دکتر ابراهیم اخلاصی

دکتر ابراهیم اخلاصی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر ابراهیم اخلاصی

Dr. Ebrahim Ekhlasi

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزه های دینی و مناسبات خانواده و زناشویی؛ مورد مطالعه: زوجین شهر بندرعباس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 82
2 اقتدار پزشکی، از خشونت تا دگرفهمی؛ مطالعه ای قوم نگارانه در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 26، شماره: 85
3 Investigation and Comparison of Four Different Discourses in Sociology and Iranian Society (دریافت مقاله) مجله بازنگری سیاسی خاورمیانه دوره: 6، شماره: 1
4 بررسی زمینه های اجتماعی و فرهنگی نشاط اجتماعی در زندگی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
5 توصیف و تحلیل ویژگیهای جامعه شناختی و روانشناختی دختران و زنان روسپی در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 2
6 جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان(مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 26
7 خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تاکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 14، شماره: 54
8 سنخ شناسی پیامدهای حمایت اجتماعی در بستر جامعه ایرانی با تاکید بر عنصر سلامت کل نگر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 9، شماره: 33
9 عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی(مورد مطالعه: دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
10 فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت اجتماعی بدن در جامعه ایرانی (مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی ۱۳۹۵-۱۳۸۶) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 3
11 مرور نظام مند مطالعات ناظر به تعیین کننده های سلامت روان در جامعه ایرانی مورد کاوش: مقالات علمی پژوهشی داخلی ۱۳۹۹-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 7، شماره: 23
12 مطالعه پدیدارشناختی «خود» در مناسبات زندگی روزمره (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 2
13 مطالعه پدیدارشناختی تجربه تنهایی در بین دانشجویان با رویکرد تفسیری (مورد مطالعه: دانشجویان پسر خوابگاه شهید آشتیانی دانشگاه علامه طباطبایی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 16، شماره: 62
14 مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 48
15 نقد اخلاقی و اجتماعی پارادایم زیست پزشکی؛ با تاکید بر تعامل علوم پزشکی و علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
16 واکاوی مفهومی فرانظریه پردازی با تاکید بر چالش ها و الزامات آن در جامعه شناسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 8، شماره: 29
17 هویت بر اساس داستان مارگیر مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 5، شماره: 2