غلامحسین خواجه

 غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

غلامحسین خواجه

Gholamhosein Khajeh

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ارتباط بین سلامت آکروزوم و برخی خصوصیات اسپرم منجمد گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 3
2 بررسی اثر دمای محیطی، سن و جنس بر روی میزان (T(3)uptake, T(4), T(3 و FTI گوسفند در اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 4
3 بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست های سارکوسیستیس فوزی فورمیس بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
4 بررسی الگوی الکتروفورتیکی پروتئینهای سرم خ ون گاومیشهای بومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
5 بررسی برخی فاتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورش یافته در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
6 بررسی تاثیر بیهوشی با پروپوفول بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون ماهی کپورعلفخوار، Ctenopharyngodon idella (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 26، شماره: 3
7 بررسی سیمای لیپدهاو لیپو پروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
8 بررسی سیمای لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون اسب عرب ایرانی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
9 تشخیص سرمی سارکوسیستوزیس گاومیش با آزمایش ELISA و مقایسه آن با روش هضم عضلانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
10 مطالعه پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت (Barbus grypus) پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 65، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم علف کش آترازین بر برخی فاکتورهای خونی ماهی کپور علفخوار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 بررسی اثرات ویتامین C و آنتی ونوم پلی والان بر تغییرات لیپیدها و فراکسیون های الکتروفورتیک لیپیدی سرم خون به دنبال تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در رت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3 بررسی الگوی برخی لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم خون گاومیش های بومی اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 بررسی تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با عملکرد کلیه رت به دنبال تزریق عضلانی گلیسرول همراه با تجویز سیلیمارین و ویتامین سی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5 تاثیر فصل ، سن و جنس بر فعالیت برخی از آنزیم های سرم خون گاو نجدی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 مطالعه برخی آنزیم های سرم خون ماهی شیربت پرورشی (grypus Barbus) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
7 مطالعه برخی پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت پرورشی ( Barbus grypus ) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 مطالعه برخی پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت( Barbus grypus ( (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 مقادیر برخی از پارامترهای غیرالکترولیتی سرم خون ماهی شیربت Barbus grypus در استان خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 مقایسه میزان پروتئین و گلوکز همولنف میگوی پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) با سایر گونه های پرورشی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
11 هیپرپاراتیروئیدیسم ثانویه تغذیه ای در گربه های شهرستان اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران