاده از سامانه نیاز آبی گیاهان در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 8، شماره: 1
24 برآورد تبخیر و تعرق واقعی و بهره وری آب گندم با استفاده از الگوریتم سبال و تصاویر ماهواره ای لندست ۵ دردشت قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 30، شماره: 4
25 برآورد ضرایب تنش، گیاهی و واکنش عملکرد به آب در بادام زمینی تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
26 برآورد مقدار آب آبیاری گندم با استفاده از سامانه نیاز آب و مقایسه با مقادیر اندازه گیری مزرعه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
27 برآورد مقدار آب آبیاری گیاه گندم به روش حل معکوس توابع تولید تحت شرایط تنش آبی با استفاده از سامانه نیاز آب (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
28 برآورد و ارزیابی الگوریتم توازن انرژی برای سطح از تصاویر ماهواره لندست ۵ در تعیین نیاز آبی و بهره وری آب محصول چغندرقند با استفاده از داده های لایسیمتر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
29 برآورد و ارزیابی تبخیر - تعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های بازتحلیل ERA۵ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 2
30 بررسی اثر تغییرات فراوانی و شدت بارش روزانه در روند سالانه و فصلی آن در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
31 بررسی اثر دورهای مختلف آبیاری و روش های کاشت بر عملکرد پیاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 1
32 بررسی تغییرات عمق توسعه ریشه گیاه گندم در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 1
33 بررسی توابع تولید محصول برای برآورد عملکرد گیاه کلزا در بازههای زمانی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 3
34 بررسی توابع تولید محصول یونجه به منظور برآورد عملکرد در سطوح مختلف آبیاری در منطقه قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 2
35 بررسی سامانه نیاز آب در تعیین مقدار واقعی آب آبیاری گیاه بادام زمینی بر اساس حل معکوس تابع تولید عملکرد در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 3
36 بررسی عملکرد معادلات رگرسیونی در تعیین تبخیرتعرق مرجع و مقایسه آن با روش هارگریوز در استان البرز (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
37 بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد گیاه کلزا تحت سناریوهای کم آبیاری در دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 5
38 بررسی نتایج داده های روزانه، ده روزه و ماهانه تصاویر ماهواره در تخمین مقدار بارش با استفاده از سامانهGoogle Earth Engineدر استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 3
39 بررسی و ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت و آبفشان غلتان) در برخی مزارع استان های اصفهان و همدان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
40 برنامه‌ریزی آبیاری کلزا با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
41 برهمکنش تنش آبی و کودهای محتوی روی، منگنز و بور بر عملکرد وکارآیی مصرف آب چغندرقند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
42 بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 44، شماره: 3
43 بهینه یابی آب آبیاری در الگوی کشت گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایطآبیاری استاندارد و کم آبی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 4
44 پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت مختاران به منظور آبیاری با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 6
45 تاثیر تنش رطوبتی و سوپرجاذب بر عملکرد محصول ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 1
46 تاثیر تنش رطوبتی و محلول پاشی هیومیک اسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه مرزه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
47 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 4
48 تاثیر کم آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد، و کارایی مصرف آب سیب زمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 4
49 تاثیر کود آلی و سطوح نیتروژن بر برخی صفات رشدی گیاه در تناوب گندم - ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
50 تحلیل حساسیت تبخیر-تعرق مرجع به پارامترهای هواشناسی (مطالعه موردی: ایستگاه های سینوپتیک استان یزد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
51 تعیین تابع تولید محصول- آب مصرفی چغندرقند در قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 33، شماره: 1
52 تعیین تبخیر-تعرق و ضریب گیاهی (kc) چغندرقند با استفاده ازلایسیمتر و مقایسه آن با روش‎های تجربی در شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 1
53 تعیین سطح بهینه کشت گیاهان زراعی عمده در سطوح مختلف کم آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قزوین (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
54 تعیین ضرایب تبخیر- تعرق ماهانه گندم زمستانه با استفاده از روشهای مختلف تخمین تبخیر- تعرق و تشت تبخیر در دشت قزوین (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
55 تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری درمراحل مختلف رشد در شهرکرد (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 3
56 تعیین ضریب واکنش عملکرد گندم به کم آبیاری در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 5
57 تعیین نیاز آبی و آب کاربردی فلفل دلمه ای در گلخانه و مقایسه آن با نتایج سامانه نیاز آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 8
58 تعیین واکنش عملکرد چغندرقند (Ky) به کم‪آبیاری در مراحل مختلف رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 1
59 توسعه توابع تولید غلات مهم دشت قزوین در شرایط کم آبی و تنش شوری با استفاده از مدل AquaCrop و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 35، شماره: 2
60 شبیه سازی اثر دور آبیاری و میزان کود بور بر عملکرد ریشه چغندرقند (Beta vulgaris L.) با استفاده از مدل AquaCrop در دشت قزوین (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
61 شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب گندم در دشت هندیجان با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
62 شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند برای دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
63 کارایی مدل آکواکراپ در شبیه سازی عملکرد کینوا در مدیریت های مختلف کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 3
64 مقایسه برآوردهای تبخیرتعرق مرجع روزانه با روش های داده کاوی و سامانه نیاز آبی گیاهان در استان البرز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
65 مقایسه دو مدل AquaCrop و SWAP در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب چغندرقند تحت دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
66 مقایسه مدل های هوش مصنوعی و مدل های تجربی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک رامهرمز) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 2
67 مقایسه مقدار آب آبیاری چغندرقند با استفاده از سامانه نیاز آب و اندازه گیری مزرعه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 3
68 واسنجی و ارزیابی عملکرد مدل آکواکراپ در مدیریت مقدار و زمان اعمال کم آبیاری در گندم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش در شهرستان ایذه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
2 اثر تنش آبی بر عملکرد و اندازع قطر غده های سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر دور آبیاری وسطوح پتاسیم و کلسیم بر میزان پوسیدگی گل گاه در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثرمدیریت کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه (PRD) بر افزایش کارآیی مصرف آب باغ های انگور حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 اثرمدیریت کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه (PRD) بر افزایش کارآیی مصرف آب درانگور (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
6 ارائه تجربه: بهبود و ارتقاء بهره وری (پیمان مدیریت به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و کاهش هزینه ها و اعتبارات دولتی و افزایش بهره وری در تحقیقات کشاورزی (دریافت مقاله) کنگره ملی بهره وری ایران
7 ارزیابی روند توسعه آبیاری تحت فشار مطالعه موردی سیستم های اجرا شده در استان قم (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی عملکرد گندم دیم با استفاده از مدل Aquacrop-GIS(مطالعه موردی استان کردستان) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 ارزیابی مدل آکواکراپ در تعیین عملکرد و آب مجازی گیاه چغندرقند در شهرکرد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
10 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از الگوریتم SEBAL و تصاویر LANDSAT (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 برآورد ضریب تبخیر- تعرق گیاهی گندم در شرایط آبیاری کامل و تنش آبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
12 برآورد قیمت آب مجازی در تولید کلزا با استفاده از مدل آکواکراپ در دشت قزوین (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
13 برآورد نیاز آبیاری گندم در مناطق عمده کشت ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
14 بررسی اثر کود آلی در بهبود ظرفیت نگهداشت آب خاک در کشت گندم (مطالعه موردی، کرج) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
15 بررسی تاثیر کود آلی و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
16 بررسی تاثیر کود حیوانی برخصوصیات فیزیکی خاک تحت کشت گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
17 بررسی تاثیر کود کمپوست و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
18 بررسی روند تغییرات مقدار و فراوانی بارشهای با شدت کم در استان کردستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
19 بررسی روند تغییرات مقدار، تعداد و شدت بارش سالانه و فصلی در استان کردستان (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
20 بررسی سناریوهای مختلف کاربرد آب سبز بر عملکرد کلزا با استفاده از مدل آکواکراپ در دشت قزوین (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
21 بررسی و پیش بینی اثرات زیست محیطی اجرای شبکه آبیاری تحت فشار بر محیط پیرامون طرح (مطالعه موردی منطقه اندیکا) (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
22 بررسی وضعیت آب سبز در تولید گندم در ایران (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
23 بهینه سازی تولید محصول و بهره وری آب بر اساس برنامه توزیع آب (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
24 بهینه سازی کم آبیاری بر اساس تابع مصرف آب - عملکرد محصول یونجه همدانی در شهرکرد (دریافت مقاله) دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
25 بهینه سازی کم آبیاری چغندرقند بر اساس تابع "مصرف آب - عملکرد محصول" (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
26 بهینه سازی کم آبیاری سیب زمینی بر اساس تابع مصرف آب- عملکرد محصول (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
27 بهینه یابی مصرف آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و چغندر قند در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
28 بهینه یابی مصرف آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایط آبیاری استاندارد و کم آبیاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
29 پایش خشکسالی طولانی مدت با استفاده از شاخصهای خشکسالی و داده های بارش (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
30 پهنه بندی بارش در سطح کشور با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
31 پهنه بندی تبخیر تعرق پتانسیل گندم در سطح کشور با استفاده از روش های زمین آمار (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
32 تاثیر کم آبیاری بر مقدار عملکرد و پروتئین سیب زمینی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 تاثیر میزان و دوره آب آبیاری بر مقدار روغن کلزا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تحلیل اقتصادی کم آبیاری گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 تعیین آستانه تنش رطوبتی گیاه طالبی (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
36 تعیین بهترین تابع انتقالی برای برآورد حدهای ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم در مقیاس ملی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
37 تعیین تبخیر- تعرق پتانسیل گیاه کلزا به روش لایسیمتری (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
38 تعیین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (چمن) به روش لاسیسمتر زه کشدار در شهرکرد (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
39 تعیین تبخیر- تعرق گیاه مرجع (چمن) به روش لاسیسمتر زه کشدار در قزوین (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
40 تعیین تبخیروتعرق و ضریب گیاهی سویا با استفاده از لایسیمتر به منظور برنامه ریزی آبیاری و کاربرد درالگوی کشت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
41 تعیین ضریب تبخیر-تعرق گیاهی چغندر قند در شرایط ابیاری استاندارد و کم ابیاری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 تعیین ضریب واکنش عملکرد چغندرقند نسبت به کم آبیاری در دوره های مختلف رشد (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
43 تعیین ضریب واکنش عملکرد سیب زمینی نسبت به کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
44 تعیین ضریب واکنش عملکرد گندم نسبت به کم آبی در دوره های مختلف رشد (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
45 تعیین نیاز آبی گندم در دشت قزوین با استفاده از ضریب گیاهی در شرایط واقعی و مقایسه نتایج با داده های لایسیمتری و سند ملی آب کشور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 تعیین نیاز آبی گیاه گندم در طرح احیا اراضی دشت های خوزستان و ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
47 رابطه بین عملکرد عدس و حساسیت به خشکی در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
48 شبیه سازی برنامه ریزی آبیاری کلزا در شرایط کم آبی با استفاده از مدل AquaCrop (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
49 ضرورت تقاضا محوری آب در بهره برداری پایدار از منابع (مدل تقاضا آب در مزرعه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
50 کند و کاو در الگوی کشت (مطالعه موردی: دشت قزوین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
51 معادله نیتروژن بحرانی و نقش آن در مدیریت مصرف آب و نیتروژن در مناطق گرم و خشک (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
52 نیاز آبی گندم در اقلیم سرد (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب