دکتر محمدحسن صیف

دکتر محمدحسن صیف دانشیار، دانشگاه پیام نور

دکتر محمدحسن صیف

Dr. Mohamad Hassan Seif

دانشیار، دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی روابط علی جهت گیری هدف تحصیلی و درگیری شناختی: نقش واسطه ای هیجان های تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
2 ارائه مدل پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی براساس ویژگی های شخصیت و اهداف پیشرفت در میان دانشجویان دانشکده پرستاری (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 10، شماره: 4
3 ارائه مدل روابط علی جذب شناختی و یادگیری ادارک شده: نقش واسطه ای درگیری شناختی، سهولت و سودمندی ادراک شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
4 ارائه مدل علی پیش بینی اضطراب رایانه براساس رویکرد شناختی- اجتماعی دوئک (مورد مطالعه دانشگاه پیام نور استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 5
5 ارائه مدل علی تطبیقی عوامل موثر بر رفتارهای حفاظتی زیست محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 5، شماره: 10
6 ارائه مدل علی روابط ابعاد جهت گیری اهداف پیشرفت و کمک طلبی تحصیلی: نقش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 9، شماره: 3
7 ارائه مدل علی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه ای خودکارآمدی و درگیری شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 8، شماره: 4
8 ارائه مدل علی روابط نفوذ اجتماعی و هنجار ذهنی بر نگرش جوانان به برنامه های ماهواره ای: نقش واسطه ای درک از سهولت دسترسی و سودمندی برنامه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 7، شماره: 14
9 ارائه مدل علی روابط نیاز به شناخت و غوطه وری در جریان بازیهای دیجیتال در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
10 ارائه مدل علی عوامل موثر بر پیامد روانشناختی شبیه سازی آموزش حفاظت از محیط زیست در بین دانش آموزان (مورد مطالعه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 11، شماره: 2
11 ارائه مدل علی عوامل موثر بر رفتارهای حافظ محیط زیست (مورد مطالعه: گردشگران خارجی استان فارس) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 43
12 ارائه مدل علی عوامل موثر بر یادگیری خودتنظیمی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
13 ارائه مدل علی نقش عوامل موثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 5، شماره: 3
14 ارائه مدل علی یادگیری ادراک شده مبتنی بر بازی های دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 6، شماره: 1
15 ارائه ی مدل علی انعطاف پذیری شناختی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی : نقش واسطه ای خودکارآمدی ، بهزیستی روانشناختی و همدلی شناختی در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
16 ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 1
17 ارزشیابی کیفیت منابع انسانی بخش درون داد مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه یک کشور (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 39
18 الگوی ساختاری روابط باورهای معرفت شناختی و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی: نقش واسطه ای خود کارآمدی تحصیلی و اهداف پیشرفت (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 31
19 Contributing Factors to the Attitudes Toward Using Informationand Communication Technology(ICT)Among Students of Shiraz University of Medical Sciences School of Management (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 1
20 Interpretive Structural Modeling of Barriers to Knowledge Commercialization (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 26
21 بررسی رابطه استرس های تحصیلی دوران دانشجویی در برقراری ارتباط با بیمار (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 13، شماره: 4
22 بررسی عوامل سازمانی و روانشناختی موثر بر تعارض کار- خانواده پرستاران زن متاهل (ارائه الگوی تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 5، شماره: 18
23 بررسی عوامل همبسته با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس نتایج آزمون TIMSS-Rو ارائه الگوی تحلیل مسیر برای بررسی تاثیر هر یک از عوامل بر پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 5، شماره: 1
24 بررسی نظری مهارت خودآموزی در دانش آموزان مقطع دبستان (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 4
25 بررسی نقش میانجی ساختار سازمانی با رهبری تحول گرا و چرخه حیات سازمانی کارکنان درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) استهبان (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 8، شماره: 4
26 بررسی نقش واسطه اهداف پیشرفت در تاثیر نیاز به خاتمه بر تعلل ورزی تحصیلی (دریافت مقاله) مجله رویکردهای نوین آموزشی دوره: 10، شماره: 2
27 بسط مدل عوامل موثر بر وفاداری دانشجو به دانشگاه ازنظراعضای علمی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 3
28 پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس عدالت و تعهد سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض و ابهام نقش در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 2
29 پیش بینی موفقیت تحصیلی با تاکید بر متغیرهای موثر در یادگیریالکترونیکی و درگیری تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
30 تاثیر ارائه آموزش های تخصصی اختلالات یادگیری به معلمان بر پیشرفت تحصیلی دیکته در میان دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مبتلا به اختلالات یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 8، شماره: 2
31 تاثیر باورهای تربیتی و ویژگی های فناوری شغل بر قصد استفاده از یادگیری تحت وب در بین اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 12
32 تبیین فرسودگی شغلی زنان شاغل با تاکید بر نقش متغیرهای سازمانی و روان شناختی (مورد مطالعه: دانشگاه فنی و حرفه ای و آزاد اسلامی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 12، شماره: 4
33 تبیین هیجانات منفی تدریس معلمان بر اساس ادراک از رهبری اصیل: نقش میانجی سرمایه روانشناختی( مورد مطالعه: معلمان مقطع دوم متوسطه شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 16، شماره: 57
34 رابطه رهبری اصیل و رفتار شهروندی سازمانی معلمان: با نقش واسطه ای خوش بینی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 1
35 طراحی مدل علی عوامل موثر بر انتقال یادگیری الکترونیک ادراک شده در بین کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 12، شماره: 6
36 عوامل موثر بر تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
37 عوامل موثر بر تمایل به تجاری سازی دانش در دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 12، شماره: 1
38 مدل پیش بینی فرسود گی شغلی براساس عدالت و تعهدسازمانی، میل به تغییر، تعارض و ابهام نقش (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 29
39 مدل پیش بینی نگرش میل به تغییر بر اساس مولفه های معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه فارس (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 10، شماره: 39
40 مدل علی بسط یافته تمایل رفتاری به یادگیری تحت وب: نقش جهت گیری هدف یادگیری و یادگیری خودتنظیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 3، شماره: 9
41 مدل علی بیگانگی از کار براساس کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی با تاکید بر نقش واسطه ای تعارض، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر شیراز (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 43
42 مدل علی تطبیقی فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و پیام نور (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 17، شماره: 1
43 مدل علی تمایل رفتاری جوانان به استفاده از برنامه های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 31
44 مدل علی روابط ادراک از بهزیستی دانشگاه بر نشاط ذهنی دانشجویان با توجه به نقش رابطه ای جهت گیری هدف تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 2
45 مدل علی روابط سبک های مدیریت کلاس با بهزیستی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای سرمایه های روان شناختی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 18، شماره: 81
46 مدل یابی روابط بین باورهای هوشی، معرفت شناختی و انگیزشی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 2، شماره: 8
47 مطالعه مبانی معرفت شناسی آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 1
48 نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
49 نقش باورهای انگیزشی و درگیری شناختی بین پیشرفت تحصیلی قبلی و پیشرفت تحصیلی فعلی (الگوی تحلیل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 1، شماره: 4
50 نقش واسطه ای خودکارآمدی، اضطراب و سبک های مقابله در رابطه میان اهداف پیشرفت و عملکرد تحصیلی آمار (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 22
51 ویژگی های فردی موثر بر ایجاد و توسعه خلاقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز (ارائه الگوی تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 14، شماره: 9
52 هنجاریابی مقیاس دانش محتوایی تربیتی بازی های دیجیتال در بین دبیران مدارس متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی آموزش مجازی در مقطع دبستان و مشکلات معلمان و دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
2 آموزش مبتنی بر بازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
3 آموزش مجازی و الکترونیکی ؛ مزایا و معایب ؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
4 آموزش مجازی و خلاقیت و نو آوری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
5 آموزش مجازی و روش های یاددهی-یادگیری (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی آموزش
6 اثر بخشی آموزش خودکارآمدی بر خودگردانی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
7 اثرات مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود در زندگی زنان سرپرست خانوار بر عملکرد تحصیلی فرزندانشان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
8 ارائه الگوی علی قصد استفاده از تسهیم دانش (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی کازرون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
9 ارائه مدل علی روابط تنظیم شناختی هیجان و پرسه زنی سایبری با نقش واسطه ای حمایت ادراک شده اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
10 ارایه مدل علی مولفه های حمایت دانشجویی بر انتقال یادگیری:نقش واسطه ای جریان یادگیری و رضایت (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
11 ارایه مدل عوامل تاثیرگذار بر علاقمندی به اقدام پژوهی در بین معلمان شرکت کننده در دوره اقدام پژوهی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
12 ارتباط بین تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان با هوش هیجانی و فرا شناخت دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان باغ ملک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
13 ارتباط بین سبک های مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر شیراز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
14 ارتباط بین غلظت فلزات سنگین آهن و روی با طول و وزن کل ماهی سرخوی معمولی Lutjanus lohni در ناحیه خلیج فارس و اثرات آن بر محیط زیست دریایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و فناوری
15 ارزشیابی تکوینی و پایانی در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
16 ارزشیابی کیفیت نظام آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور شیراز با استفاده از الگوی Cipp (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره،تعلیم و تربیت
17 ارزیابی برنامه درسی پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان بر اساس الگوی ارزشیابی سیپ (مطالعه موردی: مدارس مقطع ابتدایی شهرستان بستک) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
18 ارزیابی نقش فشار کاری معلمین بر روی کارکردهای آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
19 بررسی آموزش مجازی در فرایند یاددهی – یادگیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
20 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر خودراهبری یادگیری و پیشرفت تحصیلی علوم تجربی دانش آموزان مقطع متوسطه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
21 بررسی اخلاق کاری معلمان ابتدایی شهر شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
22 بررسی ارتباط بین مولفه های رهبری تحول گرا با حیات سازمانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
23 بررسی بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان (مطالعه موردی :مدرسه ابتدایی دخترانه نسیم شهر اصفهان) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
24 بررسی برنامه درسی در دوره ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
25 بررسی تاثیر آموزشهای مجازی (الکترونیکی) بر عملکرد مدیران و معاونین مدارس مقطع ابتدایی شهرستان بستک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
26 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر یادگیری دانش آموزان مدارس دوره ابتدایی(مطالعه موردی: شهر علامرودشت در سال تحصیلی 95-1394) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
27 بررسی تاثیر بازی های رایانه ای خشن بر میزان اضطراب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر جهرم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
28 بررسی تاثیر به کارگیری روش تدریس بدیعه پردازی بر افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
29 بررسی تاثیر رابطه بین فعالیت های فوق برنامه بر عزت نفس دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
30 بررسی تاثیر فرایند حضور فضایی و یادگیری مبتنی بربازی در بازی های رایانه ای در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
31 بررسی تاثیر فضای مجازی بر دلبستگی به درس خواندن در دانش آموزان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
32 بررسی تاثیر مهارت های زندگی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
33 بررسی رابطه ابعاد حمایت تحصیلی با نگرش نسبت به شهروند جهانی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر لنده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
34 بررسی رابطه ابعاد عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
35 بررسی رابطه ادراک از کلاس و در گیری تحصیلی به واسطه انگیزش تحصیلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
36 بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و تعدی غیر اخلاقی سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
37 بررسی رابطه باورهای هوشی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزه پیشرفت(مطالعه موردی :دانش آموزان دختر متوسطه دوم در شهرستان ماهشهر) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
38 بررسی رابطه بین اختلال یادگیری ریاضی، فرسودگی تحصیلی و تاب آوری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
39 بررسی رابطه بین سبک های هویت و کمال گرایی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی1395-1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
40 بررسی رابطه بین شادکامی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستانشهربابک در سال تحصیلی 1395-1394 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
41 بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی مدیران آموزشی با رضایتمندی شغلی و عملکرد سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بستک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
42 بررسی رابطه تعهد سازمانی و ابعاد آن با ویژگی های جمعیت شناختی در کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
43 بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و تعدی غیر اخلاقی سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش در روانشناسی
44 بررسی رابطه رهبری تحول آفرین سبز و نوآوری سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
45 بررسی رابطه سرمایه روانشناختی و نوآوری سبز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی و مدیریت در جامعه
46 بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان پسر با ناکارامدی اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
47 بررسی رابطه معرفت شناسی دانشجویان با امیدواری خوش بینی تحصیلی دانشجویان دولتی شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
48 بررسی رابطه ی بهزیستی روانشناختی معلمان شهرستان شادگان با سلامت اجتماعی آنان در سال تحصیلی 95-94 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
49 بررسی رابطه ی بین انگیزش تحصیلی با فریب کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
50 بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
51 بررسی رابطه ی بین نیازهای خودتعیین گری با خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
52 بررسی رابطه ی بین نیازهای خودتعیین گری با فریب کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
53 بررسی رابطه ی سبک یادگیری شناختی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
54 بررسی رابطه ی سرمایه های روانشناختی وکیفیت زندگی )مطالعه موردی : معلمان مقطع ابتدایی شهرستان رودبار جنوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
55 بررسی رابطه ی مدیریت مدرسه وخودپنداره ی ریاضی در دانش آموزان چهارم ابتداییشهرستان پارسیان ( استان هرمزگان ) در آزمون تیمز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
56 بررسی رابطه یادگیر خودراهبر و خودشکوفایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مرودشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
57 بررسی رابطهی بین عدالت آموزشی و رفتار مدنی- تحصیلی با فریبکاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
58 بررسی راه های مقابله با استرس با توجه به ویژگی های شخصیتی در دانش آموزان دوره دوم متوسطه (مطالعه موردی :شهر لامرد در سال تحصیلی 95-1394 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
59 بررسی علل روانشناختی مقاومت معلمان در طراحی و اجرای طرح درس روزانه و ارایه راهکارهای مناسب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
60 بررسی عناصر راهبردهای یاددهی – یادگیری و ارزشیابی برنامه درسی دوره آموزشی ابتدائی در نظام آموزشی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
61 بررسی عوامل فردی موثر بر قصد استفاده از تسهیم دانش(ارائه الگوی تحلیل مسیر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
62 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت برنامه درسی دانش آموزان مقطع ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهرستان بستک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
63 بررسی عوامل موثر بر عدم مشارکت تحصیلی دانش اموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم لارستان در سال تحصیلی 94-93 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
64 بررسی عوامل موثر بر وفاداری به برند دانشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
65 بررسی فاکتورهای زیست محیطی و روانشناختی موثر برتمایل به خرید محصولات سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
66 بررسی کیفیت آموزش های الکترونیک ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر شرکت کنندگان در سال 96 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مدیریت و اقتصاد مقاومتی
67 بررسی میزان رضایت شغلی معلمان مدارس ابتدایی منطقه ی فلارد،استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
68 بررسی نقش تربیت در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (با بهره گیری از تربیت اسلامی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
69 بررسی نقش جذابیت کاری و تعهد سازمانی بر نگرش میل به تغییر در کارکنان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفتمنطقه ای فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
70 بررسی نقش عدالت سازمانی بر فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان فارس (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
71 بررسی نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در بروز رفتارهای انحرافی محل کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
72 بررسی نقش هیجان خواهی و ابعاد سرشت و منش بر اعتیاد به اینترنت در بین دانش آموزان مقطع اول متوسطه شهر بستک در شرایط اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
73 بررسی و واکاوی تاثیرات سبک یادگیری دست ورزی در تسهیل سازی آموزش ریاضی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
74 برنامه ریزی درسی و نقش آن بر تحولات و آینده مدارس با توجه به رشد فناوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
75 بهبود آموزش و یادگیری از طریق یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
76 بیگانگی شغلی؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
77 پیش بینی تغییرات رفتار دوستدار محیط زیست دانش آموزان دوره متوسطه دوم از طریق نگرانی، نگرش و دانش زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
78 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
79 پیش بینی هویت حرفه ای براساس مولفه های ادراک از رهبری اصیل و تعهد شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
80 تاب آوری روانشناختی معلمان استثنایی :حلقه ی مفقوده ی پژوهش های تربیت استثنایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
81 تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب و یادگیری ادراک شده دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
82 تاثیر خانواده بر سر زندگی تحصیلی دانش آموزان سال دوم مقطع متوسطه دوره دوم شهرستان شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
83 تاثیر خانواده در گرایش جوانان به اعتیاد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
84 تاثیر راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
85 تاثیر فقر و بیکاری خانواده در بزهکاری نوجوانان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آسیب های اجتماعی و روانی با تاکید بر علوم رفتاری
86 تاثیر فناوری دیجیتالی در طراحی آموزشی و انتقال یادگیری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
87 تاثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی ، نگرش و اضطراب در ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
88 تاثیرگذاری فضای آموزشی در رضایتمندی و سرسختی روانشناختی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
89 تاثیرمراکز پیش دبستانی در تربیت کودکان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
90 تأثیر تعامل و به اشتراک گذاری دانش کارکنان بر عملکرد سازمانی: مطالعه چالش های منابع انسانی در بیماری همه گیر COVID-19 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
91 تبین گرایش تفکر انتقادی دانشجویان مهندسی براساس دیدگاه های معرفت شناختی آن (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
92 تبیین اثربخشی آموزش معکوس و اهمال کاری تحصیلی بر تاب آوری تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
93 تبیین بیگانگی از کار معلمان زن تربیت بدنی شهر شیراز با تاکید بر نقش متغیرهای سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
94 تبیین رابطه درک مسئولیت زیست محیطی و دلبستگی مکانی با نگرش زیست محیطی دانش آموزان متوسطه دوم مدارس غیر انتفاعی ناحیه 2 شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
95 تبیین مبانی فلسفی روش تدریس سقراطی؛ راهبردی در بهبود فرایند یادده ی - یادگیری مدارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، علوم ورزشی و تربیت بدنی
96 تحلیل جمعیت شناختی بیگانگی از کار معلمان تربیت بدنی شهر شیراز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
97 تحلیل فرسودگی شغلی بر اساس ویژگیهای جمعیت شناختی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
98 تربیت شهروندی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
99 تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
100 تعیین اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی بر یادگیری ریاضی دانش آموزان ناتوان یادگیری پایه ششم شهر دهلران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
101 جایگاه و تاثیر روش های تدریس فعال بر یادگیری مادام العمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
102 چارچوب پیاده سازی مدیریت دانش در نظام آموزش و پرورش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
103 چالش های آموزش مجازی در دوران بیماری کرونا (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
104 چگونگی بسیج امکانات درون سازمانی برای گذر موفق از دوره کرونا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
105 رابطه بین جو آموزشی و شادکامی با خودکارآمدی دانش آموزان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان شیراز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
106 رابطه ساختار سازمانی با اعتماد سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر مرودشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آینده نگری در روانشناسی و علوم تربیتی
107 رابطه سواد اطلاعاتی با عملکرد نوآورانه و رشد حرفه ای مدیران و معاونان مدارس شهرستان بستک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
108 رابطه مؤلفه های سرمایه روا نشناختی و فرسودگی شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
109 رابطه ی سبک مدیریت کلاس با سرمایه ی روانشناختی و هوش معنوی (مطالعه موردی: معلمان مقطع متوسطه شهر خرمشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
110 راه کارهای افزایش توانمندی معلمان در استفاده از آموزش مجازی اجباری در شرایط اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
111 راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر مهارت های خودتنظیمی و درگیری تحصیلی و اضطراب درامتحان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
112 راهکارهای توانمندسازی معلمان در استفاده از آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
113 عوامل زیست محیطی و روانشناختی موثر بر تمایل به خرید سبز (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
114 عوامل موثر بر تمایل به کارآفرینی دانش آموزان دختر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
115 عوامل موثر بر یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در محیط یادگیری الکترونیکی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
116 فرسودگی شغلی و گرایش به تغییرکارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
117 فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا و پسا کرونایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
118 فرصت ها و تهدیدهای یادگیری الکترونیک در عصر کرونا و پسا کرونایی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
119 فضای مجازی و نقش والدین در جلوگیری از آسیب های آن (دریافت مقاله) دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده
120 فناوری،یادگیری الکترونیک و روش های نوین تدریس در بهبود کیفیت آموزشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
121 کاربرد یادگیری از طریق تلفن همراه در اثر بخشی یادگیری دانشجویان پیام نور شیراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
122 محیط یادگیری سازنده گرا حلقه مفقودی آموزش درس ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
123 مروری بر تحقیقات حوزه ی تکنولوژی های نوین آموزشی و فاوا و تاثیرات آن بر فرایند یاددهی و یادگیری (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
124 مروری بر مبانی تعلیم و تربیت در پیشگیری از آسیب های فرهنگی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
125 معایب و مزایای استفاده از تکنولوژی آموزشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
126 مقایسه اثربخشی روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر اشتیاق تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و خودتنظیمی در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
127 مقایسه تاثیر دو روش آموزش از طریق تلفن همراه و آموزش مجازی بر میزان یادگیری هنرجویان فنی و حرفه ای شهر ایلام (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
128 مقایسه میزان تاب آوری روانشناختی در معلمان مدارس کودکان استثنایی و معلمان مدارس عادی شهر اهرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
129 نشانگرهای یک رهبر آموزشی موفق؛ یافته های یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
130 نقش آموزش الکترونیکی و آنلاین بر یادگیری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
131 نقش آموزش مجازی در خلاقیت و نو آوری دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
132 نقش آموزش های فنی حرفه ای در ارتقا به تمایل به کار آفرینی دانش آموزان هنرستان های شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
133 نقش اینترنت (اینترنت داخلی) در طراحی آموزشی و اثر بخشی انتقال محتوای آموزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
134 نقش توانمندسازی روانشناختی و بهزیستی معنوی در پیش بینی استرس شغلی آموزگاران ابتدایی شهرستان بستک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم شناخت و تعلیم و تربیت
135 نقش جو مدرسه و والدین در مقابله با اسیب های فضای مجازی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
136 نقش شبکه مجازی در ارتباطات فردی و بین فردی (دریافت مقاله) دومین همایش تحکیم و تعالی بنیان خانواده
137 نقش و جایگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش و یادگیری فراگیران در مدرسه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، علوم تربیتی و روانشناسی
138 نقش واسطه گری اعتماد سازمانی در ارتباط با بهره وری و وفاداری سازمانی در کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر داراب (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و حقوق کودک در جهان اسلام
139 یادگیری معکوس شیوه بهینه در آموزش و درس ریاضی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه