دکتر رضا اکبری

دکتر رضا اکبری استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

دکتر رضا اکبری

Dr. Reza Akbari

استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های نظام برنامه ریزی فضایی کره جنوبی به منظور کاربست در شرایط ایران (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 9، شماره: 1
2 تاثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان بررسی تطبیقی در دومجموعه مسکونی با الگوی متفاوت (متعارف و بلند مرتبه) (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 17، شماره: 2
3 تبیین عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت ساکنان در بازآفرینی اجتماع محور در بافت های ناکارآمد شهری (موردمطالعه: محله قلعه وکیل آباد شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 3
4 تبیین عوامل جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 8، شماره: 29
5 تبیین عوامل طراحانه موثر بر شکل گیری بستر زندگی شبانه در فضاهای شهری (نمونه مورد مطالعه: خیابان کاشانی یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 10، شماره: 37
6 تبیین مدل برندسازی شهری در راستای توسعه گردشگری (نمونه مورد مطالعه: شهر یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 43
7 جستاری پیرامون کارآمدی تکنیک SWOT و ارائه مدل جامع پیشنهادی برای مسائل شهری (مطالعه موردی: برنامه ریزی راهبردی بافت روستاشهری نعیم آباد یزد) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
8 چشم اندازسازی بافت های شهری روستا بنیان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 18، شماره: 2
9 سنجش پایداری محیط زیستی پراکنش های فضایی پیرامون شهرهای بزرگ میانی، مورد پژوهی: اراضی کوثر(کاریز بوم) یزد (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 1
10 سنجش تاب آوری باغات شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 40، شماره: 173
11 سنجش کیفیت زندگی در محلات بافت تاریخی و عوامل موثر بر آن نمونه پژوهش: بافت تاریخی شهر یزد (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 1
12 گونه‎شناسی بافت های روستاشهری؛ گام نخست در چشم اندازسازی روستاشهرها (مطالعه موردی گونه‎شناسی: بافت های روستاشهری یزد) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 3
13 مناطق ویژه علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعه پایدار (نمونه مطالعاتی: منطقه ویژه علم و فناوری یزد) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگو توانمندسازی جهت ساماتدهی سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی : محله دارک زینبیه اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
2 اولویت بندی محلات تاریخی برزن فهادان به لحاظ سنجه های محله خلاق با کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
3 بازآفرینی با رویکرد معاصرسازی فعالیتهای محلهای در بافتهای تاریخی با استفاده از GIS (نمونه موردی: عرصه ثبت جهانی شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
4 بازآفرینی بافت تاریخی در پرتو اندیشه ایرانشهری اصالت بخشی با تاکید بر طبقه خلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
5 بازآفرینی پایدار با تاکید برگردشگری بومی ساحلی در بافت های شهری روستا بنیان ساحلی ( نمونه موردی:محله سورو بندرعباس) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 بازخوانی اندیشه و عمل آماده سازی زمین در ایرانشهر (عصر زرین ایران باستان تا مکتب الهی اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 بررسی تاب آوری شهر (نمونه موردی: شهر دهلی- هند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
8 بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
9 برنامه ریزی ارتقاءاکوتوریسم پایدارشهری نمونه موردمطالعه اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
10 پویایی محلات شهری در گرو طرحریزی محله با رویکرد قابلیت دسترسی پیاده و دوچرخه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
11 پی جویی برند دارالعباده در طرح های توسعه شهری یزد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 تبیین تاثیرگذاری صنعت نفت و گاز بر ساختار فضایی شهرهای میزبان این صنعت در یک سده اخیر(مطالعه موردی : نفت شهرهای جنوب ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
13 تحلیل تطبیقی سیستم برنامه ریزی فضایی کشور اتریش با ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
14 تدوین اولویت های طرح های توسعه شهری با تاکید برنقش برندسازی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
15 توسعه پایدار گردشگری رهیافتی در ساماندهی محلات تاریخی با رویکرد آینده نگاری (نمونه موردی محله مظفریه کرمان) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
16 توسعه شبکه گردشگری روستایی با رویکرد آینده پژوهی نمونه موردی : (استان چهارمحال و بختیاری ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
17 چالش مصرف آب متاثر از مورفولوژی در شهر یزد و مقایسه تطبیقی با شهر کاشان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
18 چالش های مصرف آب و دفع فاضلاب در بافت های تاریخی شهر های آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی
19 دستیابی به تعادل اجتماعی و کالبدی بافتهای روستا شهری در جریان توسعه شهری، گامی به سوی توسعه شهری پایدار (نمونه موردی: بافت روستا شهری فین کاشان) (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
20 رهیافت های بازآفرینی باغ در شهر ایرانی با بازخوانی نظام های کارکردی باغ ایرانی (نمونه موردی باغ های شهر یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بازآفرینی شهری در شهر ایرانی
21 فاکتورهای مورفولوژی شهری موثر بر جزایر حرارتی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
22 گذار از جدایی گزینی فضایی در عرصه های روستاشهری با بهرهگیری از رویکردهای توسعه پایدار شهری (نمونه موردی : عرصه های روستاشهری شهر یزد)۱ (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
23 مدلسازی ساختاری تفسیری پیشران های توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های راهبردی در معماری، عمران و شهرسازی ایران
24 مروری بر مورفولوژی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
25 مکان یابی ایستگاه های گردشگری در بافت تاریخی شهر و راهکارهای ارتقاء عملکرد یک ایستگاه (نمونه موردی بافت تاریخی شهر شیراز) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
26 مکان یابی عرصه های امداد و نجات برای بحران زلزله با تاکید بر فضاهای چند عملکردی (نمونه موردی: حوزه بلافصل دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
27 واکاوی و اثبات زیانهای توسعه افقی شهر یزد از منظر تاسیسات آبرسانی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری