محمدرضا عامریان

 محمدرضا عامریان ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

محمدرضا عامریان

Mohammadreza Amerian

ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
2 تاثیر نیتریک اکسید بر جوانه زنی و فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدانی کنجد (Sesamun indicum) تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 5، شماره: 3
3 مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سطوح مختلف تنش خشکی و برگزدایی و حذف تاسل بر برخی از صفات زراعی ذرت دانهای رقم دابل کراس 370 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
2 اثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 اثر متیل جاسمونات و هزیستی قارچ Piriformospora indica بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
4 اثر میکوریزا بر رنگیزه های فتوسنتزی و درصد فسفر دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر میزان اسانس و تجمع فلاونوئید درنعناع فلفلی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
7 ارزیابی اثر همزیستی میکوریزا بر ریخت شناسی ریشه و اندام هوایی دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 ارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاک (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بررسی اثر محرک پیش تیمار کودهای نانو (اکسید آهن ، اکسید بر و اکسید روی) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
10 بررسی اثر میکوریزا بر کیفیت باکتریایی خاک و دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
11 بررسی اثرزئولیت و قارچ مایکوریزا بربرخی صفات رویشی شبدربرسیمTrifolium alexandrium) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 بررسی اثرهای همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد کشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
13 بررسی تاثیر استفاده از قارچ میکوریز و گیاه آفتابگردان در زیست پالایی کادمیوم از خاک در سطوح مختلف فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی تاثیر اسید هیومیک بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه آفتاب گردان(Helianthus annuus) در سطوح مختلف کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
15 بررسی تاثیر پرایم مضاعف ویو، هالوهاردنینگ پرایمینگ و سطوح تقسیط نیتروژن بر اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک ذرت زودرس (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 بررسی تاثیر تلقیح باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فرسودگی بذر بر ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
17 بررسی تاثیر شوری بر توسعه شبکه ریسه های خارجی قارچ های آرباسکولار میکوریزا در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی تاثیر گوگرد آلی، محلول پاشی فلومیکس و تلقیح باریزوبیوم جاپونیکم بروزن خشک علف های هرز، عملکرد واجزای عملکرد سویا و وزن خشک علف های هرز تحت شرایط عدم وجین علف های هرز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی تاثیر محلول پاشی فلومیکس تلقیح با ریزوبیوم جاپونیکم و سطوح مختلف گوگرد الی بر عملکرد و اجزای عملکرد سویاتحت شرایط و جین علف های هرز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود دامی و پرایمینگ بذرتوسط باکتریهای آزوسپیریلیوم و ازتوباکتربرخصوصیات رشد عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 بررسی تاثیرتقسیط نیتروژن و کاربرد اسیدهیومیک برعملکردو اجزای عملکردذرت دررقابت باعلف های هرز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
25 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
26 بررسی تأثیر مدیریت بر میزان ترسیب کربن در خاک مزارع گندم در مراحل مختلف رشد در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
27 بررسی عملکرد قارچ میکوریز در جذب کادمیوم در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
28 بررسی میزان همزیستی میکوریزای آرباسکولار (AM) دربرخی گیاهان شوری پسند در ذخیره گاه زیست سپهر توران (جنوب شرقی شاهرود) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
29 بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر عملکرد ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
30 بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر میزان کلروفیل کل ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
31 بررسی همزیستی قارچ میکوریزا آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم برنسبت برابری زمین ومیزان فسفرخاک درکشت مخلوط افزایشی دوگیاه لوبیا چشم بلبلی و ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 برسی تأثیر آلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و میزان کلروفیل در گیاه ذرت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 تاثیر برخی کودهای آلی و زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه نخوددیم بهاره درمنطقه جوانرود (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
34 تاثیر بیوچار در همزیستی قارچ مایکوریزا در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
35 تاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
36 تاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
37 تاثیر پرایمینگ بذر با موادآلی (اسید سالسیلیک ، اسید آسکوربیک و اسید هیومیک) بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
38 تاثیر تنش فلز سنگین کادمیوم بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
39 تاثیر کاربرد امواج فراصوت بر خصوصیات جوانه زنی کنجد رقم هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
40 تاثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و فسفات زیستی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
41 تاثیر کاربرد متانول بر خصوصیات زراعی کنجد رقم هلیل (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
42 تاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ( ورمی کمپوست و اسید هیومیک) بر غلظت فسفر در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از فسفر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
43 تاثیر کاربرد میکوریزا آربوسکولار و کودهای آلی ورمیکمپوست و هیومیک اسید بر غلظت پتاسیم در برگ و غده سیب زمینی در یک خاک غنی از پتاسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
44 تاثیر کودهای بیولوژیک مایع بر عملکرد، اجزا عملکرد و صفات مورفولوژیک در نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 تاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی نانو فناوری در کشاورزی
46 تاثیر محلولپاشی براسینواستروئید بر صفات عملکرد و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ گندم تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
47 تاثیر میکوریزا بر مورفولوژی ریشه دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
48 تاثیر میکوریزا بر ویژگی های کیفی دو رقم سورگوم در شرایط آبیاری با پساب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 تاثیر نانوکودبور، بیوچار و میکوریزا بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
50 تاثیر ورمی کمپسوت برعملکرد نخود درشرایط تنش وغیرتنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تاثیر هورمون براسینواستروئید بر واکنشهای فیزیولوژیکی برخی ژنوتیپهای گندم تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
52 تأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سرب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
53 تأثیر کودهای نیتروژنی بر آلودگی مزارع و آبهای زیر زمینی و راههای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
54 تأثیر مدیرت زراعی بر روند تغییرات تنفس خاک در مزارع گندم در منطقه شاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
55 کاربرد زئولیت در سطوح مختلف فسفر در زراعت مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
56 کاربردکودهای آلی و زیستی در زراعت دیم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
57 مروری بر تاثیرپذیری گیاهان هالوفیت از همزیستی میکوریزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 مقایسه تاثیر کود های بیولوژیک و بیوچاربر برخی صفات فیزیولوژیک در زراعت لوبیا چشم بلبلی در مناطق خشک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
59 مقایسه کارایی کود بیولوژیک نیتروکسین و کود شیمیایی اوره بر تجمع ماده خشک، ارتفاع و درصد روغن ارقام مختلف سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
60 نقش کودهای بیولوژیک بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم