دکتر رضا امیرنیا

دکتر رضا امیرنیا دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

دکتر رضا امیرنیا

Dr. Reza Amirnia

دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الگوی کاشت و منبع کود بر خصوصیات زراعی بزرک (Linum usitatissimum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) در کشت مخلوط در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 1
2 اثر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کدوی پوست کاغذی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
3 اثر کاربرد تلفیقی ریزو باکتری‌های محرک رشد و قارچ میکوریزا در کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و باقلا (Vicia faba L.) بر خصوصیات رشدی و عملکرد دانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 1
4 اثر کود آلی و زیستی بر عملکرد و برخی خصوصیات کیفی بالنگوی شهری ) (Lallemantia iberica در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
5 اثر کودهای آلی و شیمیایی در مراحل مختلف فنولوژیک بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سورگوم علوفه ای اسپیدفید (Sorghum bicolor L. Var. Speed Feed) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
6 اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو(Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 31، شماره: 2
7 اثر محلول پاشی کود نانو نیتروژن، آب مغناطیسی، کود اوره و کود مرغی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس توده های مختلف رازیانه Foeniculum vulgare Mill)) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 4
8 اثر محلول‌پاشی عصاره کودهای آلی بر خصوصیات زراعی و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 18، شماره: 2
9 ارزیابی تنوع ژنتیکی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی iPBS و SSR (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 4، شماره: 1
10 ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی در کشت مخلوط ردیفی بزرک (Linum usitatissimum L.) و نخود (Cicer arietinum L.) تحت تأثیر منابع کودی در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
11 ارزیابی روابط بین صفات مرتبط با توزیع مواد فتوسنتزی و عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
12 ارزیابی روابط عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک مرتبط با تحمل تنش شوری در ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 17، شماره: 4
13 ارزیابی عملکرد و اجزای‌ عملکرد ارقام مختلف باقلا (Vicia faba L.) در کشت مخلوط با‌ تریتیکاله (Tritico secale L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
14 ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه رازیانه با کاربرد تلفیقی باکتری های تامین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم با قارچ میکوریزا در یک نظام زراعی کم نهاده (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 4
15 ارزیابی عملکرد و برخی صفات کیفی علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله با لگوم های یکساله (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
16 ارزیابی کارآیی سورگوم (Sorghum bicolor) و سلمه تره (Chenopodium album) در پالایش سبز روی از خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
17 Evaluation of Saffron Ecotypes for Stigma Yield and Yield Components Using Different Maternal Corm Weights (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 6، شماره: 1
18 Nitrogen transformations in the tobacco float tobacco system (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 1، شماره: 5
19 بررسی اثر کودهای زیستی باکتریایی و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه و ترکیبات شیمیایی اسانس سه توده رازیانه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
20 بررسی اثر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 1
21 بررسی اثر منابع مختلف کودی بر عملکرد علوفه، اسمولیت ها، رنگیزه های فتوسنتزی و برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی یونجه در شرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
22 بررسی تاثیر بقایای کود سبز و منابع مختلف کودی بر خصوصیات آگروفیزیولوژیکی کتان روغنی در شرایط قطع آبیاری در مرحله گلدهی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 23، شماره: 1
23 بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 11، شماره: 4
24 بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 19، شماره: 3
25 تاثیر آبیاری تکمیلی و پیش تیمار بذر بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و برخی خصوصیات ماشک رقم دیم مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
26 تاثیر آبیاری تکمیلی و تیمار پیش جوانه زنی بذر بر صفات کیفی، عملکرد علوفه تر و خشک ماشک رقم دیم مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
27 تاثیر پرایمینگ بذر و محلول پاشی و به صورت معمولی و نانو بر عملکرد کمی و کیفی گیاه گلرنگ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
28 تاثیر عناصر آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر فنولوژی، عملکرد و کیفیت دانه ذرت شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 11
29 تاثیر کاربرد کود دامی بر صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) در واکنش به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
30 تاثیر کود دامی و تنش کم آبی بر جذب عناصر غذایی و برخی ویژگی های بیوشیمیایی در گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 2
31 تاثیر محلول پاشی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد شنبلیله (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
32 تاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 32، شماره: 2
33 تاثیر نوع و روش کاربرد کودهای نانو و شیمیایی بر عملکرد دانه و اسانس گل گاو زبان اروپایی (Borago officinalis L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 13، شماره: 51
34 تعیین بهترین روش و مدت زمان پیش تیمار بذر در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) در شرایط آزمایشگاهی و گلدانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 1
35 تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کود های ریز مغذی و روش مصرف آن ها (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 4
36 کاربرد تلفیقی ریزو باکتری های محرک رشد و قارچ میکوریزا بر عملکرد دانه، جذب عناصر غذایی پرمصرف و برخی از شاخص های بیولوژی خاک در کشت مخلوط بزرک Linum usitatissimum L.)) و باقلا (L. Vicia faba) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 1
37 مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشاء بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیازخوراکی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 24، شماره: 2
38 مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران Crocus sativus L (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پرایمینگ و سطوح سوپرجاذب بر روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 اثر تیمارهای پیش ازکاشت بر روی صفات جوانه زنی سویای رقم ویلیامز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
3 اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت شیمیایی توتون شرقی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 اثر روشهای مختلف تیمار اسید سالیسیلیک روی لوبیا سفید رقم دانشکده در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
5 اثر کاربرد برون زاد کلات روی و اکسین بر روی صفات مورفولوژیک ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
6 اثر کودهای زیستی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد دانه رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
7 اثر محلول پاشی عصاره کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد کمی و کیفی شش اکوتیپ بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
8 اثر محلولپاشی عناصر ریزمغذی بر تعدادی از صفات کمی رقم ویلیامز سویا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
9 اثرات تنش شوری برخصوصیات جوانه زنی بالنگ (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
10 اثرات شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان (.Ocimum basilicum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
11 اثرات فیزیولوژیک تنش خشکی بر رشد برگهای کدوی طبی (Cucurbita pepo var. Styriaca) در تیمار با کودهای زیستی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
12 اثربیوچار غنی شده زیستی و مغناطیسی بر خصوصیات کمی و بیوشیمیایی گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) تحت تنش جیوه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 اثرتاریخ کاشت و تراکم بوته برعملکردواجزاء عملکرد گلرنگ درآذربایجان غربی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 ارزیابی تأثیر محلول پاشی اسید اسکوربیک بر صفات کیفی ماش تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
15 ارزیابی تأثیر محلول پاشی اسید اسکوربیک بر صفات مورفولوژیک ماش تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
16 ارزیابی تعداد غده و عملکرد غده بذور حقیقی سیب زمینی حاصل از ارقام و کلون های تلاقی یافته (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
17 ارزیابی تیمارهای پرایمینگ و پوشش دار کردن بذر بر برخی ویژگی های نشا ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
18 ارزیابی خصوصیات کمی بذور حقیقی سیب زمینی حاصل از ارقام و کلون های تلاقی یافته (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
19 ارزیابی رگرسیونی تاثیر آماده سازی هورمونی بذر با اکسین بر شاخصهای بنیه بذر ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
20 ارزیابی سرعت و طول دوره پر شدن دانه لوبیا چیتی رقم G-14088 در تراکمهای مختلف بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی باری تخمین سطح برگ سیب زمینی solanum tuberosum L بعد از مرحله غده دهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
22 ROLE OF RHIZOBACTERIA IN PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
23 بررسی اثر پرایمینگ بذری بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه بادرشبو (Drachocephallum moldavica) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی اثر پرایمینگ بر روی جوانه زنی بذر رازیانه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 بررسی اثر تیمار حرارتی بر جوانه زنی سوخ، کاهش وزن و عمر انباری پیاز خوراکی (Allium cepa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
26 بررسی اثر کاربرد کودهای بیولوژیک بر میزان درصد ماده خشک قابل هضم و قندهای محلول در آب گیاه علوفهای اسپرس در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
27 بررسی اثر کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات رشدی گیاه دارویی مارتیغال (.Sylibum Marianum L) تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
28 بررسی اثرات تابش پرتو گاما بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
29 بررسی اثرات تابش پرتوگاما برروی جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L) رقم اکاپی در آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
31 بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه تربچه (.Raphanus sativus L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
32 بررسی اثرات حذف برگ در مراحله زایشی برعملکرد و اجزا عملکرد دو رقم گلرنگ Carthamus tinctorius L (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
33 بررسی برخی خصوصیات ارقا ذرت از لحاظ تیمارهای تاریخ کاشت در شرایط محلی پیرانشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
34 بررسی برخی ویژگی های موروفولوژیکی گیاه تریتیکاله در کشت مخلوط ردیفی با چند لگوم علوفه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
35 بررسی تاثیر تىش کم آبی و کاربرد اسید سالیسیلیک بر روی برخی صفات بابونه آلمانی (.Matricaria recutita L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
36 بررسی تاثیر محلول پاشی آهن و روی بر روی خصوصیات کمی کلزای پائیزه در شرایط تنش خشکی در مراحل فنولوژیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
37 بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با مدت زمان های مختلف خیساندن بذر بر خصوصیات جوانه زنی زیره سبز (Cuminum cyminum) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 بررسی تأثیر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
39 بررسی تأثیر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
40 بررسی تحمل به تنش سرما در ژنوتیپ های جو (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
41 بررسی تغییرات صفات فیزیولوژیکی دانه لوبیا چیتی درتراکمهای مختلف کاشت رقم خمین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی خصوصیات مرفولوژیک نخود دیم در واکنش به کاربرد سطوح متفاوت پرایمینگ و سوپرجاذب در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
43 بررسی درصد روغن کلزای پائیزه Brassica napus L در شرایط تنش خشکی و محلول پاشی آهن و روی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
44 بررسی سمیت روی Zn)در گیاه سورگوم(Sorghum bicolor (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
45 بررسی عوامل روزنه ای و غیرروزنه ای محدودکننده فتوسنتز درشرایط تنش خشکی درژنوتیپ های گندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
46 بررسی کاربرد کودهای بیولوژیک برعملکرد کمی مرحله رویشی گیاه علوفهای اسپرس در دورهای مختلف آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
47 بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریز آربسکولار همراه درمنه در مناطق بیابانی شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
48 بهبود عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
49 بیوتکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی و محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
50 پرایمینگ بذر روشی برای بهبود تولید محصولات کشاورزی درمناطق کم بازده (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
51 تاثیر پرایمینگ بر خصوصیات سبز شدن و رشد رویشی گیاه ختمی خبازی (Althaea Officinalis) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
52 تاثیر پرایمینگ هورمونی و مغناطیسی بنه زعفران (.sativus Crocus L) بر عملکرد کمی وکیفی آن تحت شرایط هواکشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
53 تاثیر کشاورزی اکولوژیک برحفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و نقش آن در پایداری و توسعه کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
54 تاثیر کود نانو ازت بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
55 تاثیر محلول پاشی کود آلی و شیمیائی بر ترکیبات شیمیائی و اجزاء عملکرد اکوتیپ های رازیانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
56 تاثیر محلول پاشی نانوکود ازت بر ترکیبات شیمیائی و اجزاء عملکرد اکوتیپ های رازیانه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
57 تاثیر مغناطیس بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های رازیانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
58 تاثیر منابع مختلف کودی بر برخی خصوصیات زراعی بزرک (.Linum usitatissimum L) در کشت مخلوط با نخود (.Cicer arietinum L) در شرایط دیم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
59 تاثیرپرایمینگ بذرروی جوانه زنی و رشدگیاهچه گلرنگ تحت سطوح مختلف شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
60 تأثیر تیمارهای مختلف پیش از کاشت بر جوانه زنی و رشد گیاه سیاهدانه (.Nigella sativa L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
61 تأثیر روش های مختلف پرایمینگ بذر برمولفه های جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea Purpurea) در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
62 تأثیر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه بادرشبو (Dracocephalummoldavica L.)تحت تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
63 تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته بر زمان رسیدگی محصول دانه، عملکرد و اجزا عملکرد در سه رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
64 تأثیر کاربرد برون زاد کلات روی و هورمون IBA بر میزان رنگدانه های گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
65 تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
66 تحلیل کاربرد مدلسازی رایانه ای در مطالعات مربوط به تنش های محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
67 شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار د ریزوسفر گیاهان بیابانی استان سمنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
68 شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار د ریزوسفر گیاهان بیابانی استان سمنان Identification of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Rhizosphere of desert Plants in Semnan (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
69 کمی سازی رشد روزانه گیاهچه زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تاثیر هورمونال پرایمینگ و تنش کادمیوم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
70 گیاه بهسازی خاک الوده به روی توسط گیاهان سورگوم Sorghum bicolor و سلمه ترهChenopodium album (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
71 مدل سازی سرعت جوانه زنی بذر زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تاثیر هورمونال پرایمینگ با جیبرلین در سطوح مختلف تنش سرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 مدلسازی رگرسیونی تاثیر تلفیقی پوشش دار کردن آلی و هورمونال پرایمینگ بر برخی از شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش های فراروی تکمیل زنجیره ی ارزش گیاهان دارویی و معطر
73 مروری بر تاثیر عناصر ریزمغذی بر گیاهان دارویی تحت شرایط نامساعد خاکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
74 مطالعه اثز سمان های مختلف بزداشت و کاربزد کود ریش مغذی بز بزخی صفات مورفولوژی و اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
75 مطالعه تاثیر دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد هتروتروفی ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
76 مطالعه تاثیر نظام آگروفاستری برحفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده و نقش آن در تنوع زیست محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
77 مطالعه تأثیر تاریخ کاشت روی عملکرد ارثام ذرت در شرایط محیطی پیرانشهر (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
78 مطالعه تنوع میکروبی خاک با استفاده از اسیدهای چرب فسفولیپیدی (دریافت مقاله) همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
79 مطالعه روند رشد گیاهچه و کمی سازی آن در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) تحت تاثیر هورمونال پرایمینگ و تنش کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
80 مطالعه قارچ های میکوریز آریوسکولار ریزوسفر گندم در منطقه بیابانی دامغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
81 مطالعه قارچ های میکوریز آریوسکولار ریزوسفر گندم در منطقه بیابانی دامغان Study on Arbuscular Mycorrhizal Fungi from Wheat Rhizosphere in Damghan Desert Region (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
82 مطالعه نقش آنزیم های آنتی اکسیدانت در عملکرد در دانه گندم (.Triticumaestivum L) تحت تنش کم آبی پس از گلدهی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
83 مطالعه و کمی سازی تاثیر پرایمینگ هورمونی با جیبرلین اسید بر فراوانی دانه رست های غیر طبیعی زوفا (Hyssopus officinalis L.)تحت تنش سرب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
84 مقایسه اسانس، کلروفیل و اجزاء عملکرد اکوتیپ های رازیانه تحت تیمار آب مغناطیسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
85 نقش مقدارآنتی اکسیدان های غیرآنزیمی درمحافظت ازغشاهای سلولی لاین های گندم درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 واکنش گیاه لوبیا به تیمار اسیدسالیسیلیک در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست