دکتر سمیرا پور

دکتر سمیرا پور استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر سمیرا پور

Dr. Samira pour

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه الگویی ساختاری از علل و پیامدهای ایمنی روانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
2 بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد در تیم و اثربخشی تیمی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
3 بررسی تاثیرکارآفرینی و کسب و کار محوری بر نوآوری و ارزش مشتری (دریافت مقاله) تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی رابطه مدیریت اسلامی منابع انسانی با عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 5، شماره: 15
5 تاثیر فرهنگ سازمانی بر بازارگرایی با تاکید بر نقش واسط تعارض سازمانی (مورد مطالعه: صنعت مبلمان در شهر مشهد) (دریافت مقاله) جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 3
6 درک تاثیرگذاری بالندگی و عدالت سازمانی از منظر شاخص های رفتاری (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
7 واکاوی مولفه های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی ساختاری تاثیر رهبری تحولی و عدالت سازمانی به واسطه توانمندسازی بر رفتارشهروندی سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم رفتاری و اسلامی
2 ارائه الگویی ساختاری از تاثیر منابع مبتنی بر فناوری اطلاعات و کارآفرینی محوری بر بهرهوری شرکتهای SME در صنایع غذایی و آشامیدنی مشهد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت کسب و کار
3 بررسی ارتباط میان نگرش ها و نیات رفتاری مسئولانه زیست محیطی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
4 بررسی پیامدها و نتایج رضایتمندی گردشگران در مناطق ساحلی دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
5 بررسی تاثیر خلاقیت مدیران مهارت های مدیران بر عملکرد سازمانی کارکنان آموزش پرورش درشهر مشهد منطقه تبادکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
6 بررسی تاثیر خودتنظیمی و کنترل علمی ادراکی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در یادگیری های الکترونیکی (مجازی) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
7 بررسی تاثیر خودتنظیمی و کنترل علمی ادراکی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان در یادگیری های الکترونیکی (مجازی) و دستیابی به توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
8 بررسی تعارضکار – خانواده و تمایل ترک شغل و سازمان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان قائم در مشهد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت
9 بررسی فرهنگ دانشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
10 بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس بر تسهیم دانش آنها: ارائه الگوی ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
11 بررسی نقش انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس و تسهیم دانش آن ها: ارائه الگوی ساختاری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
12 بررسی نقش ایمنی روانی در ترویج تمایل به تسهیم دانش (مورد مطالعه: مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
13 بررسی نقش تصویر ذهنی بیمار از بیمارستان و تاثیر آن بر رضایتمندی او با میانجیگری کیفیت ادراک شده از خدمات بیمارستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
14 بررسی نقش تعدیلگر توانمندسازی روانشناختی کارکنان در رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
15 بررسی نقش زنجیره تأمین یکپارچه بر عملکرد زنجیره تامین با تأکید بر پیاده سازی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری و ارتقای اعتماد عمومی به خدمات کمیته امداد (ره) مورد مطالعه: شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
17 بررسی و مقایسه میزان خلاقیت دانش آموزان در کلاسهای چند پایه و تک پایه (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
18 تاثیر رهبری تحول گرا بر عملکرد سازمانی از طریق یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه دوره دوم ناحیه 6 مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
19 تاثیر فرهنگ مدیریت خطای سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: پرستاران یک بیمارستان دولتی در مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد بازار از طریق کارآفرینی محوری در محیط های متغیر (یکمطالعه تجربی در صنایع غذایی شهر مشهد) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 تئوری بنیادی توسعه وقف در خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
22 تحلیل تاثیرات تحول و نوآوری های سازمانی بر شاخص های رفتاری کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان دکتر شیخ در مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
23 تحلیل و بررسی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی وای و جانسون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
24 تحلیلی جامع بر اثرات نعارضات کار و خانواده و گرانباری شغلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 مناطق ساحلی دریای خزر در مسیر توسعه پایدار گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
26 نقش کیفیت محیط یادگیری الکترونیکی بر رضایتمندی دانشجویان از یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی