ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی

 ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی

Abolghasem Esmaeili

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anti-cancer properties of Escherichia coli Nissle 1917 against HT-29 colon cancer cells through regulation of Bax/Bcl-xL and AKT/PTEN signaling pathways (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 23، شماره: 7
2 اثرات گنجاندن سطوح مختلف پربیوتیک ایمنووال و پروبیوتیک پریمالاک بر شاخصههای رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و فاکتورهای خونی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 74، شماره: 1
3 تاثیر تغذیه باآرد باقلا vicia faba برسطح سرمی لیپیدها و عملکرد کبد درفیل ماهی پرورشی huso huso (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات جایگزینی کامل منابع چربی جیره با روغن های گیاهی بر نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی ماهی سیکلید رنگین کمانی Archocentrus multispinosus (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
2 اثرات کاربرد کود ورمیکمپوست روی میزان رشد و بازماندگی آرتمیا فرانسیسکانا Artemia franciscana (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
3 ارزیابی اثرات جایگزینی سطوح مختلف پودر آزولا(Azolla filiculoides) به جای پودر سویا درجیره غذایی بچه ماهی کپور علفخوار(Ctenopharyngodon idella) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 ارزیابی کیفی رودخانه بابل رود استان مازندران با استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 Design And Production Of Anti Erbb2-Toxin As A Novel Anticancer Candidate Of Breast Cancer (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
6 Peripheral GABA Signaling Pathways: Novel Targets for Breast Cancer Therapy (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
7 بررسی اثرات دو جیره زنده و خشک میکروجلبکی بر ترکیب اسیدهای چرب ضروری در سیکلوپویید کوپه پود Acanthocyclops trajani (غذای زنده مکمل برای لارو ماهیان آب شیرین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
8 بررسی ارتباط هم آوری ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio تالاب انزلی با طول، وزن و سن مولدین (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
9 بررسی تاثیر جایگزینی کامل منابع چربی جیره با روغن های گیاهی بر عملکرد رشد ماهی سیکلید رنگین کمانی Archocentrus multispinosus (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
10 بررسی تاثیر داروی ناپروکسن در دوزهای مختلف بر بازماندگی لاروهای ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
11 بررسی تاثیر داروی ناپروکسن در دوزهای مختلف بر شاخص رشدی ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
12 بررسی تاثیرسطوح مختلف شوری برتغییر نسبتهای جنسی در کشتهای پرورشی آرتمیا فرانسیسکانا Artemia franciscana (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
13 بررسی جایگزینی پودرماهی باپودرجلبک اسپیرولینا Spirulina platensis برعملکرد رشدوبازماندگی ماهی گورامی سه خال ( Trichopodus trichopterus ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
14 بررسی جایگزینی پودرماهی باپودرجلبک اسپیرولینا Spirulina platensis برعملکردتولید مثلی ماهی گورامی سه خال Trichopodus trichopterus (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
15 بررسی شاخص های تغذیه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio تالاب انزلی در فصل تخمریزی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
16 تاثیر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis بر فاکتورهای رشد میگوی زینتی آب شیرین(Neocaridina heteropoda) Red cherry shrimp heteropoda (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
17 تاثیر درجه حرارتهای مختلف نگهداری مولدین بر شاخص قطبیت ایوسیت تخمک فیل ماهی Huso huso ماده پرورشی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
18 تاثیر درجه حرارتهای مختلف نگهداری مولدین در فیل ماهی Huso huso ماده پرورشی بر میزان ترشح هورمونهای استروییدی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
19 تاثیر سطوح مختلف اسید آراشیدونیک بر شاخص های رشد ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 تاثیر گنجاندن پودر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis در جیره بر رنگپذیری تخمک ماهی گورامی سه خال Trichopodus trichopterus (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
21 تاثیر گنجاندن سطوح مختلف اسید آراشیدونیک بر شاخص گنادی و هماوری مطلق مولد ماهی زبرا (Danio rerio) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 تاثیرسطوح مختلف شوری بر ویژگی های مورفولوژیکی و مریستیکی ماده ها درکشتهای پرورشی آرتمیا فرانسیسکانا ( Artemia franciscana ) در دو نسل متوالی (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
23 تأثیر جلبک اسپیرولینا Spirulina platensis بر فاکتورهای تولید مثلی میگوی زینتی آب شیرین (Neocaridina heteropoda) Red cherry shrimp (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
24 ساختار اجتماعات بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه بابل رود(استان مازندران) در فصل زمستان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 مروری بر ویژگی های ظاهری، قابلیت تولید انبوه، عملکرد تولیدمثل و ارزش غذایی روتیفر Proales similis جهت تغذیه در مرحله لارویکالچر ماهیان دریایی با اندازه دهان خیلی کوچک (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار