علی امروز نژاد

 علی امروز نژاد Department of Applied Mathematics, Aston University

علی امروز نژاد

Ali Emrouznejad

Department of Applied Mathematics, Aston University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.