دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین و رئیس روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

Dr. Nasrolah Mahbobi Soofiani

عضو هئیت مدیره انجمن بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین و رئیس روابط بین الملل دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مکمل فیتاز و مس مازاد جیره بر رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 30
2 اثر مکمل فیتاز و مس مازاد جیره بر رشد و ترکیب لاشه کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 4
3 اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 4
4 اثر جای گزینی جو و ارزن به جای ذرت، بر میزان رشد و ضریب تبدیل خوراک در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio, L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 14
5 اثر جای گزینی جو و ارزن به جای ذرت، بر میزان رشد و ضریب تبدیل خوراک در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio, L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 4، شماره: 3
6 اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [ Oncorhynchus mykiss (Walbaum, ۱۷۹۲)] (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 22
7 اثر دفعات تخم کشی و تراکم نگهداری تخم بر میزان ماندگاری تخم و لارو در ماهی قزل آلای رنگین کمان [ Oncorhynchus mykiss (Walbaum, ۱۷۹۲)] (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 4
8 اثر سطوح مختلف روغن ماهی کیلکا در جیره، بر صفات پرورشی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 1
9 اثر سطوح مختلف روغن ماهی کیلکا در جیره، بر صفات پرورشی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 23
10 اثر غلظت های تحت کشنده کادمیوم بر برخی تغییرات بافتی در آبشش بچه تاس ماهی استرلیاد پرورشی(Acipenser ruthenus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 4
11 اثر مکمل ال کارنیتین بر فراسنج ههای خونی و رشد ماهی قز لآلای رنگی نکمان(Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
12 اثر مکمل ال کارنیتین بر فراسنج ههای خونی و رشد ماهی قز لآلای رنگی نکمان(Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
13 اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید کادمیوم بر بافت کبد و آبشش ماهی نازک Chondrostoma regium (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 2
14 ارزیابی روند تغییرات بوم شناختی تالاب شادگان با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس (از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۷) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 1
15 بررسی انگل های ماهیان تالاب حنا، سمیرم، اصفهان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 1
16 بررسی برخی فراسنجه های رشد و ویژگی های تغذیه ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 3
17 بررسی خصوصیات رشد و تولید مثل ماهی کاوار (Squalius Lepidus Heckel, ۱۸۴۳) در منطقه چشمه دیمه رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
18 بررسی سینتیک و ماهیت جذب مالاشیت گرین توسط ریز جلبک های سبز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 97
19 بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 4
20 بررسی نسبت انرژی قابل هضم و انرژی قابل متابولیسم به پروتئین جیره برعملکرد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 1
21 بررسی وضعیت تروفی دریاچه سد زاینده رود در فصول پاییز و زمستان (سال ۱۳۹۰) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 2
22 بهینه سازی جذب زیستی مالاشیت گرین از محلول های آبی با استفاده از ریزجلبک های سبز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 1
23 بیولوژی تولیدمثل ماهی کوپر (Argyrops spinifer) در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 3
24 پراکنش، فراوانی و تنوع زیستی فیتوپلانکتون های دریاچه سد حنا، ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 3
25 تاثیر آلژینات سدیم بر تحریک شاخص های ایمنی غیراختصاصی و مقاومت به سمیت ناشی از ازن در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
26 تاثیر آلومینیم محلول در آب بر فاکتورهای سرمی مرتبط با فعالیت غده تیروئید در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 2
27 تاثیر پربیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 1
28 تاثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 1
29 تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 11، شماره: 2
30 تاثیر منابع مختلف کربن بر جمعیت باکتریایی و مشخصات بافت سنجی روده کپورمعمولی (Cyprinus carpio) درسیستم بیوفلاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
31 جایگزینی جزیی کنجاله پنبه دانه بجای پودرماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 1
32 جایگزینی منابع پروتئین گیاهی به جای پودر ماهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 3
33 جایگزینی منابع پروتئین گیاهی به جای پودر ماهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 2، شماره: 1
34 رفتار تغذیه ای لارو ماهی فلاور (Blood Parrot × Texas Cichlid) با تغذیه از Ceriodaphnia quadrangula و ناپلیوس Artemia franciscana در شرایط روشنایی و تاریکی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 28، شماره: 4
35 ماکروبنتوزهای پایین دست رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عصاره الکلی پوست انار (Punica granatum L.) بر Hb ,WBC Hct و RBCخون بچه ماهیان کپور انگشت قد (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی
2 اثرات آلاینده های محیطی بر آبزیان (دریافت مقاله) سومین کنگره عناصر کمیاب ایران
3 اثرات پدیده رشد جبرانی بر رشد و تغذیه در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
4 Some of the growth characteristics of Barbatula sp. in Dimeh area of the Zayandehroud River (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 بررسی کارایی پوسته میگو به عنوان یک جاذب جدید دز حرف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
6 بهینه سازی جذب زیستی آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین توسط پوسته میگو به روش رویه های پاسخ (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
7 پاره ای از ویژگی های رشد سگ ماهی جویباری .Barbatula sp رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
8 تاثیر رنگدانه موجود در عصاره چغندر قرمز (.Beta vulgaris sp) بر رنگ پذیری پوست اسکار سلطنتی (.Astronotus ocellatus spp) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
9 تاثیر کدورت آب بر میزان طعمه خواری ماهی آفانیوس Aphanius isfahanensis (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
10 تاثیرات فلز سنگین مس بر عملکرد زیستی جمعیت جلبک سبز میکروسکوپی آب شیرین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
11 سن و رشد سگ ماهی جویباری Turcinoemacheilus bahaii در منطقه ی خرسونک رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
12 مدیریت تولید در آبزیپروری با تاکید بر بهینه سازی مصرف آب در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
13 مطالعه تاثیر فاضلاب شهر یاسوج بر میزان ورود فلزات سنگین به رودخانه ی بشار با استفاده از جلبک سبز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
14 مطالعه تاثیر فاضلاب شهر یاسوج بر میزان ورود فلزات سنگین به رودخانه ی بشار با استفاده از رسوبات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
15 نقش مس و روی در تغذیه ماهیان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نقش مواد معدنی و ویتامین ها در تغذیه و سلامت انسان، دام، طیور و آبزیان