دکتر ابراهیم پورجم

دکتر ابراهیم پورجم استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر ابراهیم پورجم

Dr. Ebrahim Pour Jam

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 معرفی سه گونه نماتد از خانواده Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 27
2 معرفی سه گونه نماتد از خانواده Criconematidae در مزارع غلات استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
3 اثر قارچ Trichoderma harzianum BI بر فعالیت آنزیم های کیتیناز و گلوکاناز در ریشه گوجه فرنگی آلوده به نماتود ریشهگرهی (Meloidogyne javanica) و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 1
4 ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
5 ارزیابی کمی خسارت بیماری نوک سفیدی برگ برنج ناشی از نماتود Aphelenchoides besseyi در شرایط گلخانه و میکروپلات (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
6 ارزیابی مقاومت ارقام چغندرقند به نماتد سیستی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
7 ارزیابی مقاومت ارقام زراعی و برخی از کلون های پیشرفته سیب زمینی به نماتد سیستی طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis و ردیابی ژن مقاومت H۱ با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 91، شماره: 1
8 Description of some plant parasitic nematodes from fruit orchards of West Azerbayjan, Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 3
9 Elicitation of defense responses in tomato against Meloidogyne javanica and Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici wilt complex (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 1
10 Morphological and molecular characterization of Leptonchus granulosus Cobb, ۱۹۲۰ (Dorylaimida: Leptonchidae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 5، شماره: 2
11 Morphological and molecular characterization of three species of the genus Pratylenchoides Winslow, ۱۹۵۸ (Tylenchina, Merliniidae, Pratylenchoidinae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 5
12 New record of two species belonging to superfamily Sphaerularioidea (Nematoda: Rhabditida) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
13 New records of Macroposthoniinae Skarbilovich, ۱۹۵۹ (Nematoda: Criconematidae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 10، شماره: 1
14 SIX NEW RECORDS OF AGARICUS FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 5، شماره: 1
15 Some belonolaim species (Nematoda, Dolichodoridae) from Sabalan region, northwest of Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
16 The effects of Arthrobotrys oligospora and Arthrobotrys conoides culture filtrates on second stage juvenile mortality and egg hatching of Meloidogyne incognita and Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 4، شماره: 5
17 Three new records of criconematids (Criconematidae: Criconematinae) from Iran (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 9، شماره: 3
18 بررسی تاثیر منابع مختلف کربن و ازت بر رشد رویشی قارچ خوراکی شاه صدف [Pleurotus eryngii (DC: Fr.) Quel.] (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
19 بررسی توانایی آنتاگونیستی قارچ های اندوفیت ریشه و گونه های تریکودرما برروی قارچ Macrophomina phaseolinaدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیماری های گیاهی دوره: 1، شماره: 3
20 پراکنش نماتود سیستی غلات، Heterodera filipjevi، در مزارع گندم استان اصفهان بر اساس درونیابی و ارتباط فاکتورهای آب و هوایی با تراکم جمعیت آن (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 3
21 چهار گونه از نماتدهای فوق بالاخانواده Tylenchomorpha (Nematoda: Tylenchina) از استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
22 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت به نماتد مولد گره ریشه چغندرقند در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 30، شماره: 2
23 شناسایی برخی از نماتدهای مرتبط با درختان میوه در منطقه مغان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
24 کارایی دو گونه از قارچ Pleurotus در کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 1، شماره: 2
25 گونه های جنس Filenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
26 گونه های جنسFilenchus در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
27 گونه های زیرراسته Aphelenchina، از منطقه جیرفت و کهنوج از جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 2
28 گونههایی از جنسهای Ditylenchus Filipjev, ۱۹۳۶ و Nothotylenchus Thorne, ۱۹۴۱ (Tylenchomorpha: Anguinidae) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
29 معرفی چند گونه از نماتدهای خانواده Dolichodoridae Chitwood in Chitwood & Chitwood, ۱۹۵۰ از ایران * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 2
30 معرفی چند گونه tylenchid از استان کرمان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 89
31 معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 4
32 معرفی سه گونه Nagelus (Tylenchina: Merliniinae) از ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر عصارههای گیاهان دارویی بر روی بیماری حبابتر قارچ خوراکی Agaricus bisporus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
2 بررسی وضعیت گونهMycogone عامل بیماری حبابتر قارچ خوراکی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
3 پیشنهاد یک گونه جدید برای جنس Labrys Qing & Bert, 2018 (Nematoda: Tylenchidae) (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
4 تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 سطوح بهینه زادمایه جهت ارزیابی مقاومت چغندرقند نسبت به نماتد مولد گره ریشه در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 شناسایی فون نماتدهای انگل گیاهی کلزا در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
7 مطالعه ترانسکریپتوم چغندرقند در برهمکنش سازگار و ناسازگار با Heterodera schachtii (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
8 مطالعه کارایی مدل سین هورست برای ارزیابی میزان خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 نگاشت نهادی بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)