مه دخت پورخالقی چترودی

 مه دخت پورخالقی چترودی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

مه دخت پورخالقی چترودی

Mah Dokht Pourkhaleghi

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مقالات حوزه فردوسی و شاهنامه در دهه هفتاد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 2
2 بررسی روایت داستان اسکندر و دارا در دو گزارش ابن مقفع و فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 45، شماره: 1
3 بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسایل عرفانی سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 1
4 بررسی مبانی تحول شعر فارسیدر سه دوره سنت، مدرنیسم، پست مدرنیسم (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
5 بینامتنیت و فزون متنیت تقلیدی و دیگرگونگی در اقتباس از شاهنامه فردوسی در آثار میرزا آقاخان کرمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 4
6 تاویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی بر اساس نظریه ژک لکان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 1
7 تحلیل شخصیت شناسانه ابوالفضل بیهقی بر اساس تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 4
8 تحلیل نمادینگی آتش در اساطیر برمبنای نظریه همترازی و رویکرد نقد اسطوره ای (با تمرکز بر اساطیر ایران و شاهنامه فردوسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 3
9 جهت دستوری در سه غزل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 3
10 ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایهالارب و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
11 سرقت ادبی عبدالواسع جبلی از دیوان سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 4
12 کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4
13 مقایسه اسطوره هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی اصول مدیریت اداری فردوسی و اصول مدیریت اداری هنری فایول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت کاربردی وچابک سازی سازمانی
2 بررسی درونمایه های تهی در ادبیات داستانی کودک دهه هفتاد در پیوند با محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
3 بررسی ساختار گزینش شاهان و کارگزاران در شاهنامه (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
4 تحلیل جامعه شناختی آیین تشرف در اسطوره زال (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
5 شاهنامه فردوسی و مخاطب های عام و خاص ایرانی و غیر ایرانی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
6 شاهنامه ومدیریت اقتضایی (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
7 فریدون، بازآفرین آیین ها (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی
8 مدیریت بهره وری منابع انسانی و شاهنامه فردوسی با نگرشی برمدل جامع مدیریت عوامل موثر بربهره وری نیروی انسانی دکتر سیدمهدی الوانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
9 هیات پرشکوه انسان خودشکوفااز نگاه فردوسی با رویکرد تطبیقی با نظریه مازلو (دریافت مقاله) همایش شاهنامه و تعلیم و تربیت