دکتر صحبت بهرامی نژاد

دکتر صحبت بهرامی نژاد استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

دکتر صحبت بهرامی نژاد

Dr. Sohbat Bahraminejad

استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antifungal effects of some medicinal and aromatic plant essential oils against Alternaria solani (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 4
2 اثر بازدارندگی عصاره تعدادی از گیاهان بر رشد میسلیومی قارچ های Rhizoctonia solani و Phytophthora drechsleri، عوامل پوسیدگی ریشه چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 25، شماره: 2
3 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
4 اثر فاصله ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه دانه ( (Nigella sativa L. در شرایط آب و هوایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 3
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان بر اساس صفات فیزیولوژیک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 2، شماره: 4
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
7 ارزیابی تنوع ژنتیکی محتوای آهن و روی دانه در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 3
8 ارزیابی ژنوتیپ‎های یولاف زراعی (Avena sativa L.) با استفاده از شاخص‎های تحمل خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 2
9 ارزیابی مقاومت برخی ارقام گندم نسبت به بیماری پاخوره غلات (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
10 Optimization of Callus Induction in Pennyroyal (Mentha pulegium) (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 1، شماره: 3
11 The effect of some medicinal and ornamental plant extracts against Fusarium oxysporum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 2
12 برآورد اجزاء ژنتیکی و نحوه وارثت صفات زراعی گندم نان با استفاده از روش رگرسیونی از طریق تجزیه میانگین نسل‎ ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
13 برآورد مدل کنترل ژنتیکی صفات زراعی در تلاقی ارقام گندم مرودشت و MV-۱۷ تحت شرایط نرمال و تنش خشکی آخرفصل (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط بر روی عملکرد دانه ژنوتیپ های یولاف زراعی با استفاده از مدل AMMI (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 22
15 بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های یولاف زراعی تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان سرپل ذهاب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 5، شماره: 4
16 پاسخ برخی ویژگی های فیزیولوژیک یولاف زراعی به تامین نیتروژن و آب پس از گرده افشانی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 1، شماره: 1
17 تاثیر دور آبیاری و کاربرد سیلیسیم بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 1
18 تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیک گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش کمبود آب آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 13، شماره: 4
19 تجزیه میانگین نسل‎ها برای برخی صفات زراعی در دو تلاقی گندم نان تحت دو شرایط رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 16، شماره: 4
20 تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یولاف از نظر مقادیر آهن و روی در شرایط آبیاری کامل و تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 3
21 شناسایی نشانگرهای ریزماهواره مرتبط با صفات زراعی و ریخت شناسی در جمعیت های وحشی گندم اینکورن (.Triticum boeoticum L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 24، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فاصله ردیف، تاریخ کاشت و فاصله بوته بر عملکرد و اجزا عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر گیاه پوششی لگوم و گراس برمقدار ماده خشک و ذخیره نیتروژن خاک (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثر محلول پاشی آهن بر برخی صفات بنه های دختری زعفران Crocus sativusL در منطقه کرمانشاه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
4 اثرات تنش سرما بر برخی صفات فیزیولوژیک یولاف زراعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی امکان کنترل شیمیایی یولاف وحشی (Avena ludoviciana ) در یولاف زراعی (Avena sativa) (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
6 ارزیابی پتانسیل قارچهای جداشده ازپسماندکمپوست کشت قارچ خوراکی درکنترل بیولوژیکی قارچ عامل مرگ گیاهچه خیار Pythium aphanidermatum (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
7 ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای نخود نسبت به عامل بیماری برق زدگی (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
8 القاء متابولیت های ثانویه دفاعی در یولاف بوسیله متیل جازمونات (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 Evaluation of Genetic Diversity in Bitter Vetch Based on Morphological and Agronomic Traits under Normal and Water Deficit Stress Conditions (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 برآورد اجزا ژنتیکی صفات فیزیولوژیک درجمعیت گندم نان حاصل از تلاقی گاسکوژن × بک کراس زمستانه روشن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی اثر بازدارندگی عصاره متانولی گیاه طوق علیه کپک خاکستری سیب (Botrytis cinerea) در شرایط آزمایشگاه و انبار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
12 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی اکالیپتوس (Eucalyptus sp) و اثر بازدارندگی اجزای آن علیه باکتری Erwinia amylovora (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
13 بررسی اثر ضدقارچی عصاره متانولی گل گندم (Centaurea behen L.) و اثر بازدارندگی اجزای عصاره علیه قارچ Phytophthora melonis (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
14 بررسی اثر عصاره ها ی گیاهی درامکان القاء مقاومت سیستمیک علیه بیماری سفیدک پودری خیار (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
15 بررسی اثرات آللوپاتیک قیاق، توق و شیرین بیان بر جوانه زنی ذرت و نخود (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
16 بررسی اثرات ضدقارچی عصاره متانولی 18 گونه گیاهی بر علیه پنج قارچ بیماریزای گیاهی درمحیط اینویترو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
17 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف یولاف از نظر مقدار روی نسبت به تغذیه ی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
18 بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های زیره سبز (Cuminum cyminum) بر اساس صفات مزرعه ای (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
19 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های یولاف براساس صفات زراعی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی تنوع ژنتیکی کنگر وحشی (Gundelia tournefortii) با استفاده از نشانگر مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
21 بررسی تنوع ژنتیکی کنگر وحشی (Gundelia tournefortii) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
22 بررسی تنوع ژنتیکی گندم های اینکورن غرب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ماریتیغال با استفاده از صفات زراعی مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
24 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه دارویی ماریتیغال با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 بررسی تنوع و تعیین روابط بین صفات زراعی باعملکرددرهیبریدهای ذرت به کمک تجزیه به عاملها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 بررسی خواص ضد قارچی عصاره های گیاهی بر علیه قارچ عامل بیماری لکه موجی گوجه فرنگی (Alternaria solani) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
27 بررسی رابطه بین صفات در ارقام و ژنوتیپ های یولاف در شرایط کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
28 بررسی ژنتیکی صفات فیزیولوژیک در جمعیت MV-17 ×بک کراس زمستانه روشن در گندم نان با استفاده از تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره برخی از گیاهان دارویی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره خام گیاه Mentha piperita در شرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 پتانسیل ضد قارچی چند عصاره گیاهی علیه Cytospora chrysosperma عامل سرخشکیدگی گردو (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 تأثیر عصاره ی میخک، سماق و گل راعی در مهار نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 تجزیه مسیر عملکرد دانه و صفات مهم زراعی در ژنوتیپ های یولاف زراعی در شرایط آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
34 تجزیه همبستگی و ضرایب علیت عملکرد دانه درهیبریدهای ذرت zea mays L (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
35 خواص ضد قارچی برخی عصاره های گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
36 فعالیت بیولوژیکی چند عصاره گیاهی بر روی قارچ های بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 فعالیت ضد قارچی عصاره های مختلف میخک هندی (Synzygium aromaticum L) علیه چهار بیمارگر گیاهی (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
38 گروه بندی تعدادی از لاین های اینبرد گندم نان (.Triticum aestivum L) از طریق تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
39 مطالعه تاثیر غلظتهای مختلف کودهای ریزمغذی بر عملکرد و اجزای آن در گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 یولاف زراعی، فرصتی جدید در اشتغال و توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه