دکتر مجتبی بارانی مطلق

دکتر مجتبی بارانی مطلق دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

دکتر مجتبی بارانی مطلق

Dr. Mojtaba Baranimotlagh

دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح کننده های آلی و معدنی و زمان خواباندن بر شکل های شیمیایی سرب در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
2 اثر برهم کنش آهن و سرب بر رشد و جذب آنها در شاهی (Lepidium sativum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 4
3 اثر تغییر کاربری اراضی بر شکل های فسفر معدنی در خاک های لسی منطقه توشن استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
4 اثر زغال زیستی کاه گندم و نئوپان اشباع شده با آهن بر جذب آهن و رشد دو رقم سویا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
5 اثر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر آهن قابل عصاره گیری به وسیله DTPA و برخی ویژگی-های یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 3
6 Evaluation of Artichoke (Cynara scolymus L.) Plant Quality under Irrigation by Magnetized Water (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی دوره: 2، شماره: 1
7 بررسی اثر کاربرد اصلاح کننده های آلی و معدنی بر زیست فراهمی سرب و کادمیوم در خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 1
8 بررسی اثر مدیریت کاربرد نیتروژن در ترکیب با اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد گندم در خاکهای شور – مطالعه موردی خاک های انبار الوم استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 1
9 بررسی برخی ویژگی های افزاینده رشدی جدایه های باکتریایی بدست آمده از کود های جانوری و شناسایی جدایه های برگزیده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی سرعت جذب آمونیوم در سری های مختلف خاک های استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
11 تاثیر روش کاربرد و سطوح مختلف اسیدهومیک بر رشد رویشی و اجزای عملکرد گیاه کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
12 تاثیر زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی ایران بر جذب سرب و کادمیوم لجن فاضلاب کاربردی توسط ذرت(Zea mays. L.) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
13 تاثیر سرباره مس مواد آلی بر شاخص های فیزیولوژیک کمبود آهن گیاه سورگوم (Sorghum bicolor) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
14 تاثیر کود دامی و بیوچار آن بر جذب و آبشویی متریبیوزین در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آب شور مغناطیس شده بر ارتفاع و تغییرات وزن گیاه کنگر فرنگی (.Cynara Scolymus L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
2 اثر آب شور مغناطیس شده بر میزان کلر جنیک اسید گیاه کنگر فرنگی (.Cynara Scolymus L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 اثر آب شور و آب شور مغناطیس شده بر فعالیت آنتی اکسیدانی و کافئیک اسید گیاه کنگر فرنگی (.Cynara Scolymus L) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
4 اثر انجمن فاضلات بر شکل های شیمیایی مس در یک خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلات و جذب مس بوسیله گندم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر بیوچار غنی شده با آهن بر روی رشد، عملکرد و غلظت آهن سویا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
6 اثر تلقیح باکتری رایزوبیوم لگومینوزاروم در مقایسه با کود نیتروژن و آلی بر اجزاء عملکرد لوبیا چیتی در شرایط دیم استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
7 اثر تنش شوری بر تولید هورمون IAA در باکتریهای جداسازی شده از خاکهای شور (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
8 اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان و محتوای پرولین گندم با مدیریت مصرف اسید سالیسیلیک و کود نیتروژنی (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
9 اثر کاربرد اسید اگزالیک و اسید مالیک و کود فسفر و ماده آلی بر جذب فسفر توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 اثر کاربرد اسید اگزالیک و اسید مالیک و کود فسفر و ماده آلی بر رشد و نمو گیاه ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
11 اثر کودهای مصرفی محتوی آهن بر روی شاخصهای کلروفیلمتری برگ سویا درخاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
12 اثر منابع مختلف نیتروژنی بر روی انحلال تری کلسیم فسفات توسط باکتری های حل کننده فسفات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 اثرات اسید هیومیک و فسفر و روش های کاربرد آن بر صفات فیزیولوزیکی گیاه کلزا (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
14 ارزیابی توان گره زایی و مقاومت به آنتی بیوتیک جدایه های حاصل از گره های ریشه سویا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 ارزیابی روش های کاربرد اسیدهیومیک و نسبت های فسفر بر فراهمی فسفر درگیاه کلزا Brassica napus L (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
16 بررسی اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب و زئولایت بر میزان فنول، فلاونوئید و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی کنگرفرنگی (Cynara scolymus) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی اثر لجن فاضلاب شهری بر برخی خصوصیات خاک و جذب فسفر توسط ذرت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی برخی از خصوصیات فیزیکی رسوب در نقاط مختلف رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
19 بررسی بهکارگیری باکتری سودوموناس فلوروسنت به عنوان کود بیولوژیک بر فاکتورهای رشد گیاه گوجهفرنگی (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
20 بررسی تاثیر تلقیح باکتری رایزوبیوم لگومینوزاروم بومی و غیر بومی در مقایسه با کود نیتروژن وکود دامی بر افزلیش عملکرد لوبیا چیتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی از خاک های استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
22 بررسی میزان هدررفت کلسیم-منیزیم در رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
23 بررسی میزان هدررفت موادآلی توسط رسوب رودخانه گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
24 پاسخ سویا به کودهای مختلف آهن در خاک های لسی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
25 پتانسیل انحلال فسفات جدایه های باکتریایی حاصل از کمپوست در محیط بافر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
26 تاثیر پوسته های گلسنگی در کیفیت خاکهای لسی در منطقه آلاگل استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
27 تاثیر جدایه های جدا سازی شده ازخاک های شور برروی وزن خشک وترگیاه ذرت سینگل کراس در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
28 تاثیر درصد اختلاط مواد حجم دهنده بر ورمی کمپوست لجن فاضلاب (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
29 تاثیر شکل های شیمیایی آهن بر روی شاخص های کلروفیل متری برگ سویا در خاک های استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
30 تاثیر شکلهای شیمیایی آهن بر روی وزن تر و خشک گیاه سویا در خاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
31 تاثیر لجن فاضلات بر شکل های شیمیایی روی در خاک و غلظت آن در گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 تاثیرمصرف خاکی ومحلول پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد درکلزا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تأثیر سطوح مختلف بیکربنات بر بروز کمبود آهن و شاخص کلروفیل متری دو رقم مختلف سویا ( Glycine max) تحت شرایط غرقاب در خاک‌های آهکی استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
34 تأثیر سطوح مختلف رطوبت در القای کلروز آهن و عملکرد سویا و اجزای آن در خاک‌های آهکی با بافت‌های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
35 تأثیر شکلهای شیمیایی آهن بر روی شاخصهای کلروفیل تری برگ سویا در خاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
36 تبدیل لجن فاضلاب شهری به کمک کرم های خاکی به ورمی کمپوست (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
37 تعیین حد بحرانی پتاسیم به روش کیت نلسون در گیاه کینوا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات
38 تعیین قابلیت تولید سیدروفور و تولید کمی آنزیم های آمیلاز، پروتئاز و سلولاز توسط جدایه های حاصل از گره های ریشه سویا در شرایط آزمایشاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
39 تعیین وضعیت تغذیه اهن در باغات هلوی استان گلستان با روش عصاره گیری AB-DTPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
40 جداسازی Azotobacter.spp از خاکهای استان گلستان و اندازه گیری توان تولید سیدروفور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 ژیوشیمی عناصر کمیاب در خاک های تشکیل شده از مواد مادری منتخب در حوضه رسوبی کپه داغ (مطالعه موردی: ناودیس شیخ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 سنجش توان تحمل به شوری و تولید ایندول استیک در جدایه های اکتینومایست (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
43 غربالگری باکتری های توانمنددر تولید آنزیم فیتاز از کمپوست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
44 کانی شناسی رسی پالیوسول های لسی اوایل پلیستوسن و مقایسه آن با خاک های لسی مدرن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
45 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- ارزیابی بیوچار در کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از آفت کش ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی اثر بیوچار بر تامین آهن در دو رقم سویا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کاربرد سرباره مس همراه با ترکیبات آلی بر میزان آهن قابل جذب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر مصرف همزمان اسید هیومیک و کود فسفر بر جذب فسفر بوسیله کلزا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 نقش فرآیند دیفیوژن در سینتیک آزاد شدن آهن از برخی خاک های ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران