عبدالله حاتم زاده

 عبدالله حاتم زاده استاد، دانشگاه گیلان

عبدالله حاتم زاده

Abdollah Hatam Zadeh

استاد، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تحمل تنش شوری در گیاه شب بو(.Matthiola incana L) تحت تیمار با سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 9، شماره: 35
2 بررسی تأثیر تغذیه نیترات کلسیم و تنظیم کننده رشد IBA بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم سوسن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 1
3 بررسی تحمل تنش شوری در گیاه شب بو (Matthiola incana L)تحت تیمار با سالیسیلیک اسید (دریافت مقاله) مجله بیولوژی کاربردی دوره: 8، شماره: 31
4 بررسی همزیستی میکوریزائی و باکتری های محرک رشد بر ویژگی های کمی و کیفی آلوئه ورا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 2
5 پاسخ های رشدی و تنظیم یونی Agrostis stolonifera L. به ترینگزاپک اتیل در تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 2
6 تاثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 2
7 تاثیر محرک سولفات مس بر بیان ژن های TXS, DBAT, BAPT, DBTNB و بیوسنتز برخی تاکسان ها در کشت سلول سرخدار (Taxus baccata L). (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 3
8 کشت بافت و تراریزش نارنج (Citrus aurantiumبا استفاده از ژن کدکننده ی پوشش پروتیینی ویروس تریستزای مرکبات (CTV) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 1، شماره: 2
9 مطالعه تغییرات در رنگ گیری، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و کیفیت ماندگاری گل های بریده آلسترومریا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید سیتریک, سولفات آلومینیوم و اسید جیبرلیک روی خصوصیات پس از برداشت گل های شاخه بریدنی رز (Rosa hybrida L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر تنش خشکی ومحلول پاشی نیتریک اکسید بر برخی تغییرات فیزیکی و شیمیایی دو گونه چمن اگروستیس(Agrostis stolonifera) و فستوکا(Festuca arundinacea schreb) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
3 اثر تیمار پداژه با پوترسین بر جوانه زنی و برخی خصوصیات ریشه فریزیا (Freesia hybrida) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
4 اثر سالیسیلیک اسید و تنش شوری بر پارامترهای رشد ومحتوای آب نسبی در گل میمون Antirrhinum majus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
5 اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره و نیترات نقره و ارتباط آن با عمر پس از برداشت گل های بریده رز رقم ’رد ریبون‘ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 اثر طول دوره سرمادهی و تیمارهای مختلف جیبرلیک اسید (GA3) بر رشد و گل دهی نرگس دروغین Narcissus pesudonarcissus (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست آزولا بر اجزای عملکرد گیاه بگونیا رکس (Begonia rex L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
8 اثر کاربرد سطوح مختلف کمپوست پیله بادام زمینی بر اجزای عملکرد گیاه بگونیا رکس (Begonia rex L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
9 اثر کاربرد کمپوست پیله ی بادام زمینی بر خصوصیات فیزیکی خاک زراعی و عملکرد بنفشه در فضای آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
10 اثر کمپوست پیله بادام زمینی در جایگزینی با پیت ر عملکرد و خصوصیات فیزیکی بستر کشت بنفشه در فضای آزاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
11 اثر محلول پاشی با بنزیل آدنین بر کیفیت و عمر گلجایی گل های شاخه بریده سوسن شرقی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 ارزیابی فنل کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی چند ژنوتیپ های گوجه درختی در استان گیلان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 بررسی اثر کاربرد جیبرلین در هنگام ظهور جوانه گل بر کیفیت گل سوسن هیبرید (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 بررسی اثر محلول پاشی با غلظت های مختلف ورمی کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک گیاه دراسنا (Dracaena marginata) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
15 بررسی تاثیر تراکم کاشت و زمان برداشت بر درصد و عملکرد اسانس و خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)در استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی تأثیر متقابل پیش تیمار با نانوذرات نقره و تیمار پیوسته با سولفات کلسیم و جیبرلین بر افزایش عمر گلدانی ژربرا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر ترانسفورماسیون و باز زایی گیاه نارنج (C. aurantium) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 تاثیر اسیدجیبرلیک و متیلجاسمونات بر عملکرد دو رقم گل همیشه بهار (Calendula officinalis L.) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 تاثیر سولفات کلسیم در افزایش عمر گلدانی ژربرا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تاثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
21 تاثیر متیل جاسمونات و شوک دمایی در افزایش میزان آنتوسیانین و بهبود کیفیت میوه پرتقال خونی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 تأثیر تیدیازورون و بنزیل آدنین در افزایش طول عمر پس از برداشت گل آلسترومریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
23 تنش تاریکی و اتیلن در پیری القا شده برگ در گلهای شمعدانی و بازدارندگی آنها با نانوذرات نقره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
24 کلونینگ توالی سنتتیک ویروس تریستزای مرکبات (CTV) جهت القاء مقاومت علیه این بیماری در مرکبات (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
25 مرروری کوتاه از اثر دمای پایین بر فرایندهای رشد و گلدهی سوخوارهای زینتی (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
26 مطالعه فیتوشیمیایی رنگ گل در دوازده رقم (دوازده رنگ) میخک مینیاتوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 مقایسه مکانیسم توسعه رنگ در 12 رقم ژربرا (Gerbera hybrid) طی مراحل مختلف نمو گل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 نقش رنگدانه سیانیدین - 3- گلوکوزاید بر رنگ نهائی گل در چهار جنس زینتی با رنگ مایه صورتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران