دکتر فاطمه جان احمدی

دکتر فاطمه جان احمدی استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکتر فاطمه جان احمدی

Dr. Fatemeh Janahmadi

استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 عوامل جغرافیایی و سیاسی موثر بر مکان گزینی پایتخت ادریسیان در فاس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 10، شماره: 38
2 اسلوب و نظام فکری عمر بن شبه نمیری در کتاب تاریخ المدینه المنوره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 24، شماره: 14
3 الگوی مدیریت سیاسی فضا در عهد پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 2
4 اندیشمند ایرانی حمیدالدین کرمانی و مدیریت بحران دربار فاطمیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 2، شماره: 1
5 Probing the reflection of Islamophobia in Ibn Warrāq’s Portrayal of Islam (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 4، شماره: 1
6 بحران نان و مدیریت آن در عصر اول خلافت فاطمیان در مصر(۳۵۸-۴۸۷ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 15، شماره: 1
7 بررسی تاثیر قصه های بومی ایرانی- اسلامی در محتوای درسی زبان انگلیسی دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 18، شماره: 58
8 بررسی مهدویت در دولت برغواطه بر اساس نظریه تحلیل گفتمان لکلوئو و موف (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 45، شماره: 91
9 بررسی و نقد اولین آثار اسماعیلی (نیمه سده دوم تا نیمه سده چهارم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 27
10 تاثیر اصلاحات اقتصادی الحاکم بامرالله بر کاهش پیامدهای بحران مستنصریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
11 تاثیر رهبری کاریزماتیک ابن تومرت در پیروزی موحدین (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
12 تاریخ نگری اسماعیلیان؛ مولفه های فلسفه نظری تاریخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 23
13 تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک موثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 18، شماره: 67
14 تحلیلی جامعه شناختی از دوگانگی رفتار سیاسی –فرهنگی حاکمان شیعی تبرستان مطالعه موردی: حسن بن زید و حسن بن علی علوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
15 تحول اصطلاح ساراسن و کاربست آن در میان اروپاییان تا پایان سده سیزده میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 5، شماره: 18
16 تفاوت های زیست محیطی و ساختار شهری فسطاط و قاهره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 34
17 توصیف و تبیین یهودی سازی تاریخ اسلام (با تاکید بر دایره المعارف اسلام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 55
18 جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 6، شماره: 11
19 خدمات سیاسی و علمی آل رسی در یمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 3
20 دلایل و عوامل موثر در مناسبات دولت سلجوقی و امارت اشراف حجاز (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 21
21 رابطه امنیت اقتصادی در امان نامه جوهر صقلی با شورش های سیاسی دوره اول خلافت فاطمیان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 33، شماره: 58
22 راهبردهای جوهر صقلی در فرهنگ سازی مذهب اسماعیلی در مصر(مطالعه موردی؛ امان نامه امنیت سیاسی اجتماعی جوهر) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 7، شماره: 14
23 رفتار سیاسی دولت شیعی مذهب ادریسیان با دولت امویان اندلس (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 5، شماره: 10
24 رهیافت تاریخی عوامل موثر برتحقق نقش های محول اجتماعی زنان در جامعه عصر نبوی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 4
25 زمینه های اقتصادی جنبش های اجتماعی در طلیطله عصر امویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 26
26 سنخ شناسی آرای اندیشه ورزان تجددگرای سوریه قرن بیستم پیرامون مفهوم ملت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 2
27 سنخ شناسی جریان نومعتزلیان در شمال آفریقا براساس روش قصدگرای اسکینر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 15، شماره: 57
28 سیر تاریخی و نقش مسلمانان در انتقال تمدن یونان به اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه سخن تاریخ دوره: 16، شماره: 40
29 شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 21
30 ضرورت و پیامدهای حضور مستشار انتظامی در نوسازی ساختار نظمیه در ایران دوره ناصری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی دوره: 8، شماره: 31
31 عملکرد مذهبی مرجعیت اهل تسنن جنوب شرق ایران از اواخردوره قاجاریه تا انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 11، شماره: 2
32 عوامل موثر بر جایگاه تاریخ نگاری در ادبیات اسماعیلیان از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
33 عوامل موثر بر گسترش شهری فسطاط تا تاسیس قاهره (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 49، شماره: 2
34 عوامل موثر بر مکان‎گزینی شهرهای فعال ساحلی جنوب ایران در قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 14، شماره: 37
35 قرامطه بحرین مساله امامت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 13
36 کارکردهای مذهبی – اجتماعی بازار در مصر عصر والیان تا برآمدن فاطمیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
37 مبانی مشروعیت « امرا » در امارت‌های کرد (از قرن 10 هجری تا 13 هجری / 16 تا 19م) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 1
38 مسلمانان رومانی در عصر حاکمیت کمونیست ها (۱۹۴۵ ۱۹۸۹م) (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 44، شماره: 1
39 مناسبات سلاطین و فقها در دوره ی مملوکان مصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 44
40 مناسبات فاطمیان با شرفای حجاز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 7، شماره: 24
41 نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر (۷۳۵- ۱۲۸۸) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
42 واکاوی زمینه‌ها و عوامل مقبولیت اجتماعیـ سیاسی سادات علوی در تبرستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه علوی دوره: 9، شماره: 17
43 واکاوی گفتمان مهدویت فاطمیان در مغرب اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 8
44 ویژگی ها و شاخصه های نظام آموزشی امام صادق(ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 زمینه های تاریخی خراج نگاری های دوره عباسیان معاصر با امامان شیعه علیهم السلام (با تاکید بر الخراج ابویوسف) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی اقتصاد اشتغال تولید در آیینه قرآن و عترت علیهم السلام