سیدمهدی توکلی افشاری

 سیدمهدی توکلی افشاری دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا

سیدمهدی توکلی افشاری

Seyed Mahdi Tavakoli Afshari

دانشیار، دانشگاه Alberta کانادا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.