علی اصغر فانی

 علی اصغر فانی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر فانی

aliasghar fani

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
2 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
3 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
5 چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران:پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
6 طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت های متوسط و بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
7 فرایند موفقیت تیمی در تیم های برنامه ساز تلویزیونی: پژوهشی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه شاخص رضایت مشتری ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 بررسی رابطه بین شبکه های رسمی ارتباطات و سطوح تعارض در دانشگاه علوم پزشکی مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
3 تاثیر بازیهای جدی آموزشی بر تابآوری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کاشمر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
4 تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 تبیین نقش و جایگاه مشارکت نیروی انسانی در کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
7 عدالت و نظارت سازمانی و نقش آن در تمایل به ترک خدمت کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
8 مروری بر مدل های قابلیت یادگیری سازمان های یادگیرنده: برتری رویمرد سیستمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
9 واکاوی ریشه های تعلق خاطر کارکنان با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی