دکتر علی رسول زاده

دکتر علی رسول زاده دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر علی رسول زاده

Dr. Ali Rasoulzadeh

دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش اسمزی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام گندم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
2 اثر تنش کم آبی بر عملکرد،کارایی مصرف آب و شاخص برداشت ارقام کنجد (Sesamumindicum L) (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
3 اثر ریزموجودات مفید در شرایط تنش آبی بر تشکیل جوانه های گل دو ژنوتیپ بادام (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
4 اثر مدیریت بقایای گیاهی بر ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای و جو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 17، شماره: 65
5 ارزیابی آسیب‎پذیری ذاتی آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از مدل های دراستیک و دراستیک اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
6 ارزیابی اثر تغییرات کاربری بر روی هیدروگراف سیل و دبی پیک حوضه آتشگاه اردبیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 5، شماره: 4
7 ارزیابی برخی توابع انتقالی برای شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
8 ارزیابی تاثیر اسید فولویک و ملاتونین بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی توت-فرنگی رقم کاماروسا تحت تنش آبی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 12، شماره: 57
9 ارزیابی تحمل تنش کم آبی در ارقام کنجد بر اساس شاخص های تحمل (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 3
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های مختلف جو بهاره تحت شرایط تنش خشکی با استفاده از صفات مرفوفیزیولوژیک و نشانگرهای ISSR (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 4، شماره: 2
11 ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
12 ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
13 ارزیابی توانایی توابع انتقالی پارامتریک برای برآورد شاخه جذب منحنی مشخصه آب خاک (مطالعه موردی: شهرستان بویین زهرا) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
14 ارزیابی دقت روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
15 ارزیابی ژنوتیپ های بهاره گندم با استفاده از شاخص های تحمل به خشکی و تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 5، شماره: 2
16 ارزیابی صفات مورفولوژیک ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش کم آبی با استفاده از تجزیه به عامل ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
17 ارزیابی عملکرد داده های بازتحلیل شده Era-۵ در تخمین بارش روزانه و ماهانه در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
18 ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری عقربه ای (سنترپیوت) در مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
19 ارزیابی کارآیی راکتور زیستی با مقطع مثلثی برای حذف نیترات پساب کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
20 ارزیابی کارآیی روش های الاستیسیته محور در برآورد سهم تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی در میزان دبی رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 5
21 ارزیابی محصولات بارش ماهواره ای جهت برآورد رخدادهای بارشی سنگین در نوار ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
22 ارزیابی مکانی-زمانی محصولات بارش ماهواره ای در مناطق شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 9
23 استفاده از زمین آمار در تعیین متوسط حداکثر بارش روزانه جهت برآورد دبی سیلاب با استفاده از مدل WMS (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 11، شماره: 41
24 اشتقاق توابع انتقالی برای تخمین پارامتر های معادله نمایی دوگانه منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 1
25 انتخاب پایه های رویشی بادام متحمل به تنش آبی براساس نشانگرهای مرفولوژیکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
26 ایجاد و بررسی مدل های مختلف تحلیل منطقه ای تناوب سیلاب تابعی از دوره بازگشت (مطالعه موردی: استان اردبیل) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
27 Effect of Water Stress on Rapeseed Cultivars Using Morpho-Physiological Traits and Their Relations with ISSR Markers (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 1
28 Generation mean analysis of some physiological traits in the hybrid maize cv. SC۷۰۴ under different water regimes (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 10، شماره: 1
29 The effect of the Geometric Shape of Bioreactors and Organic Matter on the Efficiency of Nitrate Removal from Drainage Water (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 45، شماره: 2
30 برآورد پارامترهای شاخه خشک و خیس شدن منحنی رطوبتی بروکس- کوری با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
31 برآورد تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از روش WTF (مطالعه موردی: آبخوان دشت اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 90
32 برآورد تغذیه طبیعی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از روش CRD (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 53، شماره: 110
33 برآورد سهم تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات دبی رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه قره سو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 3، شماره: 4
34 برآورد مشخصه های اکوهیدرولوژی تاج پوشش و تنه درختان راش و نوئل (سیاهکل، گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 6، شماره: 2
35 بررسی اثرات تنش آبی بر برخی خصوصیات فنولوژیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) بهاره دیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 10، شماره: 27
36 بررسی پارامترهای فیزیولوژیک و مولکولی پروتئین های ۲۰ لاین پیشرفته گندم دوروم در شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 10، شماره: 2
37 بررسی تاثیرشیب و پوشش سنگ ریزه بر تولید رواناب و فرسایش خاک با استفاده از شبیه ساز باران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل الماس، اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 1
38 بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (.Triticum durum L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
39 بررسی روند سرانه مصرف آب در ایران براساس رژیم غذایی دو دهه گذشته (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 1
40 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع ذرت تحت مدیریت زارعان و ارائه راهکارهای کاربردی در بهبود آن (مطالعه موردی:کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 6، شماره: 1
41 بررسی عملکرد رآکتور زیستی تراشه چوب برای حذف نیترات از پساب ها (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 4
42 بررسی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش های آماری چند متغیره در آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
43 بهبود عملکرد آبیاری سطحی با مدیریت زمان قطع جریان در مدل SIRMOD (مطالعه موردی: کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
44 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر شاخص های طول درشت مویینگی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از نفوذسنج دیسک مکشی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
45 تاثیر کاربری اراضی بر تولید رواناب و رسوب در شیبها و شدتهای بارش مختلف با استفاده از شبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیز صنوبر، تربت حیدریه (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 10، شماره: 33
46 تحلیل حساسیت نرم افزار Hydrus نسبت به داده های ورودی در شبیه سازی حرکت آب و جذب ریشه گیاه مرجع چمن (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 3
47 تحلیل روند جریان های رودخانه ای با استفاده از رویکردهای آماری پارامتری و ناپارامتری در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 3
48 تحلیل شاخص های بهره وری آب در اراضی کشاورزی شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 3
49 تحلیل لکه های داغ سنجه های سیمای سرزمین و شاخص رواناب سیمای سرزمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
50 تعیین رابطه فرونشست زمین و افت سطح آبزیرزمینی با دو روش تداخل سنجی راداری و ایستگاه ثابت GPS (مطالعه موردی: دشت سلماس) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
51 شبیه سازی هیدروگراف سیلاب رودخانه حوضه آتشگاه استان اردبیل با بهره گیری از الگوی بارش بهینه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 5
52 کاربرد و مقایسه توابع انتقالی پارامتریک مدل ونگنوختن در شبیه سازی جریان غیرماندگار آب در خاک کشت شده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
53 کمی سازی تاج بارش، ساقاب و باران ربایی در توده های طبیعی راش و دست کاشت نوئل در جنگل های سیاهکل، گیلان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 3
54 مطالعه‌ی شاخص‌های تحمل به خشکی و ارتباط آن‌ها با نشانگر‌های ISSR در برخی ارقام کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
55 مقایسه دقت مدل های ون گنوختن و بروکز و کوری در شبیه سازی حرکت آب در بقایای لاشبرگ های کف جنگل توسط کد HydroGeoSphere (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
56 مکان یابی نواحی ژنومی کنترل کننده برخی صفات مورفولوژیکی در شرایط تنش شوری در لاین های اینبرد نوترکیب گندم نان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اختلاط خاک اره با خاک بر خصوصیات ریشه گوجه فرنگی تحت تنش آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
2 اثر اختلاط خاک اره با خاک سبک روی برخی خصوصیات گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر تنش خشکی بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کلزا (. Brassica napus L) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
4 اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات مورفولوژیکی و درصد اسانس دو اکوتیپ مختلف از زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
5 اثر تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانهزنی گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
6 اثر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و درصد اسانس گیاه دارویی زرین گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
7 اثر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته بر خصوصیات فیزیولوژیکی زرینگیاه Dracocephalum (kotschyi Boiss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 اثر مدیریت آبیاری بر عملکرد گوجه فرنگی در خاک سبک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب
9 اثر مدیریت زمان آبیاری و مواد آلی خاک بر عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
10 اثرات خاک اره بر خصوصیات شیمیایی خاک سبک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش های SI و DRASTIC Modified (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 ارزیابی اثر اختلاط خاک اره با خاک بر بهره وری آب در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
13 ارزیابی اثر تنش ابی برویژگی های مورفولوژیک ارقام پاییزه کلزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
14 ارزیابی اثرات غشای نازک کائولین در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام شکوفه وآذر بادام (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
15 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش DRASTIC (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
16 ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آلودگی آب زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از روش SI (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
17 ارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم و فعالیتهای انسانی در تغییرات جریان رودخانه ها: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
18 ارزیابی تأثیر تنش آبی بر خصوصیات مورفولوژیک ریشه در ژنوتیپ های جو بهاره (.Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
19 ارزیابی تأثیر تنش کمآبی بر برخی صفات مورفولوژیک اندام هوایی جو بهاره (.Hordeum vulgar L) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
20 ارزیابی تغییرات شماره منحنی در اثر مدیریت حوزه آبخیز (منطقه مورد مطالعه آتش گاه اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
21 ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی جریان غیر ماندگار آب در خاک آیش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
22 ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه ی جذبی منحنی مشخصهی آبِ خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
23 ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای براورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع و منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
24 ارزیابی توابع انتقالی مختلف جهت برآورد منحنی رطوبتی در منطقه آراللوی اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 ارزیابی دقت برخی از توابع انتقالی در برآورد رطوبت در مکش 33 کیلوپاسکال (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
26 ارزیابی دقت توابع انتقالی گرمسیری در برآورد رطوبت نقطه پژمردگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 ارزیابی دقت سنسورهای رطوبتی ساخت کشور ایالات متحده آمریکا مدل (Decagon ECH۲O EC-۵ ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
28 ارزیابی کمی سناریوهای تخصیص آب کشاورزی با استفاده از مدل MODSIM (مطالعه موردی: حوضه آبریز بالیخلی چای) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل برای مصارف شرب با استفاده از شاخص های GWQI وGQIکیفی در محیط نرم افزار GQIArcGIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
30 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اردبیل برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعتی با استفاده ازنرم افزارChemistry (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
31 ارزیابی مزرعه ای وتحلیل سیستم آبیاری جویچه ای با نرم افزار WinSRFR (مطالعه موردی:مزارع کشت و صنعت و دامپروری مغان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
32 ارزیابی نرم افزار kNearest و Soilpar2 برای برآورد رطوبت ظرفیت مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
33 ارزیابی نرم افزارهای رزتا و سویل پار 2 در برآورد منحنی مشخصهی آبِ خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
34 ارزیابی و ارایه معادلاتی برای برآورد تبخیر از سطح خاک لخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
35 ارزیابی هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درست خاک برآورد شده توسط توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین برا ی خاکهای دشت سولدوز شهرستان نقده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 استفاده از مدل های DRASTIC Modified و SINTACS برای تهیه آسیب پذیری آلودگی آبخوان دشت ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
37 اشتقاق معادلاتی برای برآورد تبخیرمرحله دوم و سوم از سطح خاک لخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
38 اندازه گیری نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان دراردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
39 ایجاد توابع انتقالی پارامتریک برای برآورد منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 Investigation of the Effects of Thin Kaolin Coating on the Biochemical Characteristics and Moisture Content in the Rhizosphere of Apple Cultivars (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
41 برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
42 برآورد خصوصیات هیدرولیکی محیط متخلخل لاشبرگ با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 برآورد مقدار تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل RIB (مطالعه موردی دشت شیرامین،آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
44 برآورد مقدار تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل RIB مطالعه موردی دشت شیرامین،آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
45 برآورد میزان تغذیه از بارندگی و آب برگشتی آبیاری با استفاده از کد HydroGeoSphere (مطالعه موردی: دشت کرند، استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
46 برآورد میزان تغذیه از بارندگی و آب برگشتی آبیاری با استفاده از مدل WTF مطالعه موردی: دشت کرند، استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
47 بررسی آب مصرفی گیاه گوجه فرنگی در مرحله دوم رشد تحت تاثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب (SAP) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
48 بررسی آلودگی آب های زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
49 بررسی آماری وضعیت کیفی آب زیرزمینی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
50 بررسی اثر شیب های مختلف بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران - مطالعه موردی: حوزه صنوبر، تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
51 بررسی اثر مدیریت زمان آبیاری بر خصوصیات ریشه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
52 بررسی اثر مدیریت های مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
53 بررسی اثر معادلات حالت مختلف بر زمان اولیه تشکیل هیدرات گاز متان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 بررسی اثرشدت های مختلف بارش برتولید رواناب ورسوب بااستفاده ازشبیه ساز باران مطالعه موردی: حوزه آبخیزصنوبر،تربت حیدریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
55 بررسی ارتباط نشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی با استفاده ازروش تداخل سنجی راداری در دشت بررسی ارتباط نشست زمین با افت سطح آب زیرزمینی با استفاده ازروش تداخل سنجی راداری در دشت سلماس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 بررسی افت سطح ایستابی و برآورد مقدار تغذیه طبیعی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت شیرامین، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
57 بررسی الگوی توزیع زمانی بارش 2 و 6 ساعته - مورد مطالعه: حوزه آبخیزآتشگاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
58 بررسی تاثیر استفاده مجدد آب زهکشی بر روی برخی خصوصیات شیمیایی خاک (مطالعه موردی: دشت مغان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
59 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک و رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی بارش(مطالعه موردی:بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
60 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
61 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
62 بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری بر رشد و نمو ارقام جو (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
63 بررسی تاثیر سناریوهای تخصیص آب کشاورزی بر نوسانات سطح ایستابی آبخوان دشت اردبیل با استفاده از مدل MODSIM (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
64 بررسی تاثیرتغییرات کاربری اراضی روی خصوصیات فیزیکی خاک و ضریب رواناب با استفاده از بارش مصنوعی (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
65 بررسی تأثیر زمان برداشت بر میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
66 بررسی تحمل خشکی برخی ژنوتیپ های توتون به کمک تجزیه به عامل ها و تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
67 بررسی تغییرات تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن با استفاده از لایسیمتر در منطقه سردسیر (مطالعه موردی:شهر اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
68 بررسی تغییرات کمی اب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل طی ده سال آبی دوره آماری (81-80 تا 90-89) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
69 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کلزا (.Brassica napus L) بر اساس برخی صفات بیو شیمیایی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
70 بررسی توزیع و تخصیص آب شرب شهری با استفاده از مدل برنامه ریزی منابع آبMODSIM مطالعه موردی: شهر اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 بررسی حذف نیترات در راکتور زیستی با مقطع مستطیلی با مواد آلی مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
72 بررسی دو فاکتور تنش رطوبت و تراکم علف هرز تاج خروس Daturea stramonium برمیزان کلروفیل درگیاه گوجه فرنگی Lycopersicon esculentum mill (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
73 بررسی روش های درون یابی تغییرات مکانی بارش 24 ساعته (اردبیل- حوزه آبخیز آتشگاه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
74 بررسی روشهای مختلف درون یابی در تهیه ی نقشه های همتراز آب زیرزمینی با استفاده از ArcGIS در آبخوان دشت اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
75 بررسی روند تغییرات استفاده از اراضی در حوزه آبخیز آتش گاه استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
76 بررسی روند تغییرات شدت بارندگی با توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
77 بررسی ژنوتیپ های مختلف گندم دوروم در رابطه با تحمل به تنش خشکی با استفاده از روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
78 بررسی عدم اطمینان برآورد مشخصات هیدرولیکی جریان برای تخمین تغذیه آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
79 بررسی عدم اطمینان در برآورد پارامترهای مدل آب زیرزمینی HydroGeoSphere در دشت کرند با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
80 بررسی عدم اطمینان در برآورد پارامترهای مدل آب زیرزمینی WTF با استفاده از روش معکوس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی عملکرد آبیاری جویچه ای در مزارع چغندر با نرم افزار WINSRFR3.1 )مطالعه موردی:دشت مغان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
82 بررسی فرایند جذب و دفع گاز CO۲ متصاد شده از پالایشگاه ها و مراکز صنعتی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه بهبهان، چالش ها، فرصت ها و راهکارها در گام دوم انقلاب
83 بررسی کارایی نوع ماده آلی و زمان ماند هیدرولیکی برای حذف نیترات پساب کشاورزی در بایوراکتور ذوزنقه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
84 بررسی کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی (مطالعه موردی: دشت آذرشهر) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
85 بررسی کیفیت آب زیرزمینی و تعیین منشا ورود آلودگی در دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
86 بررسی کیفیت آب شرب دشت مشگین شهر با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
87 بررسی مقادیر برخی فلزات سنگین در آب کشاورزی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
88 بررسی نقش تغییرات اقلیمی و فعالیت های انسانی در میزان جریان رودخانه قره سو اردبیل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
89 بهینه سازی جذب گاز دی اکسید کربن با محلول آمین MDEA فعال شده دربرج جذب واحدآمونیاک پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
90 پهنه بندی تغذیهی طبیعی آب زیرزمینی دشت اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
91 پهنه بندی کیفی آب زیرزمینی دشت مشگین شهر برای مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
92 پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از دادههای سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی NARX (مطالعه موردی : رودخانه قره سو استان اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
93 پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی (الکل ها و مایعات یونی) با استفاده از معادلات اکتیویته UNIQUAC و NRTL (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
94 پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گاز طبیعی با استفاده ازمعادلات حالت مختلف (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
95 پیش­بینی دمای تشکیل هیدرات در حضور مایعات­یونی مختلف با استفاده از یک مدل تجربی جدید و شبکه­ی عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
96 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
97 تاثیر استفاده از زه آب بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در دشت مغان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
98 تاثیر استفاده مجدد آب زهکشی شور برروی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک مطالعه موردی دشت مغان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
99 تاثیر برگرداندن بقایای گیاهی و سوزاندن آنها برخصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
100 تاثیر پوشش سنگریزه سطحی بر رواناب و هدر رفت خاک با استفاده از شبیه سازی بارش (مطالعه موردی: بند الماس استان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
101 تاثیر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با استفاده از نتایج نفوذسنج دیسک مکشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
102 تاثیر تغییر کاربری، پوشش اراضی و اقلیم بر رواناب سطحی با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سامیان اردبیل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
103 تاثیر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک در ارقام توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
104 تاثیر خاک اره بر خصوصیات شیمیایی خاک لومی رسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
105 تاثیر کمپوست خاک اره بر خصوصیات ریشه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
106 تأثیر تنش خشکی بر رشد و نمو ومحتوای کلروفیل برگ ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
107 تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل و سبزینگی برگ در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
108 تأثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب، هدایت روزنه ای ووزن ریشه در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
109 تأثیر تنش خشکی و تراکم بوته بر میزان پرولین، کلروفیل و RWC گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
110 تأثیر تنش خشکی و تراکم کاشت بر صفات مرفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه کرمانی Dracocephalum polychaetum Bornm. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
111 تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
112 تأثیر سوزاندن بقایای گیاهی و برگرداندن آنها بر روی تغییرات ماده آلی خاک، جمعیت میکروارگانیسمها وعملکرد جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
113 تحلیل قوت ها، ضعف ها و فرصت های (SWOT) وضعیت بهره برداری از منابع آب در دشت اردبیل (دریافت مقاله) همایش بحران آب و ضرورت احیای حقابه استان اردبیل
114 تعیین دقت برآورد رطوبت در نقطه پژمردگی دایم در نرم افزارهای k-Nearest و Soilpar2 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
115 تعیین شمارهی منحنی (CN) حوزهی آبخیز آتشگاه برای برآورد ارتفاع رواناب و دبی اوج سیلاب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
116 تعیین کاربری اراضی با استفاده از شاخص NDVI با استفاده از دادههای سنجش از دور (مطالعه موردی : دشت اردبیل ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
117 در دشت مغان SIRMOD بهبود عملکرد آبیاری سطحی با استفاده از مدل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
118 شبیه سازی جذب گاز دی اکسیدکربن با محلول MDEA دربرج جذب واحدآمونیاک پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
119 شبیه سازی و بررسی پدیده واتر همرینگ در خروجی پمپ های آتش نشانی پالایشگاه پارسیان و ارایه راه کاری نوین جهت کنترل آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
120 شبیه سازی و بررسی پدیده واتر همرینگ در خروجی پمپ های آتش نشانی پالایشگاه پارسیان و ارایه راه کاری نوین جهت کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
121 شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه ی مصنوعی آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فازی AHP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
122 شناسایی مناطق مناسب برای تغذیه ی مصنوعی آب های زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
123 علل بحران آب و راهکارهایی جهت مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
124 عیب یابی و اصلاح عملکرد مبدل پیش گرمکن واحد پساب صنعتی پتروشیمی پردیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
125 گروهبندی ارقام پاییزه کلزا از نظر تحمل تنش آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
126 محاسبه پارامترهای کیهارا برای مبردهای مختلف بر اساس روابط حالات متناظر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدارت گازی ایران
127 محاسبه شماره منحنی رواناب با استفاده از سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز عموقین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
128 مدل سازی ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول آمین MDEA با استفاده از معادله حالت SRK و قانون اختلاط Sandler-Wong و معادله ضریب فعالیت NRTL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سیستمهای انرژی
129 مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گازهای اسیدی در آمین های مختلف با استفاده ازمعادله حالت PR و مدل اختلاط Wong-Sandler و معادله UNIQUAC (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
130 مدلسازی جریان آب درخاک با استفاده از توابع انتقالی مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
131 مدلسازی حرکت آب درخاک با استفاده ازخصوصیات هیدرولیکی برآورد شده توسط سویل پار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
132 مطالعه آزمایشگاهی سینتیک تشکیل و تجزیه هیدرات متان در حضور مایع یونی 1-بوتیل 3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلوروبورات (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
133 مقایسه توابع انتقالی مناطق معتدل برای تخمین رطوبت نقطه پژمردگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
134 مقایسه روش های برآورد حداکثر دبی بارش در دوره بازگشت های مختلف جهت کنترل صیدا به شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
135 مقایسه روشهای برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک در شرایط غیر اشباع با استفاده از نفوذسنج دیسک مکشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی و فن آوری
136 مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع برآورد شده توسط توابع انتقالی مختلف و مدل فرکتال با مقادیر اندازه گیری شده در مزرعه به روش شانی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
137 واسنجی دو مرحلهای بلوک گچی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست