دکتر بهرام بختیاری

دکتر بهرام بختیاری دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر بهرام بختیاری

Dr. Bahram Bakhtiari

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (Sorghum bicolor L.) برآورد تبخیر - تعرق واقعی و ضریب گیاهی گیاه سورگوم در اقلیم خشک کرمان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 2
2 اثر بارش بر عملکرد گندم دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی مختلف (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 5، شماره: 1
3 ارزیابی تاثیر پدیده تغییر اقلیم در تحلیل طول دوره خشک (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 6، شماره: 1
4 ارزیابی دو روش فیزیکی و آماری در برآورد حداکثر بارش محتمل در استان بوشهر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 6
5 ارزیابی دو مدل ترکیبی برآورد تبخیر- تعرق مرجع چمن در بازه زمانی ساعتی (مطالعه موردی اقلیم کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 50
6 ارزیابی روش‌های شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در برآورد انرژی کل خورشیدی در دو منطقه کرمان و یزد (دریافت مقاله) نشریه علمی انرژی­های تجدیدپذیر و نو دوره: 7، شماره: 2
7 ارزیابی روند خشک سالی در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشک سالی پالمر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 6
8 ارزیابی عملکرد الگوریتم رقابت استعماری (ICA) در برآورد بارش روزانه (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 2، شماره: 4
9 ارزیابی مدل های هوشمند داده محور در برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه در چند اقلیم سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 3
10 استخراج منحنی های عمق- مساحت- تداوم به منظور برآورد حداکثر بارش محتمل منطقه ای در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 13، شماره: 2
11 استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی جیرفت) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 1
12 انتخاب مناسب ترین الگوریتم روزنه مجزا در تخمین دمای سطح زمین با استفاده از سنجنده MODIS مطالعه موردی: دشت کرمان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
13 اندازه گیری تبخیر ـ تعرق و برآورد مقاومت‌های آئرودینامیکی و سطحی گیاه دارویی همیشه بهار در اقلیم خشک (دریافت مقاله) مجله آب و هواشناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
14 Differentiation of computed sum of hourly and daily reference evapotranspiration in a semi-arid climate (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 4، شماره: 2
15 Effectiveness of Group Counseling Based On Mindfulness-based Cognitive Therapy on Job Involvement of Employees of Islamic Azad University of Gorgan Branch (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 5، شماره: 1
16 برآورد احتمالات بارش روزانه با استفاده از مدل زنجیره مارکف در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 2
17 برآورد تبخیر تعرق مرجع روزانه با حداقل داده های هواشناسی در اقلیم های نیمه خشک منتخب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 3
18 برآورد تبخیر تعرق واقعی و ضرایب یک جزئی و دو جزئی گیاه دارویی همیشه بهار در منطقه کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
19 برآورد حداکثر بارش محتمل ۲۴ساعته با دو نگرش آماری هرشفیلد در حوضه آبریز قره سو در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 1
20 برآورد شرایط گیاهی و نیاز آبی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در اقلیم نیمه خشک کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی اثر تغییر اقلیم بر حداکثر بارش محتمل ۲۴ ساعته در یک اقلیم نیمه مرطوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 15، شماره: 2
22 بررسی اثر تغییر اقلیم بر منحنی های شدت- مدت- فراوانی بارش ایستگاه بابلسر طی دوره ی زمانی ۲۰۳۰- ۲۰۱۱ (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 4
23 بررسی اثر فرارفت گرما و تابع باد در برآورد تبخیرتعرق مرجع در کرمان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 4
24 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر منحنی های سختی- مدت- فراوانی خشکسالی حوزه آبریز قره سو با استفاده از توابع مفصل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 4
25 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای در شهرستان زرند-کرمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
26 بررسی عملکرد چند الگوریتم هوشمند در بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 1
27 بررسی کارایی روش های شبکه عصبی و رگرسیون چند متغیره در برآورد تابش کل خورشیدی در چند ایستگاه معرف اقلیم های خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 50، شماره: 8
28 بهینه سازی بهره برداری از سیستم چندمخزنی با استفاده از الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE) (مطالعه موردی: حوضه کرخه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 4، شماره: 2
29 پیش بینی تغییرات بارش ۲۰ سال آینده در استان کرمان با استفاده از مدل های ریز مقیاس کننده LARS-WG و گردش عمومی HadCM۳ (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 4
30 پیش بینی تغییرات پروفیل طولی پیچان رود ها با استفاده از مدل ریاضی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 1
31 تحلیل حساسیت مدل پنمن- مونتیث- فایو در برآورد تبخیرتعرق مرجع روزانه و پهنه بندی ضرایب حساسیت آن در گستره ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
32 تحلیل حساسیت و بررسی تغییرات شاخص خشکی (AI) در چند نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 1
33 تحلیل عدم قطعیت در براورد خسارت مورد انتظار سالیانه بهمنظور ارزیابی ریسک سیلاب (مطالعه موردی: دشت کوهپایه - سگزی از حوضه آبریز زایندهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
34 تحلیل مشخصه های خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم با رویکرد کاپولا در استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 5
35 تخصیص بهینه منابع آب با استفاده از الگوریتم چرخه آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز گرگان رود) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 11، شماره: 36
36 تخمین ابعاد فرسایش بستر در پاییندست سرریز سیفونی با مستهلک کننده انرژی جامی شکل با استفاده از روش برخورد گروهی با دادهها (GMDH) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
37 تدوین سیاست های بهره برداری بهینه از سامانه مخازن در حوضه آبریز گرگان رود با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 1
38 روندیابی ضریب تشت تبخیر و پیش نگری مقدار تبخیر از تشت تحت سناریوهای واداشت تابشی در چند ایستگاه منتخب ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
39 شبیه سازی رواناب، رسوب و تبخیر-تعرق با استفاده از سناریوهای مدیریتی برای کاهش بار رسوب با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 40
40 طراحی نرم افزار PMP Calculator به منظور برآورد آماری حداکثر بارش محتمل (مطالعه موردی: ایستگاه های منتخب استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 4، شماره: 1
41 طراحی و ساخت لایسیمتر کوچک وزنی هوشمند قابل حمل به منظور اندازه گیری دقیق نیاز آبی گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
42 کاربرد آزمون های پتی و بیشاند در کنترل کیفیت داده های سالانه بارش استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 4
43 کاربرد الگوریتم هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 2
44 مدل سازی جریان های کم با استفاده از شاخص های اقلیمی دما و بارش (مطالعه موردی: حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
45 مدل سازی و پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل سری زمانی SARIMA در نمونه های اقلیمی مختلف ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
46 مدل هارگریوز- سامانی تعدیل یافته بر مبنای ارتفاع در مناطق مرتفع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 3
47 مروری برتحقیقات انجام شده در زمینه سرمازدگی و یخبندان از سال ۱۹۵۴ تا ۲۰۲۲ (تحلیل بیبلیومتریک) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 10، شماره: 1
48 مقایسه تبخیر تعرق واقعی حاصل از دادههای لایسیمتری و الگوریتم SEBAL در دشت کرمان، با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 46، شماره: 2
49 مقایسه تبخیر و تعرق مرجع روزانه محاسبه شده و واقعی در شرایط گلخانه ای در اقلیم نیمه خشک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 6
50 مقایسه تبخیرتعرق حاصل از برخی معادلات تشت تبخیر با مدل پنمن-مانتیث استانداردASCE در یک اقلیم خشک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 4
51 مقایسه روش های مونت کارلو و روش ترکیبی منطق فازی-PSO در مدل سازی ارتفاع موج دریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 13، شماره: 25
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل جهت تعیین دمای ساعتی و مقایسه نتایج آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
2 ارزیابی تابش خورشیدی در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس با استفاده از روشSVM و دو معادله آنگستروم پرسکات و هارگریوز سامانی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی توانایی مدل LARS- WG در پیش بینی برخی از پارامترهای جوی مطالعه موردی: شهرستان بافت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4 ارزیابی خشکسالی از دیدگاه شاخص های هواشناسی و کشاورزی در استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی دقت نه مدل تجربی تخمین تبخیر تعرق در سه ایستگاه سینوپتیک مرتفع (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
6 ارزیابی روشهای مختلف برآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از سنجشهای لایسیمتری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
7 ارزیابی عددی ثاثیر اعمال حرارت چند نقطه ای بر فشار آب حفره ای خاک رس اشباع در منبع حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
8 ارزیابی عملکرد چند مدل مرسوم در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه هایتابش سنجی ایران (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
9 ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه در تخمین میزان تبخیر-تعرق گیاه مرجع روزانه با استفاده از داده های محدود اقلیمی (مطالعه موردی اقلیم کرمان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
10 ارزیابی عملکرد کشت نواری گیاه در کاهش بار رسوب با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
11 ارزیابی عملکرد مدل درختی M5 و معادلات تجربی در تخمین میزان تبخیر-تعرق روزانه گیاه مرجع با استفاده از داده های محدود در سه اقلیم خشک،مدیترانه ای و مرطوب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 ارزیابی کیفیت آب زیرزم ینی دشت کرمان جهت مصارف شرب با استفاده از شاخص GWQI (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
13 استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP در مکانیابی بهینه سد (مطالعه موردی: حوضه زرند-راور) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
14 استفاده از رویکرد شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی کوتاه مدت سرعت باد در شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
15 استفاده از مدل سری زمانی ARMA در پیش بینی دمای هوا مطالعه موردی: شهرستان محلات - استان مرکزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
16 اصلاح الگوی مصرفانرژی با استفاده از انرژی تجدیدپذیر باد مطالعه موردی: دشت کرمان (دریافت مقاله) همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف
17 اولویتهای بهره برداری از آب دریا در سواحل مرزی خلیج فارسبر اساسالگوی جریان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
18 Estimating Crop coefficients and evapotranspiration for Calendula officinalis L. in a arid climate in Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
19 برآورد تبخیر تعرق ساعتی مرجع چمن و مقایسه آن با مقادیر اندازه گیری شده (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
20 برآورد شدت تابش خورشیدی روزانه با استفاده از الگوریتم‌ PSO (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
21 برآورد میزان خسارت ناشی از بارش بر روی محصول برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
22 بررسی ارتباط اقلیم آسایشو تقاضای ماهانه گردشگری ساحلیبندرعباس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
23 بررسی افت سطح آب زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GISمطالعه موردی:آبخوان دشت کبودرآهنگ (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
24 بررسی تاثیر حذف نویز بررفتاری سری زمانی دبی رودخانه بااستفاده ازنظریه آشوب مطالعه موردی: رودخانه بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی تاثیر گرمایش جهانی بر ءجز تابش معادله ترکیبی در برآورد تبخیرتعرق (مطالعه موردی: ایستگاه کرمان ) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
26 بررسی تاثیر متغیرهای هواشناسی در برآورد سرمازدگی بهاره با روش رگرسیون چندمتغیره (ایستگاه سینوپتیک کرمان) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
27 بررسی تاثیر نحوه دسته بندی اطلاعات بر نتایج شاخص انتقال اطلاعات جهت ارزیابی شبکه های هیدرومتری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 بررسی تاثیرات تغییرات اقلیمی آینده بر دما و بارش(مطالعه موردی: حوضه آبریز هلیل رود) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه
29 بررسی تغییرات بارندگی مشهد با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
30 بررسی تغییرات مونواکسیدکربن با استفاده از مدل هایGARCH وARCHمطالعه موردی شهر شیراز (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
31 بررسی توابع احتمال داده های بارندگی و خسارات ناشی از آن بر روی محصول برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
32 بررسی خشکسالی با استفاده از دو شاخص مبتنی بر تبخیر تعرق و بارندگی در ایستگاه های سینوپتیک با نمونه های مختلف اقلیمی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 بررسی خشکسالی های استان کرمان در دوره زمانی 1390-1360 با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
34 بررسی دقت شبکه عصبی مصنوعی در برآورد سرعت باد در مقایسه با روش ریزمقیاس نمایی آماری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
35 بررسی رابطه هوش هیجانی و میزان رضایت از روابط زناشویی در معلمان مدارس ابتدایی شهر گرگان سال تحصیلی 1395-1396 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
36 بررسی روابط تجربی تخمین آبدهی سالانه حوضه های کوه سفید و بنگان و ارایه روشی پیشنهادی جهت تعیین ضریب مناسب ترین رابطه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
37 بررسی روشهای کشاورزی پایدار و ارگانیک در راستای مدیریت آبخیزها و منابع آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
38 بررسی روند تغییرات بارش و دبی (ماهانه، فصلی و سالانه) در حوضه آبریز زایندهرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
39 بررسی ضرایب گیاهی سورگوم بر اساس درجه روز مورد نیاز در طول دوره رشد (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
40 بررسی عملکرد الگوریتم چرخه آب و ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری از مخزن مطالعه موردی سد درودزن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 بررسی عملکردالگوریتم رقابت استعماری ICA در پیش بینی بارش روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
42 بررسی کارایی مدل های مفهومی و مدل داده محور در پیشبینی رواناب حوضه(مطالعه موردی: حوضه سلطانی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
43 بررسی مقادیر حداکثر بارش محتمل در 4 ایستگاه منتخب جنوب شرق ایران به روش آماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
44 بررسی ویژگی های خشکسالی های رخ داده در ایستگاه های سینوپتیک استان فارس بر اساس شاخص های خشکسالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
45 بررسی ویژگیهای شدت، مدت و فراوانی خشکسالی کشاورزی در سواحل جنوبی ایران و اثرات تغییر اقلیم بر آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
46 بهره برداری بهینه از سیستم مخازن با استفاده از روش بهینه سازی سراسری تکامل رقابتی جوامع (SCE) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
47 بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از الگوریتم جستجوی گرگ ( مطالعه موردی : مخزن وشمگیر ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
48 بهرهوری از سواحل دریا در کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
49 بهینه سازی بهره برداری از مخزن با استفاده از روش الگوریتم چرخه آب WCA )مطالعه موردی: سد درودزن (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 پهنه بندی خشکسالی استان فارس با استفاده از دو شاخص خشکسالی SPI و RDI طی دوره ی آماری 2013-2001 میلادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
51 پهنه بندی خشکسالی براساس شاخص های RDI,SPI در استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
52 پهنه بندی عمق یخبندان و تعیین مناسبترین روش تخمین آن با استفاده از دمای اسکرین در خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
53 پهنه بندی و تجزیه و تحلیل تغییرات اقلیمی در استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
54 پیش بینی بالا زدگی موضعی آب زیر زمینی ناشی از تغذیه مصنوعی از حوضچه مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 پیش بینی تغییرات بارش 3020-2011 با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی جو ( مطالعه موردی : شهر کرمان ) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
56 پیش بینی دمای حداقل(سرمازدگی) با استفاده از مدل های تجربی و هوش مصنوعی( مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
57 پیش بینی غلظت ذرات گرد و غبار هوای شهر تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
58 پیشبینی ارتفاع امواج دریای خزر با استفاده از رویکرد استقرایی (GMDH) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا
59 پیشبینی بالازدگی موضعی آب زیرزمینی ناشی از تغذیه مصنوعی از حوضچه مستطیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
60 پیشبینی تغییرات بارش ۲۰ آینده با استفاده از مدل ریز مقیاس کننده و مدل گردش عمومی (مطالعه موردی:ایستگاه مشهد و کرمان) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
61 تاثیر تغییرات اقلیمی برشیوع بیماری مالاریا و مبارزه با آن در بستر مدیریت منابع آب مطالعه موردی: شهرستانهای سیرجان و کهنوج (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 تحلیل آماری انرژی باد در دشت بم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
63 تحلیل آماری سرعت باد در ایستگاه لایسیمتری کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش بادی
64 تحلیل روند متغیرهای اقلیمی دما، رطوبت نسبی و نقطه شبنم در استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
65 تحلیلی بر ویژگیهای قناتهای دشت کرمان (جوپار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی قنات
66 تعیین تاثیر خشکسالی بر کیفیت آب سطحی رودخانه بالقلی چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
67 تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری و پهنه بندی آن در گستره ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
68 تعیین منحنی های شدت-مدت-فراوانی بارش در ایستگاه بابلسر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
69 تهیه نقشه پتانسیل سیل خیزی با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: دشت کهنوج) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
70 خشکسالی های اخیر استان کرمان و اثرات زیست محیطی آنها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
71 درجه روزهای نیاز به سرمایش و گرمایش به عنوان عواملی اقلیمی در طراحی سازه‌های سبک مطالعه موردی: استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله
72 روند یابی تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در نمونه های اقلیمی منتخب ایران (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
73 رویکرد چند معیاره برای طراحی مرحله به مرحله توزیع شبکه آب در شهرستان بردسیر استان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
74 شبیه سازی بارش-رواناب حوضه آبریز هلیل رود تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از سناریوهای نسل ششم(CMIP۶) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در آب، فاضلاب و مهندسی رودخانه
75 شبیه سازی فرایند بارش رواناب در حوضه آبریز هلیل رود با استفاده از مدل توزیعی HEC-HMS (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
76 کاربرد بسته های نرم افزاری WaterGEMS و Spectrum در طراحی شبکه توزیع آب شهر محی آباد استان کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
77 کاربرد داده های اقلیمی در طراحی ساختمان به منظور استفاده بهینه از انرژی های طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
78 کاربرد مدل WEAP و بررسی اثر تغییر اقلیم بر سیستم های برداشت آب حوزه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
79 کاربرد مدلWRC در تولید آمار دبی حداکثر سالانه رودخانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
80 کاربرد مدلهای رگرسیون چندگانه و تحلیل مولفه های اصلی در برآورد تبخیر از تشت در دو نمونه اقلیمی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
81 کاربرد یادگیری عمیق در مدیریت منابع آب و پیش بینی سری های زمانی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
82 کنترل کیفیت داده های سالانه بارش ایستگاه های باران سنجی استان خوزستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
83 محاسبه تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع و مقایسه آن با مقدار اندازه گیری شده توسط لایسیمتر الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب
84 مدل PMWIN جهت تعیین ضرایب هیدرولیکی خاک و تغذیه دشت بوچیر و حمیران - استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
85 مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
86 مدل ریاضی برآورد حداکثر دبی میانگین روزانه و ارائه سیستم هشدار سیلاب هیدرومتریک در حوزه آبریز هلیل رود – سد مخزنی جیرفت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
87 مدل سازی داده های تشت تبخیر با استفاده از روش ر گرسیون خطی چندمتغیره (مطالعه موردی شهرستان بم) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
88 مدل سازی میانگین دمای ماهانه ایستگاه هواشناسی شهرکرد با استفاده از سری زمانی فوریه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
89 مدلسازی بارش روزانه و تحلیل دوره های خشک و بارانی متوالی با استفاده از زنجیره مارکف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
90 مدلسازی بارش روزانه و تحلیل دوره های خشک وتر متوالی با استفاده اززنجیره مارکف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 مدلسازی تبخیر از تشت با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه در ایستگاه سینوپتیک کرمان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
92 مدلسازی تغییرات شبانه روزی متغیرهای اصلی هواشناسی مؤثر بر تبخیر تعرق (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
93 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال حرارت چند نقطه ای بر مقاومت برشی خاک رس اشباع درمنبع حرارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
94 مدلسازی عددی ثاثیر اعمال حرارت ناشی از دفن زباله هسته ای بر خاک رس اشباع در فاصله از منبع حرارت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
95 مروری بر مدلسازی رابطه دبی - اشل (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
96 مطالعه اثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده بر تجمع برخی از عناصر سنگین در مغز پسته (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
97 مطالعه اثر تغییر اقلیم بر دمای اعماق مختلف خاک (مطالعه موردی: ایستگاه کرمان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
98 معیارهای مکانیابی طرحهای تغذیه مصنوعی سیلاب و فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
99 مقایسه اثر دو سیستم آبیاری سطحی و قطره ای بر حجم آب مصرفی در درختان بارور پسته (مطالعه موردی شهرستان راور) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
100 مقایسه برخی روش های برآورد تبخیرتعرق گیاه مرجع یونجه با مدل استاندارد ASCE(مطالعه موردی:مزرعه دانشگاه شهید باهنر کرمان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
101 مقایسه دقت مدلهای تجربی در تخمین تبخیر تعرق فصلی در اقلیم های خیلی مرطوب سرد، نیمه خشک سرد و خیلی خشک سرد (مطالعه موردی : ایستگاههای سینوپتیک کوهرنگ - دماوند- گاریز) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
102 مقایسه دقت و کارایی مدل های MUSLE و Build-Up Wash-Off در برآورد مقدار فرسایش رسوب در مقیاس رگبار(مطالعه موردی: حوضه آبریز سد شمس آباد سیرجان) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
103 مقایسه روش های پارامتری و ناپارامتری تحلیل روند در بررسی تغییرات اقلیمی بارش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
104 مقایسه شاخص های خشکسالی مبتنی بر تبخیرتعرق و بارش در ایستگاههای سینوپتیک استان کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
105 مقایسه شاخصهای SPI و RDI بهمنظور برآورد دورههای خشکی در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
106 مقایسه کارایی داده های خام و داده های نرمالیزه شده به منظور پیش بینی ذرات گرد و غبار هوای شهر تهران توسط شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
107 مقایسه کارایی مدلهای ARIMA برای پیش بینی خشکسالی ها در اقلیم های حدی ساحلی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
108 مقایسه نوع عملکرد دو روش زنجیره مارکوف و الگوریتمICA درپیش بینی بارش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
109 مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
110 مقایسه وکارایی روش Tr-20,HEC 1 در شبیه سازی هیدروگراف سیل در حوضه رودخانه نسابم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
111 مکانیابی محدوده مناسب جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی فاضلاب تصفیه شده با استفاده از GIS و RS (مطاله موردی - شهر کرمان) (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
112 نگرش تحلیلی بر تغییر اقلیم بارندگی و دمای شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم