دکتر یحیی اسماعیل پور

دکتر یحیی اسماعیل پور

دکتر یحیی اسماعیل پور

Dr. Yahya Esmaeilpour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی حساسیت اراضی به بیابان زایی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم در حوضه آبخیز جازموریان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
2 استفاده ازتجزیه به روش جمعی در مطالعه اثر جهت و ارتفاع از سطح دریا بر مولفه های تنوع آلفا، بتا و گاما (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده گنو، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 3
3 بررسی اثر تغییر اقلیم گذشته بر روند ردپای آب زعفران در مناطق همگن اگروکلیماتیک خراسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی اثر ورود دام بر تغییرات آشیان اکولوژیک آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa subgutturosa) (مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع قراویز، کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
5 بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقه حفاظت شده خورخوران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 14، شماره: 1
6 بررسی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی پتانسیل سیل‎‌خیزی زیرحوزه‌های آبخیز با استفاده از روش‌های فازی تاپسیس و الکتره نوع 3، مطالعه موردی: حوزه آبخیز سرخون بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
7 پویایی پوشش گیاهی در رابطه با دما و بارش در مراتع حوضه کارون محدوده ی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
8 پهنه بندی سیل خیزی و ارزیابی کارایی کانال های روان آب سطحی در حوزه آبخیز شهری بندرعباس (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 12، شماره: 42
9 پهنه بندی مناطق مستعد کشت گیاهان دارویی در استان قم با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
10 پیش بینی پراکنش جغرافیایی جنس کما (Ferula spp) با استفاده از مدل سازی مطلوبیت زیستگاه(مطالعه موردی: خراسان رضوی و شمالی) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 2
11 پیش بینی مناطق مناسب رویش گونه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در شمال شرق ایران با استفاده از مدل بیشینه آنتروپی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 3
12 تاثیر نوع کشت، روش آبیاری و نوسانات آب زیرزمینی بر تغییرات برخی ویژگی های فیزیک وشیمیایی خاک (مطالعه موردی: داراب فارس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی منابع آب دوره: 16، شماره: 58
13 تاثیرپذیری رواناب و رسوب خاک ازافزودنی های ورمی کمپوست و کاه و کلش (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 4
14 تعیین الگوی بهینه کشت گیاهان دارویی با استفاده از مدل ترکیبی TOPSIS-AHP (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 6
15 تعیین عرصه های مستعد احداث آبشخور برای آهوی ایرانی (Gazella Subgutturosa Subgutturosa) با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: منطقه شکارممنوع قراویز) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 7، شماره: 3
16 تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی و ارزش اقتصادی آب در محصول گوجه فرنگی در ایران (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
17 رتبه بندی مناطق مستعد احداث سد زیرزمینی (منطقه مورد مطالعه: حوزه باغک سرنی استان هرمزگان) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
18 طبقه بندی و بررسی داده های شاخص نرمال شده تفاضلی پوشش گیاهی در حوضه های آبریز دز، کارون و کرخه (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 11، شماره: 3
19 کارایی شاخص های خشک سالی هواشناسی در پیش هشدار خشک سالی هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سداستقلال - میناب) (دریافت مقاله) فصلنامه ترویج و توسعه آبخیزداری دوره: 10، شماره: 36
20 مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گبر (Acacia tortilis (Forssk.) Hayne) با استفاده از روش حداکثر آنتروپی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 2
21 مقایسه تاکسونومی گونه چندل Rhizophora mucronata Lam. در ناحیه سیریک استان هرمزگان و مقایسه آن با جمعیت هند بر اساس توالی ژن ۱۸s rDNA (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 3
22 مکان یابی مناطق مستعد جنگل کاری مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی سه شاخص خشکسالی اقلیمی بارش استاندارد شده، دهک ها ودرصد نرمال و تعیین مناسب ترین آنها در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 ارزیابی شاخص های کمی پوشش گیاهی و تأثیر آن در مدیریت حوزه های آبخیز(مطالعه موردی: منطقه گنو) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
3 استخراج و بررسی خصوصیات مورفومتریک زیرحوضه های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان هرمزگان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 انتخاب شاخص های بهینه برای پایش بیابانزایی و تخریب سرزمین در اثر فرآیندچرای بی رویه (مطالعه موردی: اسفندقه- جیرفت) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 انتخاب شاخصهای بهینه برای پایش بیابانزایی و تخریب سرزمین در اثر فرآیند آتشسوزی (مطالعه موردی: اسفندقه جیرفت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران،ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار
6 بررسی تغییر نگرش زیست محیطی جامعه بومی در پی ایجاد دهکده های گردشگری ویژه در مجاورت روستاهای هدف محدوده ژئوپارک قشم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
7 بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی در طول گرادیان ارتفاعی ( مطالعه موردی: کوه گنو، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
8 بررسی تغییرات عملکرد هیدروژل در افزایش ذخیره رطوبتی خاک درشرایط شوری مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
9 بررسی تغییرات میزان تنوع پوشش گیاهی براساس طبقات ارتفاعی مختلف (مطالعه موردی: منطقه گنو، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای دریا،توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس
10 بررسی روند تغییرات رطوبت نسبی در ایستگاه های سینوپتیک استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
11 بررسی نقش خصوصیات خاک شناسی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 بررسی نقش سنگریزه های سطحی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت ( مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
13 بررسی نقش میکروتوپوگرافی بر پراکنش پوشش گیاهی در میان تیپ های مختلف دشت (مطالعه موردی: شهرستان لامرد-استان فارس) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
14 بررسی و معرفی ذخیره گاه زیست کره حرا در سواحل شمالی خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
15 بررسی وضعیت پراکنش تابستانه و پاییزه آهو ایرانی در منطقه شکار ممنوع قراویز کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
16 برنامه ریزی و مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی تحت شرایط بحران آب (مطالعه موردی: دشت پریشان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
17 پیامدهای پروژه های احیاء اکولوژیک بر ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک (مورد مطالعه: حوزه دهگین – هرمزگان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
18 تعیین عوامل محیطی موثر درمکان یابی سکونتگاه روستایی(مطالعه موردی: روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
19 توانمندسازی ذینفعان طرح آبخیزداری واستفاده از آبهای غیر متعارف از طریق رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی(مطالعه موردی لپویی شیراز) (دریافت مقاله) نخستین همایش تاب آوری زیست بوم شیراز
20 تولید بهسازهای زیستی با استفاده از بقایای زیست توده نخل و پوسته میگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
21 حفاظت، احیاء و توسعه رویشگاه های مانگرو استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
22 محاسبه شماره منحنی حوزه آبخیز برنطین استان هرمزگان در روش SCS با کمک تصاویرماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
23 معرفی و کاربرد سامانه های هلالی آبگیر به منظور احیاء پوشش گیاهی و خاک بیابان های ساحلی (مورد مطالعه: دشت جیحون شهرستان خمیر- استان هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
24 مقایسه تغییرات گونه های مختلف گیاهی تحت تاثیر پروژه های احیاء اکولوژیک خاک (مورد مطالعه : حوزه دهگین - هرمزگان) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
25 مقایسه محتوای کربن آلی خاک تحت چرای دام و سال چهارم قرق در حوزه معرف و زوجی دهگین-رودان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
26 مقایسه نتایج برآورد میزان فرسایش و رسوب تولیدی حوضه دره رجدون بوشهر با استفاده از روشMPSIAC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 مقایسه نقش عوامل اکولوژیک و انسانی در مکانیابی سکونتگاه با استفاده از مدل تحلیل شبکهای مطالعه موردی: روستای کاج استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
28 مکانیابی مناطق مستعد احداث آبشخور خاصه آهوی ایرانی با استفاده از مدل هم پوشانی شاخص مطالعه موردی: منطقه شکار ممنوع قراویز کرمانشاه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
29 ویژگی های فیزیکوشیمیایی تاثیرگذار در انتخاب و کارایی هیدروژل در پروژه های کشاورزی و منابع طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی