محمدرضا پورمحمدی

 محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز

محمدرضا پورمحمدی

Mohammadreza Pourmohamadi

رئیس دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی الگوی اختلاط کاربری زمین در محلات شهر سبزوار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 6، شماره: 22
2 ارزیابی سرانه و دسترسی پارک ها و فضاهای سبز شهری با رویکرد اکولوژیکی مورد نمونه: پارکهای محله ای کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی رابطه بین تراکم ساختمانی با قیمت زمین مطالعه موردی: منطقه 1 کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر تبریز با استفاده از مدل هدانیک (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 3، شماره: 9
5 تبیین ابعاد اجتماعی- اقتصادی تاب آوری شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه 4 شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 9، شماره: 1
6 تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه منطق های در ایران (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 12، شماره: 32
7 تحلیلی بر دگرگونی کیفی سرمایه اجتماعی در نظام شهری نمونه موردی: نظام شهری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 1، شماره: 3
8 شناسایی و تحلیل عوامل تاثیرگذار شکاف دیجیتال در توسعه پایدار تبریز 2018 (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
9 مقایسه زیرساخت های شبکه آب کلان شهر تبریز با هفت شبکه آب در ایالات متحده با استفاده از روش شاخص عملکردی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 118
10 واکاوی مکتب های مورفولوژی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر ابعاد معماری ساختمان بر مصرف انرژی با تاکید بر اقلیم: مرور مطالعات (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
2 ارتباط غیرکلامی رویکردی در فهم معنای محیط (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارتقاءکیفیت زندگی شهری باتاکیدبررویکردTOD نمونه موردی: خیابان امام شهراردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 ارزیابی استراتژی مسکن مهر در ارتباط با مفاهیم پایداری شهروملاحظات زیستمحیطی نمونه موردی: فاز 2مسکن مهر شهر جدید سهند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
5 ارزیابی تاثیر بهبود وضعیت کاربری های حیاتی کلانشهر تبریز در افزایش تاب آوری آنها در مقابل مخاطره طبیعی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور طراحی دهکده توریستی با روش GIS نمونه موردی: تپه های مجاور روستای حاج عبدال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
7 ارزیابی سرزندگی شهری در محلات قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی محلات شهر تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 ارزیابی طرحها و برنامه های توسعه شهری با رویکردکربن صفر مطالعه موردی: شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
9 اصول طراحی پایدار و مفاهیم آن در معمار ی خانه های سنتی اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
10 اصول و مبانی شهر تاب آور؛ ارزیابی تعاریف و مدل های جدید مطرح در تاب آوری شهری (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
11 بازشناسی ایدههای طراحی از مفاهیم معماری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 بازنگری مفاهیم معماری ایران درارتباط با معماری پایدار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه و گسترش اینفضاها در شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
14 بررسی ارتباط بین توسعه فضاهای زیرزمینی و معیار انرژی در توسعه وگسترش این فضاها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 بررسی روند توسعه فیزیکی شهر سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
16 بررسی طرح های گذر بندی شهری با رویکرد معلولین جسمی-حرکتی با مقایسه ی نمونه هایی از ضوابط و مقررات کشور ایران با کشورهای پیشرفته (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 بررسی منظر شهری مطلوب در پیاده راه های شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 تاثیر ارتقاء منظر شهری با رویکرد ایجاد تنوع و سرزندگی در پیاده راه ها (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
19 تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر سنندج با استفاده از مدل هلدرن و انتروپی شانون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 تحلیل بدنه ی خیابان های شهرتبریز مطالعه موردی: خیابان امام خمینی محدوده چهارراه شریعتی تاتقاطع شهیدبهشتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 تحلیل فضایی پایداری توسعه کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 تحلیل و بررسی مجتمع های آموزشی کودکان درهزاره سوم ازمنظرروانشناسی محیطی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 توسعه میان افزا به مثابه ی نوین ترین راهبرد بهسازی درروند احیاء مجدد مرکزتاریخی کلانشهرها مطالعه موردی: محله فیض آباد به عنوان مرکزتاریخی ـ کلانشهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 درآمدی بر مبانی و مفاهیم مسکن پایدار و ضرورت آن در راستای دستیابی به شهرهای پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
25 روشها و ایدههای جدید در به کارگیزی انرژیهای نو (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 سازمان های غیردولتی رهیافت تضمینی توسعه پایداردرکلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
27 ساماندهی محلات شهری وایجادسرزندگی درآن باتاکیدبررویکردtndنمونه موردمطالعه:محله ویجویه تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 سرزندگی شهری،مفهوم ومؤلفه های آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت مسکن مهر (شهر گرگان) (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
30 شناخت مبانی طراحی مطابق با اصول پایدار معماری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
31 شهر الکترونیک گامی بسوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 ضوابط ملاحظات و استانداردها درطراحی ساخت مکان یابی ونصب کفپوشها درمنظرشهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
33 فلسفه مبتنی بر تفکر، سبک زندگی و پارادایم سکونتی سبز (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
34 کاربرد اصول توسعه میان افزا در ظرفیت پذیری بافت های فرسوده (مطالعه موردی شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
35 مدخلی بر توسعه پایدار شهری با تأکید بر مفهوم،ویژگی ها وشاخص های آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
36 مدلی برای مکان یابی تفرجگاه های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
37 مکان یابی سایت گردشگری سلامت در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
38 منطقه شهری و ضرورت های ایجاد کاربری های چند منظوره از منظر پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
39 نقش الگوهای رفتاری در شکل گیری فضاهای شهری انسان محور از دیدگاه کریستوفر الکساندر و دونالد اپلیارد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
40 نقش برندسازی نمادهای شهری در معماری، منظر و شهرسازی کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
41 نقش طراحی باغ موزه و پارک ها دربررسی اهمیت فضای سبزوپایداری محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
42 نقش فناوری نانو درصنعت ساختمان درراستای بهینه سازی مصرف انرژی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
43 نقش معماری دینامیک در صرفه جویی مصرف انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
44 نقش و کاربرد GIS در مدیریت امداد و نجات ساکنین سکونتگاههای شهری و روستایی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات