دکتر حسین اترک

دکتر حسین اترک دانشیار دانشگاه زنجان

دکتر حسین اترک

Dr. Hossein Atrak

دانشیار دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study between the Attributes of Jesus in Christian Theology and Muhammadan Reality in Islamic Theosophy (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 32
2 A Critical Study of Muslim Theologians’ Justifications of Adam’s Sin (دریافت مقاله) مجله مطالعات اسلامی معاصر دوره: 4، شماره: 1
3 A Critique of the Rational Signification of the Miracle to Prophethood (دریافت مقاله) مجله فلسفه اسلامی دوره: 2، شماره: 1
4 An Argument in Defense of Voluntary Euthanasia (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 13، شماره: 28
5 اخلاق در پژوهش: چیستی خودعلم ربایی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
6 Ethics Based on Primacy of Existence (Aṣālat al-Wujūd) with a Focus on Mullā Sadrā's Primacy of Existence (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 45
7 Honesty from Ghazali's View Point (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 4، شماره: 2
8 Intention Involvement in the Nature of Plagiarism (دریافت مقاله) مجله بین المللی اخلاق و جامعه دوره: 1، شماره: 2
9 Lying from Kant’s Point of View (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 2، شماره: 1
10 Muslim Moralists’ Contributions to Moderation Theory in Ethics (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 1، شماره: 2
11 The Combination of Philosophical and Religious Ethics in Raghib Isfahani's Al-Dhariʿa (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی دلالت آیه «لاینال» بر عصمت انبیا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 11، شماره: 26
13 بررسی دلالت آیه اطیعوا بر عصمت (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 1
14 بررسی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 93
15 بررسی و نقد براهین نقض غرض و اعتماد در اثبات عصمت انبیاء (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
16 بررسی و نقد دیدگاه اریک فروم در باب گرایش انسان به دین (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 47
17 بررسی و نقد نظریه ی سویین برن درباره علم مطلق خدا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 28
18 برساخت گرایی اخلاقی کریستین کرسگارد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 25
19 پارادوکس های تایید (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 2، شماره: 5
20 پلورالیزم هستی شناختی و معرفت شناختی در فلسف ه کارل یاسپرس (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 1، شماره: 4
21 تاثیر نگرش فوق تجردی به نفس بر سبک زندگی انسان بر اساس فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
22 تبیین و تحلیل مفهوم وظیفه در اخلاق کانت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 56
23 تحلیل های نادرست از قاعده اعتدال ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 13، شماره: 1
24 تقریری جدید از وظیفه گرایی نتیجه گرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 3، شماره: 9
25 توجیه معرفتی باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 4، شماره: 12
26 چالش افلاطون گرایی معاصر برای خداباوری توحیدی از نگاه ویلیام کریگ (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 21
27 چیستی دروغ (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 9، شماره: 3
28 چیستی علم ربایی در اخلاق پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 3
29 خدا در فلسفه افلاطون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 34
30 خلق گرایی مطلق، پاسخی به چالش افلاطون گرایی برای خداباوری و نقدهای ویلیام کریگ بر آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 10، شماره: 1
31 راهکارهای یالوم در درمان اضطراب مرگ و مبانی فلسفی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 13، شماره: 32
32 راهکاری تلفیقی در کاهش اضطراب مرگ بر اساس مقایسه راهکارهای یالوم و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 14، شماره: 2
33 سیرتطورنظریه اعتدال دراخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 8، شماره: 14
34 شیئیت و تحقق عدم با تاکید بر نظر ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 4، شماره: 1
35 مراتب خلقت از دیدگاه آیات و روایات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 6، شماره: 22
36 مساله شر و فاعلیت خدادر جهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
37 معانی عدالت در اخلاق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 69
38 معناشناسی خوب از نظر ناول اسمیت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 21، شماره: 82
39 معنای دروغ مصلحت آمیز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 7، شماره: 12
40 مفهوم گرایی الهی، راه حلی برای چالش افلاطون گرایی و نقد کریگ بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 17، شماره: 43
41 مقایسه لوگوس مسیحی (حقیقت عیسوی) و حقیقت محمدی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
42 منشا الزام های اخلاقی از نظر کریستین کرسگارد (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 22، شماره: 85
43 نتایج و پیامدهای اخلاقی اندیشه وجود عین الربطی معلول در فلسفه ملاصدرا بر زندگی انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 7، شماره: 1
44 نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 1
45 نظریه اخلاقی ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 2
46 نظریه حد وسط از منظر غزالى (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 19، شماره: 76
47 نقد کتاب اخلاق، رویکردی کثرت گرایانه به نظریه اخلاق (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 2، شماره: 1
48 نقد و ارزیابی نظریه اعتدال در اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 1
49 نقد و بررسی ادعای احمد الکاتب در امامت جعفر (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 16، شماره: 4
50 نقد و بررسی راه کار ترک اولی در توجیه خطاهای انبیاء (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 76
51 نقدی بر دلایل اخلاقی مخالفان شبیه سازی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
52 نگاهی انتقادی به اخلاق کانت (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 42، شماره: 2
53 وظایف اخلاقی در دیدگاه دیوید راس (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب خوردن و آشامیدن از منظر اسلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
2 اخلاق کاربردی، معنا و مفهوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
3 اخلاق کاربردی، معنا و مفهوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
4 اندیشه اخلاقی خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
5 اوصاف اخلاقی مورد نکوهش انسان در قرآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی
6 بررسی دلایل اخلاقی مخالفان شبیه سازی انسان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
7 وظایف انسان در قبال محیط زیست از منظر قرآن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
8 وظایف انسان در قبال محیط زیست از منظر قرآن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی