محمد سعیدی مهر

 محمد سعیدی مهر استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

محمد سعیدی مهر

Mohamad Saedi Mehr

استاد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرّس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آگاهی مرتبه بالاتر در فلسفه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 21، شماره: 58
2 ابن سینا و نظریه میل (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 1، شماره: 2
3 اصالت ماهیت و عینیت وجود از دیدگاه ملارجبعلی تبریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 3
4 اصالت وجود؛ مسیله ای بدیهی یا نظری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 23
5 Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 81
6 بازخوانی نظریه «نظام احسن» ملاصدرا در سایه تحلیل مبادی هستی شناسانه آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 3، شماره: 5
7 بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابه مبنایی هستی شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
8 بررسی برهان علامه طباطبایی بر اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 2
9 بررسی نظریه علامه طباطبایی در باب سازگاری ضرورت علی و اختیار انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 3، شماره: 2
10 بررسی و نقد نظریه حذف گرایی ماده باور (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 3، شماره: 2
11 پاتنم، نسبیت مفهومی و ریالیسم متافیزیکی (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 13، شماره: 49
12 پارادوکسهای سفر در زمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 6، شماره: 12
13 تبیین عقلانی وحی از نظر ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 17، شماره: 50
14 تبیین نظریه اشراق در آگوستین با تکیه بر دیدگاه ژیلسون (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 10، شماره: 40
15 تبیین و ارزیابی انواع ناسازگارباوری اختیارگرا در حل تعارض بین اختیار انسان و جهان جبری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 77
16 تبیین و تحلیل تربیت اخلاقی از منظر زیبایی شناختی با تاکید بر آرای متفکران عمل گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
17 تحلیل معنایی علیت در فلسفه ارسطو و ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 44
18 تحلیل مفهوم معرفت از نظر ابن سینا براساس معرفت شناسی معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 71
19 تحلیل منطقی برهان صدیقین علامه طباطبایی و بررسی انتقادی تقریرهای مختلف آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 1
20 تحلیلی بر چیستی قوه عملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه و کلام دوره: 48، شماره: 1
21 تحلیلی بر نظریه اشیاء ماینونگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 2، شماره: 2
22 تعابیر متفاوت ازماهیت نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 4، شماره: 8
23 تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: بررسی تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 16، شماره: 47
24 تقریر نوین مسیله منطقی شر و دفاع اختیارگرایانه (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 15، شماره: 1
25 جایگاه نظریه عروض وجود بر ماهیت در اهلیات بالمعنی الاخص ابن سینا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 2
26 چرایی درد از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 56
27 چیستی درد ازدیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 8، شماره: 2
28 ذات گرایی ارسطویی- سینوی و ذات گرایی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 14، شماره: 43
29 رمزگان و وجه: دو عامل متمایزکننده در سبک شناسی گفتمانی قصاید ناصرخسرو (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 7، شماره: 4
30 رویکردی معناشناختی به ضرورت خدا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 1
31 سعادت از نظر ابن سینا؛ غایت جامع یا غالب (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 20، شماره: 55
32 صفات فعل خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 1
33 صورت بندی برهان صدیقین ابن سینا در نجات بر پایه منطق محمولات مرتبه اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 17، شماره: 50
34 گذار ابن سینا از تحلیل معناشناختی مشتقات طبیعت به نتایج طبیعت شناسانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
35 محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 45
36 مشهورات در اندیشه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
37 معناشناسی علم الهی از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
38 ناسازگار باوری و اصل انتقال ضرورت (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 11، شماره: 43
39 نظریه ابن سینا درباره علم خداوند به جزئیات: بررسی تفسیر مایکل مارمورا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
40 نظریه چهاربعدگرایی لوئیس و مسئله تغییر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 15
41 نقد و بررسی اشکالات علامه طباطبایی بر برهان تضایف در اثبات اتحاد عاقل و معقول (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
42 نقش مسیله بساطت یا ترکب مشتق در شکل گیری استدلال شیخ اشراق بر اعتباریت وجود و پاسخ های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 11، شماره: 24
43 هستی شناسی رخدادها؛ تحلیلی بر استدلال دونالد دیویدسن (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب خوردن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
2 اصلاحات غذایی بر اساس روایات اهل بیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
3 ام الفسادی به نام آپارتمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
4 اهمیت مزاج شناسی در طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
5 تأثیر صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهر زابل با استفاده از مدل Topsis (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
6 تربیت شیطانی با هدیه های شیطانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
7 جایگاه قلب در صفات روحی و اخلاقی انسان و توطئه غرب در نابود کردن قلوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
8 جایگاه نظریه حرکت جوهری در جهان شناسی صدرایی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
9 چهار شیوه درمانی در طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
10 حجامت نماد تقابل دو تمدن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
11 رهگیری اصول انسان شناختی ملاصدرا در سایه تحلیل متنی خداشناسی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
12 طب و تربیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
13 عقل سالم در بدن سالم است (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
14 علل غیر مادی بیماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
15 مبانی طب اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
16 هفت قانون تغذیه سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی