دکتر محمود قدیری

دکتر محمود قدیری عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمود قدیری

Dr. Mahmoud Ghadiri

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی دیدگاه برنامه های پنج ساله ی توسعه ی کشور به کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 42
2 بررسی پایداری محیط کالبدی در محله های فقیرنشین با تاکید بر سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: محله زمزم شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 38
3 بررسی میزان گسترش شهرهای کوچک و میانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 12، شماره: 36
4 تحلیل الگوی توزیع و تمرکز اشتغال در استان های مناطق خشک مورد: استان بوشهر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
5 تحلیل تحولات فرم فضایی شهر یزد طی سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 4
6 تحلیل تطبیقی الگوی توزیع جمعیت در نظام شهری مناطق ۱۰گانه ی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 40
7 تحلیل تطبیقی شاخص های توسعه پایدار شهر بوشهر با مناطق شهری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 14، شماره: 35
8 تحلیل تطبیقی کیفیت منظر و خدمات محلات شهر بم (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 7، شماره: 25
9 تحلیل تعادل فضایی دسترسی به خدمات شهری مطالعه موردی: شهر اقلید (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 40
10 تحلیل تفاوت کیفیت بازسازی محلات شهر بم (دریافت مقاله) جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
11 تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی با میزان رضایتمندی از بازسازی پس از زلزله؛ مطالعه موردی: خانوارهای محلات شهر بم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
12 تحلیل شاخص های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعه موردی: شهر کوهبنان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
13 تحلیل کیفیت کالبدی محیط مسکونی بازسازی شده شهر بم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 40
14 رابطه ساخت اجتماعی شهرها و میزان آسیبپذیری در برابر خطر زلزله مطالعه موردی: محلات کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 2
15 سنجش رضایت مندی از تسهیلات گردشگری مکان های مذهبی برون شهری، مطالعه موردی: منطقه چک چک اردکان (استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 21، شماره: 61
16 سنجش و ارزیابی الگوی گسترش فیزیکی شهر یزد (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
17 نقش دانش و نگرش ریسک در تبیین تفاوت های آسیب پذیری اجتماعی شهر تهران در برابر زلزله (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری نسبت به بحران؛ مسئله ای از جامعه یا برای جامعه؟ مطالعه موردی کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
2 آنالیز سیر زمانی تخلیه اضطراری یک ساختمان بلند مرتبه در قیاس با نمودار زمانی سیرکلاسیونی دود و گازهای ناشی از حریق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
3 ارائه الگویی جهت مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
4 ارائه چارچوب مفهومی سنجش آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله مطالعه موردی: شهر اردکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
5 ارزیابی آسیب پذیری فیزیکی شهر بجنورد در برابر زلزلهبا استفاده از مدل چند معیاره فضایی در GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 ارزیابی پایداری نهادی- کالبدی شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
7 ارزیابی تطبیقی پایداری زیست محیطی شهربوشهربا مناطق شهری کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 ارزیابی عملکرد جمعیتی و اقتصادی شهرهای کوچک در توسعه ناحیه ای مطالعه موردی: شهر کوچک اقلید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 ارزیابی میزان رضایتمندی خانوارهای شهر بم از بازسازی پس از زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
10 ارزیابی میزان رضایتمندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
11 ارزیابی نقاط قوت سیاستهای تشویقی دولت در نوسازی مساکن بافت فرسوده مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
12 الگوی نوین تخلیه ساختمان های بلند مرتبه به وسیله آسانسورهای آتشنشان و لابی های مرتبط با آنان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
13 بررسی اهمیت سامانه های کنترل دود در ساختمان ها و معرفی کتاب مهندسی کنترل دود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
14 بررسی تحولات نظری آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
15 بررسی توسعه ی فیزیکی- کالبدی شهر کنارک بر اساس راهبرد رشد هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
16 بررسی سطح آمادگی ارتباطی – سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر سیرجان در برابر زلزله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی عوامل حفظ، احیا و بازآفرینی بافت های تاریخی کشور به منظور بهره وری مناسب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 بررسی میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر شیراز در برابر زلزله و ارتباط آن با وضعیت اقتصادی - اجتماعی، سال 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
19 تبیین اثرات مشارکت شهروندی بر بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: شهر نایین) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
20 تبیین افتراق اجتماعی- فضایی آسیب‌پذیری کلانشهر تهران در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 تحلیل آمادگی واکنش و رویارویی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
22 تحلیل اجتماعی- فضایی آسیب پذیری کلانشهر تهران در برابر زلزله (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
23 تحلیل الگوی تجمع و پراکندگی جمعیت و فعالیت در شهرها مطالعه موردی:شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
24 تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی درGIS مطالعه موردی: کلانشهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
25 تحلیل تطبیقی شاخصهای کیفیت زندگی در محلات قدیمی و جدید شهری، نمونه موردی: شهر لمزان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
26 تحلیل تطبیقی وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارها و بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
27 تحلیل تفاوت کیفیت منظر و بهداشت محیط محلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 تحلیل تفاوت میزان آسیب‌پذیری فیزیکی بافت های منظم و ارگانیک شهر کرمان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
29 تحلیل تفاوت میزان آمادگی ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر اردکان (یزد) در برابر زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
30 تحلیل درجه همه جانبه نگری برنامه های پنجساله توسعه کشور به کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
31 تحلیل رابطه آسیب پذیری فیزیکی و شاخصهای اجتماعی - اقتصادی شهربجنورد دربرابر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
32 تحلیل رابطه آسیبپذیری ساختمانی مساکن شهر سیرجان در برابر زلزله و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
33 تحلیل رابطه دانش و نگرش ریسک خانوارها و آسیب پذری فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی شهر زنجان) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
34 تحلیل رابطه کیفیت ساخت و ساز با شاخصهای اجتماعی شهر بجنورد با رویکرد آسیبپذیری نسبت به زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
35 تحلیل رابطه کیفیت فیزیکی - کالبدی و ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی خانوارهای شهربم پس اززلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
36 تحلیل رابطه کیفیت فیزیکی- کالبدی و ویژگیهای اجتماعی- اقتصادی خانوارهای شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
37 تحلیل ساخت مسکونی - اکولوژیک شهر بندرعباس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 تحلیل ظرفیت ذهنی- نگرشی خانوارهای شهر سیرجان در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) اولین کنگره تخصصی مدیریت شهری و شوراهای شهر
39 تحلیل ظرفیت شهر اقلید در توسعه ناحیه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
40 تحلیل فضایی آسیب پذیری اجتماعی- اقتصادی شهر بجنورد در برابر زلزله با استفاده از مدل چند معیاره فضایی در GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 تحلیل کیفیت محیط کالبدی محلات شهر جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
42 تحلیل میزان آمادگی ارتباطی - سرمایه اجتماعی خانوارهای شهر قیر و کازرین در برابر خطر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
43 تحلیل میزان آمادگی عملیاتی خانوارهای شهرشیراز دربرابر خطر زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
44 تحلیل میزان رضایت مندی گردشگران از مجموعه بند میزان شهر شوشتر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
45 تحلیل و ارزیابی گردشگری در پایداری اقتصاد مناطق روستایی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
46 تحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری شهر بم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
47 تحلیل وضعیت تسهیلات گردشگری مجموعه آبشارهای شهر شوشتراز دید گردشگران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
48 تحلیل وضعیت خدمات و تسهیلات بازسازی شده شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
49 تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی و تعلق مکانی شهر بم پس از زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
50 تحلیلی برارتباط مدیریت سوانح طبیعی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
51 تفاوتهای اجتماعی - فضایی اسیب پذیری شهر تهران نسبت به خطر زلزله و رهنمودهای آن برای سیاستگذاری کاهش اسیب پذیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 سنجش درجه ریسک زلزله استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
53 عوامل کلیدی موثر بر چگونگی رشد و گسترش فضایی شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
54 کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله؛ ضرورت نگرش همه‌جانبه در برنامه‌های توسعة پنجسالة ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
55 کیفیت رویکرد برنامه های توسعه کشورهای اسلامی به آسیب پذیری دربرابر زلزله ارزیابی برنامه پنجم ایران اسلامی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
56 مدیریت آسیب پذیری برای کاهش بحران زلزله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
57 مقدمه ای برآینده نگری قنات و ارائه سناریوی پیشنهادی با تاکید بر حکمرانی آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب
58 میزان تعادل نظام شهری استان یزد طی سالهای 35تا85 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری