دکتر رضا لحمیان

دکتر رضا لحمیان  استادیار  برنامه ريزي شهري و آب و هواشناسي دانشگاه پیام نور

دکتر رضا لحمیان

Dr. Reza Lahmian

استادیار برنامه ريزي شهري و آب و هواشناسي دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.